بررسی تأثیر توسعه گردشگری و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار گاز دی اکسید کربن در منحنی کوزنتس کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد غیرخطی PSTR)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه

4 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نحوه تأثیرگذاری تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعه صنعت گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن با استفاده از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب اسلامی می­ باشد. برای انجام این مطالعه از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی سال­ های 2013-1995 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشانگر آن است که در هر دو رژیم خطی و غیرخطی با افزایش تولید ناخالص داخلی میزان انتشار دی اکسید کربن افزایش می ­یابد و این کشورها قسمت نزولی منحنی کوزنتس را تجربه نمی کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که برای این کشورها توسعه گردشگری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می ­شود، مصرف انرژی منجر به کاهش کیفیت محیط زیست شده و افزایش مخارج سلامتی انتشار دی اکسید کربن را افزایش می­ دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. اصغرپور، حسین؛ بهبودی، داوود و محمدی خانقاهی، رباب (1392). اثرات توسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک، اقتصاد محیط زیست و انرژی، دوره 2، شماره 6: 26-1.
 2. برقی اسگویی، محمد (1387). آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه ای (دی اکسید کربن) در منحنی زیست محیطی کوزنتس، تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 82: 22-1.
 3. بهبودی، داوود؛ فلاحی، فیروز و برقی گلعذانی، اسماعیل (1389). عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه دی اکسید کربن در ایران، تحقیقات اقتصادی، دوره 45، شماره 90: 17-1.
 4. راسخی، سعید؛ کریمی پتانلار، سعید و محمدی، ثریا (1395). اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره 16: 94-71.
 5. شهبازی، کیومرث و سعیدپور، لسیان (1392). تأثیر آستانه­ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 12: 38-21.
 6. صادقی، سید کمال و ابراهیمی، سعید (1392). تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر آلودگی محیط زیست در ایران (رهیافت ARDL)، اقتصاد انرژی ایران، دوره2، شماره 7: 73-43.
 7. فلاحی، فیروز؛ اصغرپور، حسین؛ بهبودی، داوود و پورنظمی، سیمین (1391). آزمون منحنی کوزنتس زیست محیطی در ایران با استفاده از روش LSTR، مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 9، شماره 32: 93-73.
 8. متفکر آزاد، محمدعلی و محمدی خانقاهی، رباب (1391). بررسی اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست در جامعه ایران، اقتصاد محیط زیست و انرژی، دوره 1، شماره 3: 106-89.
 9. محمدی، تیمور و آقایی صفی آبادی، ساره (1394). بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی آب و هوا در کشورهای منتخب در حال توسعه، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 15، شماره 1: 74-43.
 10. Arbulu, I., Lozano, J. and Rey-Maquieira,J. (2015). Tourism and solid waste generation in Europe: a panel data assessment of the Environmental Kuznets Curve, Waste Management, 46: 628-636.
 11. Becken, S., Patterson, M. (2006). Measuring national carbon dioxide emissions from tourism as a key step towards achieving sustainable tourism, Journal of Sustainable Tourism, 14: 267-277.
 12. Colletaz, G., and Hurlin, C. (2006). Threshold effects of the public capital productivity: An International panel smooth transition approach, Working Paper, 1-39.
 13. Dubois, Gh., Peeters, P., Ceron, J. and Gosseling, S. (2011). The future tourism mobility of the world population: estimation growth versus climate policy, Transportation Research Part A, Policy and Practice, 45: 1031-1042.
 14. Duarte, R. Pinilla, V and Serrano, A. (2013). Is there an environmental Kuznets curve for water use? A panel smooth transition regression approach, Economic Modelling, 31: 518-527.
 15. Fok, D., Van Dijk, D. and Franses, P. (2004). A Multi-Level panel star model for US manufacturing Sectors, Working Paper, 20: 811-827.
 16. Gonzalez, A., Terasvirta, T. and Van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models, Working Paper Series in Economics and Finance, 604: 1-33.
 17. Gossling, S. (2002). Global environmental consequences of tourism, Global Environmental Change, 12: 283–302.
 18. Jude, E. (2010). Financial development and growth: A panel smooth regression approach, Journal of Economic Development, 35: 15-33.
 19. Katircioglu, S., Feridun, M. and Kilinc, C. (2014). Estimating tourism-induced energy consumption and CO2 emissions: The case of Cyprus, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29: 634-640.
 20. Katircioglu, S. (2014). Testing the tourism-induced EKC hypothesis: the case of Singapore, Economic Modelling, 41: 383-391.
 21. Kaya, Y., Yokobori, K. (1997). Environment, Energy, and Economy: Strategies for Sustainability, Tokyo Japan: United Nations University Press, Business & Economics.
 22. Kort, P. M., Greiner, A., Feichtinger, G., Haunschmied, J.L. and Hartl, R.F. (2002). Environmental effects of tourism industry investments: An intertemporal trade-off, Optimal Control Applications and Methods, 23: 1-19.
 23. Lee, J.W. and Brahmasrene, T. (2013). Investigating the influence of tourism on economic growth and carbon emissions: evidence from panel analysis of the European Union, Tourism Management, 38: 69-76.
 24. Lopez, I.R., Ramos, J.E.G., Golpe, A. and Nieto, A.M. (2014). System dynamics modelling and the Environmental Kuznets Curve in Ecuador, Energy Policy, 67: 923-931.
 25. Luukkonen, R. (1988). Testing linearity against smooth transition autoregressive models, Biometrika, 75: 491-499.
 26. Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes
  New York, 15 November 198.
 27. Polovitz, N., Becerra, L. and Zumstein, P. (2011). Climate change & tourism literature review, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(1-2):108-143.
 28. Phu, V.N. (2003). A semi parametric analysis of determinants of a protected area, Applied Economics Letters, 10: 661-65.
 29. Pickering, C.M., Harrington, J. and Worboys, G. (2003). Environmental impacts of tourism on the Australian Alps protected areas: Judgments of protected area managers, Mountain Research and Development, 23(3): 247-254
 30. Qureshi, M.I., Khan, N.U., Rasli, A.M. and Zaman, K. (2015). The battle of health with environmental evils of Asians countries: promises to keep, Environmental Science and Pollution Research, 22: 11708-11715.
 31. Qureshi, M.I., Rasli, A.M., Awan, U. MA, J., Ali, G., Alam, A. and Zaman, K. (2014). Environment and pollution: health services bequeath to grotesque menace, Environmental Science and Pollution Research, 22: 3467-3476.
 32. Turnovsky, S.J. (2005). The role of factor substitution in the theory of economic growth and income distribution: two examples, Journal of Macroeconomics, 30: 604–629.
 33. Zaman, Kh., Shahbaz, M., Loganathan, N. and Reza, S. (2016). Tourism development, energy consumption and Environmental Kuznets Curve: Trivariate analysis in the panel of developed and developing countries, Tourism Management, 54: 275-283.
 34. Weisser, D. (2007). A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electric supply technologies, Journal of Energy, 32: 1543-1559.