دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، اسفند 1395 
بررسی و اولویت بندی محدودیت های گردشگران کره ای در ایران

صفحه 33-57

10.22080/jtpd.2017.1429

مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری؛ امین سلطانی هوراند؛ نسیم محمدیان محمودجیق