تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی (مطالعه موردی: راهنمایان تور ورودی شهر تهران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

راهنمایان تورهای ورودی به‌عنوان کارکنان صف نقش مهمی در تعاملات بین فرهنگی ایفا می‌کنند؛ بنابراین درک بهتر و روشن‌تر از عواملی که آنها را در زمینه‌های فرهنگی گوناگون، به‌ منظور انجام عملکرد مؤثرتر یاری کند، بسیار ضروری است. بدون شک یکی از این عوامل، مؤلفه‌ی هوش فرهنگی است. افراد با هوش فرهنگی بالا، در ارتباطات بین فرهنگی خود عملکرد بهتری دارند که این امر برای راهنمایان تورهای ورودی موضوعی قابل‌توجه است.با توجه به اهمیت نقش و عملکرد راهنمایان تورهای ورودی در گردشگری فرهنگی ایران، پژوهش حاضر به بررسی هوش فرهنگی راهنمایان تور ورودی و تأثیرش بر عملکرد شغلی آنان می‌پردازد. جامعه‌ی آماری پژوهش، راهنمایان تور ورودی شهر تهران و گردشگران همراه با این راهنمایان می‌باشد که به‌ صورت گروهی از شهر تهران بازدید کرده‌اند. از میان آنها، تعداد 70 نفر از راهنمایان تور ورودی و 280 نفر از گردشگران خارجی همراه با آنان انتخاب شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها ازروش کتابخانه‌ای و پرسشنامه، به‌منظور آزمون فرضیات از روش حداقل مربعات جزئی و برای سهولت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و SMARTPLS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که هوش فرهنگی راهنمایان تور ورودی بر عملکرد شغلی آنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. پاشا شریفی، حسن (1390). نظریه‌ کاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت، تهران: انتشارات سخن.
 2. حقیقتیان، منصور؛ صادقی، سعید و شاه‌چراغی، فاطمه (1393). بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی (موردمطالعه: کارکنان بهزیستی شهر اصفهان)، مجله‌ی جامعه‌شناسی کاربردی، سال 25، شماره 56: 72-59.
 3. حیدری، اصغر (1389). آشنایی با فن راهنمایی در تور،تهران: انتشارات مهکامه.
 4. خزاعی، زهرا (1392). بررسی تاثیر هوش فرهنگی، هوش هیجانی و هوش معنوی بر عملکرد شغلی مدیران مهمان نوازی (مورد مطالعه: مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
 5. رحیم نیا، فریبرز؛ مرتضوی، سعید و دلارام، طوبی (1389). بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران بانک اقتصاد نوین استان تهران، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال 8، شماره 22: 112-96.
 6. زاهدی، محمد و بلالی، ارسلان (1388).فن راهنمایی گشت، اصفهان: انتشارات چهارباغ.
 7. قرهسفلو،حمید (1391). بررسی رابطه‌ی بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان، اولین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان.
 8. کلانتری، خلیل (1388). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی (با برنامه LISREL- SIMPLIS)،تهران: انتشارات فرهنگ صفا.
 9. هادی نژاد، ارغوان (1393). رابطه‌ی هوش فرهنگی و تطابق بین فرهنگی در مدیریت تورهای گشت‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 10. یزدخواستی، گیسو؛ قاسمی، وحید و وحیدا، فریدون (1390). رابطه‌تماس‌های بین فرهنگی و هوش فرهنگی، تحلیل نظری و تجربی، فصلنامه‌ تحقیقات فرهنگی، دوره 4، شماره 2: 162-133.
 11. Arora, P. and Rohmetra, N. (2010). Cultural intelligence: Leveraging differences to bridge the gap in the international hospitality industry, International Review of Business Research Papers, 6(5): 216-234.
 12. Chobot, P.A. (2011). Using Instructional Leadership to Enhance Use of Multiple Intelligences in the Classroom, Doctoral study of Walden University.
 13. Dyne, L.V. and Ang, S. (2008). Conceptualization of Cultural Intelligence: Definition, Distinctiveness and Nomological Network, London: M.E. Sharpe.
 14. Earley, P.C. and Mosakowski, E. (2004). Cultural intelligence, Harvard Business Review, 82(10): 139-146.
 15. Ersoy, A. (2014). The role of cultural intelligence in cross-cultural leadership effectiveness: A qualitative study in the hospitality industry, Journal of Yasar University, 9(35): 6099-6260.
 16. Fine, E.C. and Speer, J.H. (1985). Tour guide performances as sight sacralization, Annals of Tourism Research, 12 (1): 73-95.
 17. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence, New York: Bantam Books.
 18. Huang, L. and Kao, P.H. (2011). How to tell a good tour guide under different strategic orientations, African Journal of Business Management, 5 (27): 3-33.
 19. Livermore, D. (2010). Leading with Cultural Intelligence: The New Secret to Success, American Management Association, New York: AMACOM.
 20. Ljubica, J. and Dulcic, Z. (2012). The role of cultural intelligence (CQ) in the strategy formulation process - applications to the hotel industry, Annals and Proceedings of DAAAM International, 23(1): 115-120.
 21. Mancini, M. (2001). Conducting Tours (3rd ed). New York: Delmar-Thomson Learning.
 22. Mohsin, A. (2006). Cross-cultural sensitivities in hospitality: A matter of conflict or understanding. Proceedings of International Conference on Excellence in the Home: Balanced Diet- Balanced Life, Royal Garden Hotel, Kensington, UK.
 23. Noruzi, M.R. and Rahimi, Gh.R. (2010). Multiple intelligences, a new look to organizational effectiveness, Journal of Management Research, 2(2): E4.
 24. Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A Guide to Working with People from Other Cultures, London: Intercultural Press.
 25. Rabotic, B. (2011).American tourists’ perceptions of tourist guides in Belgrade, UTMS Journal of Economics, 2(2): 151-161.
 26. Rose, R.C. and Kumar, N. (2008). A review on individual differences and cultural intelligence, Journal of International Social Research, 1(4): 504-522.
 27. Sri Ramalu, S.A.L., Chin Wei, Ch. And Che Rose, R. (2011). The effects of cultural intelligence on cross - cultural adjustment and job performance amongst expatriates in Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 2(9): 59-71.
 28. Tay, K. (2010). Cultural intelligence and the global economy, LIA, 24(5): 101-112.
 29. Thomas, D.C. and Inkson, K. (2005). Cultural intelligence: people skills for a global workplace, Consulting to Management, 16(1): 5-9.
 30. Ward, C. and Fischer, R. (2008). Personality, Cultural Intelligence and Cross Cultural Adaptation: A Test of the Meditation Hypothesis, New York: M.E. Sharp.
 31. Wong, J. Y. and Wang, CH. (2009). Emotional Labor of the tour leaders: An exploratory study, Journal of Tourism Management, 30(1): 249-259.
 32. Zamani, A., Dadashi, J., Aliabbasi, M. and Zamani, M. (2013). Investigating the effect of cultural intelligence on the tourists’ intercultural interactions, Journal of Culture and Tourism Research, 15(1): 130-145.