مدل سازی محصول خلاق گردشگری: بسط مدل 4پی (افراد، فرآیند، مکان و محصول)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده

محیط پویای صنعت گردشگری و نیز تغییرات آنی تقاضای گردشگران، لزوم ارایه­ی خدمات و محصولات خلاقانه را بسیار حیاتی نموده است. پژوهش حاضر با هدف بسط و ارزیابی مدل 4پی (افراد، فرآیند، مکان و محصول) در زمینه­ی خلاقیت فعالان صنعت گردشگری صورت پذیرفت. این پژوهش کاربردی، کمّی و پیمایشی می ­باشد. جامعه­ ی آماری پژوهش شامل فعالان صنعت گردشگری در شهرستان رامسر به تعداد 1009 نفر بوده است. روش نمونه­ گیری، تصادفی ساده بود و حجم نمونه از طریق جدول مورگان، 278 نفر محاسبه شد. پس از توزیع 350 پرسشنامه­، تعداد 324 پرسشنامه ­ی قابل استفاده جمع­ آوری گردید. بررسی فرضیه­ های پژوهش، از طریق تکنیک مدل­ یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم­ افزار لیزرل 54/8 انجام شد. یافته­ ها نشان داد که تمام روابط علّی موجود در مدل 4پی خلاقیت (تاثیرات افراد بر مکان، افراد بر فرآیند، مکان بر محصول و فرآیند بر محصول) معنادار بوده و تمامی فرضیه ­ها تایید شدند. بر اساس یافته­ ها، می ­توان نتیجه گرفت که لزوم ایجاد یکپارچگی در ویژگی­های خلاقیت (افراد، مکان، فرآیند و محصول) صنعت گردشگری ضروری بوده و تاکید بر عامل افراد خلاق و شناسایی آنها در هنگام جذب و استخدام حیاتی­ تر می ­باشد؛ زیرا آنها، زمینه­ ی بروز مکان کاری خلاق، فرآیند کاری خلاق و در نتیجه محصول خلاق را فراهم می­ سازند.

کلیدواژه‌ها


 1. آلبرایت، جرمی جی (1393). تحلیل عاملی تاییدی، ترجمه حسین صفری، تهران: جامعه­شناسان.
 2. تاج­زاده، ابوالفضل و خزایی­پول، مرتضی (1394). تاثیر مشتری گرایی و کارآفرینی­گرایی بر نوآوری و عملکرد کسب و کار در گردشگری (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مازندران)، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال 4، شماره 13: 205-187.
 3. دوتویت، استفان و دوتویت، ماتیلدا (1385). لیزرل محاوره­ای: راهنمای کاربران، ترجمه­ی علی دلاور، حسن­علی ویس­کرمی و محمد زرین­جویی، تهران: ارسباران.
 4. رامین­مهر، حمید و چارستاد، پروانه (1393). روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم­افزار لیزرل)، تهران: ترمه.
 5. یعقوبی، نورمحمد؛ ابراهیم­پور، حبیب و نعمتی، ولی (1394). نوع­شناسی مشتری و نقش آن در نوآوری در هتل­ها (مورد مطالعه: هتل­های اردبیل)، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال 4 شماره 15: 23-8.
 6. Amabile, T.M. (1996). Creativity and Innovation in Organizations, Boston: Harvard Business.
 7. Amabile, T.M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J. and Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity, Academy of Management Journal, 39(5): 1154-1184.
 8. Antoncic, J.A. and Antoncic, B. (2011). Employee satisfaction, intrapreneurship and firm growth: A model, Industrial Management & Data Systems, 111(4): 589-607.
 9. Barbuto, J.E. and Wheeler, D.W. (2002). Becoming a Servant Leader: Do you Have What It Takes? Neb-Guide G02-1481-A, Lincoln: University of Nebraska, Nebraska Cooperative Extension.
 10. Bateman, T.S. and Crant, J.M. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates, Journal of Organizational Behavior, No.14: 103-118.
 11. Bowen, D. (2002). Research through participant observation in tourism: A creative solution to the measurement of consumer satisfaction/dissatisfaction (CS/D) among tourists, Journal of Travel Research, 41(1): 4-14.
 12. Brown, D.J., Cober, R.T., Kane, K., Levy, P.E. and Shalhoop, J. (2006). Proactive personality and the successful job search: A field investigation with college graduates, Journal of Applied Psychology, 91(3): 717-726.
 13. Chang, J. (2011). Introduction: Entrepreneurship in tourism and hospitality: The role of SMEs, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16(5): 467-469.
