نگرش عرضه کنندگان خدمات گردشگری مقصد به نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی مقصد گردشگری در شهرستان رامسر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جهانگردی، دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از جریاناتی که تاثیر چشمگیری بر سیستم گردشگری داشته، حضور رسانه­های اجتماعی در اقدامات بازاریابی عرضه ­کنندگان خدمات گردشگری بوده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رسانه­ های اجتماعی در بازاریابی عرضه­ کنندگان خدمات گردشگری مقصد رامسر صورت پذیرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه­­ ی گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق شامل عرضه­ کنندگان خدمات گردشگری مقصد رامسر به تعداد 579 بود. حجم نمونه 234 نفر و روش نمونه­ گیری به صورت تصادفی ساده است. داده­ های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته­ به دست آمدند. نتایج نشان داد که رسانه­ های اجتماعی بر بازاریابی عرضه­ کنندگان خدمات گردشگری مقصد رامسر تاثیر معناداری دارد. همچنین رسانه­ های اجتماعی بر ابعاد بازاریابی عرضه­ کنندگان خدمات گردشگری مقصد رامسر (به ترتیب تحقیقات بازاریابی، تبلیغات و ترفیع، تعامل و ارتباطات و توزیع خدمات گردشگری) تاثیر معناداری دارد. سایر نتایج در قالب نتیجه­ گیری و پیشنهادات ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابارشی، احمد و حسینی، سیّدیعقوب (1391). مدل­سازی معادلات ساختاری، تهران: جامعه­شناسان.
 2. افتاده، جواد (1391). تفاوت بین رسانه­های اجتماعی و رسانه­های جمعی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 56: 67-72.
 3. غفّاری، غلامرضا و تقی­زادگان، مریم (1394). مشارکت و فعالیت در شبکه­های مجازی گردشگری و سرمایه­ی اجتماعی مجازی در ایران، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال 4، شماره 14:  67-90.
 4. فیض، داود و راستی، فرشته (1393). بررسی عوامل تاثیرگذار بنرهای تعاملی بر گردشگران، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال 3، شماره 10: 65-86.
 5. قاسمی، وحید (1392). مدل­سازی معادلات ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران: جامعه­شناسان.
 6. محمودزاده، سیّدمجتبی؛ شیردل، طاهره و میکائیلی، فتاح (1394). عوامل موثر بر تمایل به پذیرش خدمات سیّار از نظر گردشگران بر اساس مدل UTAUT (مطالعه­ی موردی: شهر تهران)، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال 4، شماره 12: 107-125.
  1. Akehurst, G. (2009). User generated content: The use of blogs for tourism organizations and tourism consumers, Service Business, 3(1): 51-61.
  2. Chan, N.L. and Denizci, B. (2011). Investigation of social media marketing: How does the hotel industry in Hong Kong perform in marketing on social media websites?, Journal of Travel & Tourism Marketing, 28(4): 345-368.
  3. Chung, N. and Koo, C. (2015). The use of social media in travel information search, Telematics and Informatics, No. 32: 215-229.

10. Dijkmans, C., Kerkhof, P. and Beukeboom, C.J. (2015). A stage to engage: Social media use and corporate reputation, Tourism Management, No. 47: 58-67.

11. Faria, W.L. and Elliot, S. (2012). Understanding the Role of Social Media in Destination Marketing, Tourismos, 7(1): 193-211.

12. Fuchs, M., Scholochov, C. and Hopken, W. (2009). E-Business adoption, use, and value creation: An Austrian hotel study, Information Technology & Tourism, 11(4): 267-284.

13. Hays, S., Page, S.J. and Buhalis, D. (2013). Social media as a destination marketing tool: its use by national tourism organizations, Current Issues in Tourism, 16(3): 211-239.

14. Huang, Y.H., Basu, C. and Hsu, M.K. (2010). Exploring motivations of travel knowledge sharing on social network sites: An empirical investigation of U.S. college students, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(7): 717-734.

