بررسی کیفیت منابع اطلاعاتی چاپی گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجی (مطالعه موردی: استان تهران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد پژوهشی، دانشگاه مازندران

چکیده

تبلیغات و اطلاع ­رسانی اهمیت و تاثیر زیادی بر رشد صنعت گردشگری داشته است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی کیفیت منابع اطلاعاتی چاپی گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجی باز­دیدکننده از استان تهران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق، گردشگران خارجی­ ای می­باشند که در 6 ماهه اول سال 1393 از استان تهران بازدید نمودند. با استفاده از فرمول تشریح شده در متن مقاله، حجم نمونه گردشگران 170 نفر محاسبه گردید. روش نمونه­­ گیری بصورت در دسترس می­ باشد. داده­ های لازم از طریق پرسشنامه­ جمع­ آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده­ ها از طریق آزمون­ های تی تک نمونه، تی مستقل، تحلیل واریانس و فریدمن با استفاده از نرم­افزار SPSS22 صورت پذیرفت. یافته­ ها مشخص ساخت که کیفیت منابع اطلاعاتی چاپی گردشگری (دارا بودن اطلاعات مفید، جالب توجه بودن، کاربرپسند بودن، تشویق/تحریک کننده بودن، قابل اعتماد بودن و مفید بودن)، از دیدگاه گردشگران خارجی بازدیدکننده از استان تهران، نسبتا خوب بوده است و اولویت اهمیت کیفیت منابع اطلاعاتی چاپی گردشگری، به ترتیب اولویت از بیشتر به کمتر مربوط به جالب توجه بودن، تشویق/تحریک کننده بودن، مفید بودن، قابل اعتماد بودن، کاربر پسند بودن و حاوی اطلاعات مفید بودن منابع اطلاعاتی چاپی گردشگری بود. پیشنهادات در قالب نتیجه گیری ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. دامغانی، حسین و محنت­فر، یوسف (1384). نقش فناوری اطلاعات بر عنصر ارتقای سطح بهبود ساختار گردشگری و میراث فرهنگی مازندران، اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر.
 2. راسخی، سعید؛ کریمی­پتانلار، سعید؛ حسینی، سپیده (1393). عوامل موثر بر تراکم گردشگری در کشورهای در حال توسعه منتخب، برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، دوره 3، شماره 8: 69-86.
 3. کریم­زاده، علیرضا (1384). بازاریابی و شناسایی انگیزه­های گردشگران، اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر.
 4. مومنی، منصور (1387). تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS، تهران: انتشارات کتاب نو.
 5. نصیری­زاده، حمیدرضا و توتونچی، جلیل (1382). جهانگردی و اشتغال، مجموعه مقالات سمینار بررسی سیاست­ها و برنامه­های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی، تهران.
 6. Snepenger, D. and Snepenger, M. (2014). Information Search by Pleasure Travelers, New York: Van Nostrand Reinhold.
 7. Royo-Vela, M. (2009). Rural-cultural excursion conceptualization: A local tourism marketing management model based on tourist destination image measurement, Tourism Management, No. 30: 419-428.
 8. Mansfeld, Y. (1992). From motivation to actual travel, Annals of Tourism Research, No. 19: 399-419.
 9. Kerstetter, D. and Cho, M.H. (2004). Prior knowledge, credibility and information search, Annals of Tourism Research, 31(4): 961-985.
 10. Gursoy, D. and Chen, J.S. (2000). Competitive analysis of cross cultural information search behavior, Tourism Management, No. 21: 583-590.
 11. Crotts, J. (1999). Consumer Decision Making and Repurchase Information Search, New York: The Haworth Hospitality Press.
 12. Beerli, A., and Martin, J.D. (2004). Factors influencing destination image, Annals of Tourism Research, 31(3): 657-681.
 13. Amaro, S. and Duarte, P. (2015). An integrative model of consumers' intentions to purchase travel online, Tourism Management, No. 46: 64-79.