 14. Chen, W.J. (2011). Innovation in hotel services: Culture and personality, International Journal of Hospitality Management, 30(1): 64-72.
 15. Chiva, R., Ghauri, P. and Alegre, J. (2014). Organizational learning, innovation and internationalization: A complex system model, British Journal of Management, 25(4): 687-705.
 16. Choi, J.N., Anderson, T.A. and Veillette, A. (2009). Contextual inhibitors of employee creativity in organizations the insulating role of creative ability, Group & Organization Management, 34(3): 330-357.
 17. Coelho, F., Augusto, M. and Lages, L.F. (2011). Contextual factors and the creativity of frontline employees: The mediating effects of role stress and intrinsic motivation, Journal of Retailing, 87(1): 31-45.
 18. Druskat, V.U. and Pescosolido, A.T. (2002). The content of effective teamwork mental models in self-managing teams: Ownership, learning and heedful interrelating, Human Relations, 55(3), 283-314.
 19. Dul, J., Ceylan, C. and Jaspers, F. (2011). Knowledge workers’ creativity and the role of the physical work environment, Human Resource Management, 50(6): 715-734.
 20. Fairbank, J.F. and Williams, S.D. (2001). Motivating creativity and enhancing innovation through employee suggestion system technology, Creativity and Innovation Management; 10(2): 68-74.
 21. Frese, M. and Fay, D. (2001). 4. Personal initiative: An active performance concept for work in the 21st century, Research in Organizational Behavior, 23, 133-187.
 22. Gilson, L.L. and Shalley, C.E. (2004). A little creativity goes a long way: An examination of teams’ engagement in creative processes, Journal of Management, 30(4): 453-470.
 23. Gong, Y., Huang, J.C. and Farh, J.L. (2009). Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: The mediating role of employee creative self-efficacy, Academy of Management Journal, 52(4): 765-778.
 24. Gong, Y., Cheung, S.Y., Wang, M. and Huang, J.C. (2012). Unfolding the proactive process for creativity integration of the employee proactivity, information exchange, and psychological safety perspectives, Journal of Management, 38(5): 1611-1633.
 25. Grant, A.M. and Ashford, S.J. (2008). The dynamics of proactivity at work, Research in Organizational Behavior, No. 28: 3-34.
 26. Greene, R. (2013). Multiple models of creativity. In E. G. Carayannis (Ed.), Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship (pp. 1321–1339), New York: Springer.
 27. Hansen, D.J., Monllor, J. and McMurchie, L. (2012). Opportunity development: An exploratory study of ecopreneurs using a creativity perspective, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 14(1): 27-39.
 28. Horng, J.S. and Hu, M.L. (2008). The mystery in the kitchen: Culinary creativity, Creativity Research Journal, 20(2): 221-230.
 29. Horng, J.S., Tsai, C.Y., Liu, C.H.C. and Chung, D.Y.C. (2015). Measuring Employee's Creativity: A new theoretical model and empirical study for tourism industry, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(12): 1353-1373.
 30. Horng, J.S., Tsai, C.Y., Yang, T.C., Liu, C.H.C. and Hu, D.C. (2016a). Exploring the relationship between proactive personality, work environment and employee creativity among tourism and hospitality employees, International Journal of Hospitality Management, No. 54: 25-34.
 31. Horng, J.S., Tsai, C.Y. and Chung, Y.C. (2016b). Measuring practitioners’ creativity in the Taiwanese tourism and hospitality industry, Thinking Skills and Creativity, No. 19: 269-278.
 32. Hu, M.L., Horng, J.S. and Sun, Y.H. (2009). Hospitality teams: Knowledge sharing and service innovation performance, Tourism Management, 30(1): 41-50.
 33. Jarabkova, J. and Hamada, M. (2012). Creativity and rural tourism, Creative and Knowledge Society, 2(2): 5-15.
 34. Li, Y.Q. and Liu, C.H. (2016). How to establish a creative atmosphere in tourism and hospitality education in the context of China, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, No.18: 9-20
 35. Liao, H., Liu, D. and Loi, R. (2010). Looking at both sides of the social exchange coin: A social cognitive perspective on the joint effects of relationship quality and differentiation on creativity, Academy of Management Journal, 53(5): 1090-1109.
 36. Lubart, T.I. (2001). Models of the creative process: Past, present and future, Creativity Research Journal, 13(3-4): 295-308.
 37. Major, D.A., Turner, J.E. and Fletcher, T.D. (2006). Linking proactive personality and the big five to motivation to learn and development activity, Journal of Applied Psychology, 91(4): 927-935.