15. Huang, L., Yung, C.Y. and Yang, E. (2011). How do travel agencies obtain a competitive advantage? Through a travel blog marketing channel, Journal of Vacation Marketing, 17(2): 139-149.

16. Hudson, S., Roth, M.S., Madden, T.J. and Hudson, R. (2015). The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees, Tourism Management, No. 47: 68-76.

17. Kaplan, A.M. and Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media, Business Horizon, 53(1): 59-68.

18. Kasavana, M.L., Nusair, K. and Teodosic, K. (2010). Online social networking: Redefining the human web, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 1(1): 68-82.

19. Kavoura, A. and Stavrianea, A. (2014). Economic and social aspects from social media’s implementation as a strategic innovative marketing tool in the tourism industry, International Conference on Applied Economics (ICOAE), Procedia Economics and Finance, 303-312.

20. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. and Silvestre, B.S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media, Business Horizons, 54(3): 241-251.

21. Kim, J.S., and Hardin, A. (2010). The impact of virtual worlds on word-of-mouth: Improving social networking and service scape in the hospitality industry, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(7): 735-753.

22. Kotler, P., Bowen, J. and Makens, J. (2003). Marketing for Hospitality and Tourism (3rd Edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

23. Krempl, S. (2007). Travel, (2.0: Die tourism usbranchefliegt auf neuewebtechniken,  Retrieved from http://www.heise.de/newsticker/meldung/86448/from/rss09.

24. Lee, W. and Paris, C.M. (2013). Knowledge sharing and social technology acceptance model: promoting local events and festivals through Facebook, Tourism Analysis, 18(2): 110-124.

25. Leung, D., Law, R. and Lee, H.A. (2011). The perceived destination image of Hong Kong on Ctrip.com, International Journal of Tourism Research, 13(2): 124-140.

26. Leung, D., Law, R., van Hoof, H. and Buhalis, D. (2013). Social Media in Tourism and Hospitality: a Litrature Review, Journal of Travel & Tourism Marketing, No. 30: 3-22.

27. Li, X. and Wang, Y.C. (2011). China in the eyes of western travelers as represented in travel blogs, Journal of Travel & Tourism Marketing, 28(7): 689-719.

28. Minazzi, R. (2015). Social Media Marketing in Tourism and Hospitality, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.

29. Munar, A.M. (2011). Tourist-created content: Rethinking destination branding, International Journal of Tourism, Culture and Hospitality Research, 5(3): 291-305.

30. Munar, A.M. (2012). Social media strategies and destination management, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(2): 101-120.

31. Noone, B.N., McGuire, K.A. and Rohlfs, K. V. (2011). Social media meets hotel revenue management: Opportunities, issues and unanswered questions, Journal of Revenue and Pricing Management, 10(4): 293-305.

32. Pantelidis, I.S. (2010). Electronic meal experience: A content analysis of online restaurant comments, Cornell Hospitality Quarterly, 51(4): 483-491.

33. Qualman, E. (2009). Social Nomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

34. Ruzic, D. and Bilos, A. (2010). Social media in destination marketing organization (DMOs). Tourism and Hospitality Management, Conference proceedings, Croatia, pp. 178-190.

35. Schmallegger, D. and Carson, D. (2008). Blogs in tourism: Changing approaches to information exchange, Journal of Vacation Marketing, 14(2): 99-110.

36. Sharda, N. and Ponnada, M. (2008). Tourism blog visualizer for better tour planning, Journal of Vacation Marketing, 14(2): 157-167.

37. Stankov, U., Lazić, L. and Dragićević, V. (2010). The extent of use of basic Facebook user-generated content by the national tourism organizations in Europe, European Journal of Tourism Research, 3(2): 105-113.

38. Stepchenkova, S. and Morrison, A. M. (2006). The destination image of Russia: From the online induced perspective, Tourism Management, 27(5): 943-956.

39. Tussyadiah, I. and Zach, F. (2013). Social media strategy and capacity for consumer co­-creation among destination marketing organizations, Tourism Analysis, 18(1): 220-232.

40. Zeng, B. and Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review, Tourism Management Perspectives, No. 10: 27-36.