 38. Mumford, M.D. (2001). Something old, something new: Revisiting Guilford’s conception of creative problem solving, Creativity Research Journal, 13(3-4): 267-276.
 39. Oldham, G.R. and Cummings, A. (1996). Employee creativity: Personal and contextual factors at work, Academy of Management Journal, 39(3): 607-634.
 40. Peng, K.L., Lin, M.C. and Baum, T. (2013). The constructing model of culinary creativity: An approach of mixed methods, Quality & Quantity, 47(5): 2687-2707.
 41. Rhodes, M. (1961). an analysis of creativity, The Phi Delta Kappan, 42(7): 305-310.
 42. Richards, G. and Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?, Tourism Management, 27(6): 1209-1223.
 43. Richards, G. (2011). Creativity and tourism: The state of the art, Annals of Tourism, 38(4): 1225-1253.
 44. Richards, G. (2014). Creativity and tourism in the city, Current Issues in Tourism, 17(2): 119-144.
 45. Sadikoglu, E. and Zehir, C. (2010). Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms, International Journal of Production Economics, 127(1): 13-26.
 46. Schepers, P. and Van den Berg, P.T. (2007). Social factors of work-environment creativity, Journal of Business and Psychology, 21(3): 407-428.
 47. Seibert, S.E., Crant, J.M. and Kraimer, M.L. (1999). Proactive personality and career success, Journal of Applied Psychology, 84(3): 416-427.
 48. Shalley, C.E., Gilson, L.L. and Blum, T.C. (2000). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave, Academy of Management Journal, 43(2): 215-223.
 49. Shalley, C.E., Zhou, J. and Oldham, G.R. (2004). The effects of personal and contextual characteristics on creativity: Where should we go from here?, Journal of Management, 30(6): 933-958.
 50. Shin, S.J. and Zhou, J. (2007). When is educational specialization heterogeneity related to creativity in research and development teams? Transformational leadership as a moderator, Journal of Applied Psychology, 92(6): 1709-1721.
 51. Sleuwaegen, L. and Boiardi, P. (2014). Creativity and regional innovation: Evidence from EU regions, Research Policy, 43(9): 1508-1522.
 52. Soteriou, E.C. and Coccossis, H. (2010). Integrating sustainability into the strategic planning of national tourism organizations, Journal of Travel Research, 49(2): 191-205.
 53. Spanjol, J., Tam, L., and Tam, V. (2014). Employer– employee congruence in environmental values: An exploration of effects on job satisfaction and creativity, Journal of Business Ethics, 130(1): 117-130.
 54. Stevenson, D. and Matthews, A. (Eds.). (2013). Culture and the city: Creativity, tourism, leisure, Oxon: Routledge.
 55. Stokols, D., Clitheroe, C. and Zmuidzinas, M. (2002). Qualities of work environments that promote perceived support for creativity, Creativity Research Journal, 4(2): 137-147.
 56. Sousa, C. M., and Coelho, F. (2011). From personal values to creativity: Evidence from frontline service employees, European Journal of Marketing, 45(7/8): 1029-1050.
 57. Tanggaard, L. (2013). The socio materiality of creativity in everyday life, Culture & Psychology, 19(1): 20-32.
 58. Wenjing, C.A.I., Wei, S.O.N.G. and Shuliang, Z.H.A.O. (2013). An empirical study on the effects of creative personality and job autonomy on individual innovation performance of knowledge workers, International Business and Management, 6(2): 24-30.
 59. Wu, H.Y., Wu, H.S., Chen, I.S. and Chen, H.C. (2014). Exploring the critical influential factors of creativity for college students: A multiple criteria decision making approach, Thinking Skills and Creativity, No. 11: 1-21.
 60. Zhang, X. and Bartol, K.M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, andcreative process engagement, Academy of Management Journal, 53(1): 107-128.
 61. Zhou, J. and George, J.M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice, Academy of Management Journal, 44(4): 682-696.
 62. Zhou, J. (2003). When the presence of creative coworkers is related to creativity: Role of supervisor close monitoring, developmental feedback, and creative personality, Journal of Applied Psychology, 88(3): 413-422.
 63. Zhou, J. and Shalley, C.E. (2008). Handbook of organizational creativity, New York: Erlbaum.
 64. Zhu, W., Newman, A., Miao, Q. and Hooke, A. (2013). Revisiting the mediating role of trust in transformational leadership effects: Do different types of trust make a difference?, The Leadership Quarterly, 24(1): 94-105.
 65. Zukin, S. (2010). Naked city: The death and life of authentic urban places, Oxford: Oxford University Press.