تحلیل نگرش روستاییان نسبت به گردشگری روستایی با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده (مورد مطالعه: بخش درودزن شهرستان مرودشت)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

2 دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل نگرش روستاییان نسبت به گردشگری روستایی  با استفاده از نظریه رفتار برنامه­ ریزی شده در منطقه درودزن شهرستان مرودشت بود. داده­ های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 250 نفر از روستاییان منطقه­ مورد مطالعه بدست آمد که بر اساس جدول نمونه­ گیری کرجسی و مورگان به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی صوری پرسشنامه، توسط متخصصان توسعه روستایی دانشگاه یاسوج تأیید و پایایی ابزار سنجش نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ که مقدار آن بین 610/0 تا  868/0 به دست آمد، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که، بین نگرش نسبت به گردشگری روستایی و متغیرهای میزان درآمد از منبع گردشگری روستایی، آگاهی، سودمندی درک شده، مشاهد، ارزش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری محسوس و تجربه فعالیت در زمینه­ ی گردشگری روستایی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. با توجه به نتایج نیز پیشنهاد می­ شود که، برنامه­ های توانمندسازی حرفه­ ای روستاییان در قالب مجموعه­ ای مدون و جامعی (شامل اطلاعات و مهارت‌های مورد نیاز صنعت گردشگری) تدوین شده و بر اساس نیازسنجی دقیق نسبت به اجرای آن اقدام شود. همچنین، توجه هر چه بیشتر جامعه به صنعت گردشگری (به عنوان مثال از طریق تبلیغات در رسانه­ های انبوهی و گروهی و دیگر برنامه­ های آموزشی) می­ تواند باعث مساعد شدن نگرش افراد نسبت به گردشگری روستایی باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. بشیریان، سعید؛ حیدرنیا، علیرضا؛ اله­ورودی پور، حمید و حاجی زاده، ابراهیم (1391). کاربرد رفتار برنامه­ریزی شده در پیش بینی فاکتورهای مؤثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی فسا، شماره­ی 3: 162ـ 156.
 2. ترکان، هاجر و کجباف، محمد باقر (1387). نگرش چیست؟، توسعه علوم رفتاری، شماره­ی 1: 54ـ 49.
 3. جمعه­پور، محمود و احمدی، شکوفه (1390). تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ)، پژوهش­های روستایی، شماره­ی 1: 63- 33.
 4. رسولی آذر، سلیمان؛ فعلی، سعید و پزشکی راد، غلامرضا (1387). عوامل مؤثر بر مهارت‌های مدیریت مزرعه کارشناسان ناظر طرح گندم استان آذربایجان غربی، ترویج و اقتصاد کشاورزی، شماره­ی 4: 54-45.
 5. رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا و قادری، اسماعیل (1381). نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چارچوب­های نظریه‌ای)، مدرس علوم انسانی، شماره­ی 2: 40ـ 23.
 6. زرافشانی، کیومرث؛ شرفی، لیدا؛ گراوندی، شهپر و قبادی، پرستو (1392). بررسی اثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخص­های اقتصادی ـ اجتماعی نواحی روستایی (نمونه مورد مطالعه: منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه)، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره­ی  3و 5: 134ـ 119.
 7. زنگی آبادی، علی؛ پورعیدی وند، لاله؛ حیدری پور، اسفندیار و مصلحی، محسن (1391). تحلیل فضایی شاخص­های توسعه گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شهرستان­های استان اصفهان)، جغرافیا و توسعه فضای شهری، شماره­ی 1: 74ـ 51.
 8. سلیمانی هارونی، خدیجه؛ خسروی­پور، بهمن؛ برادران، مسعود و غنیان، منصور (1389). نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره­ی 2: 218- 213.
 9. فرجی سبکبار، حسنعلی؛ مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ یدالهی فارسی، جهانگیر و کریم­زاده، حسین (1391). رتبه­بندی زمینه­های توسعه گردشگری در نواحی روستایی، با استفاده از تاپسیس خاکستری (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان ورزقان)، پژوهش‌های روستایی، شماره­ی 1: 25- 1.
 10. موسوی، سید نساء و رجبی، مصطفی (1391). کاربرد الگوی پروبیت رتبه­ای در تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران روستای ابیانه، پژوهش­های روستایی، شماره­ی 12: 58- 31.
 11. Abdollahzadeh, G. and Sharifzadeh, A. (2014). Rural residents’ perception toward tourism development: A study from Iran, Tourism Research, 16: 126-136.
 12. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2): 179 – 211.
 13. Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitudes, Annual Review of Psychology, 52: 27-58.
 14. Ajzen, I. and Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relation: A theoretical analysis and review of empirical research, Psychological Bulletin, 84(5): 888-918.
 15. Allen, C.T. Machleit, R.A. Kleine, S.S. and Notani, A.S. (2005). A place for emotion in attitude models, Journal of Business Research, 56(1): 494-499.
 16. Alonso, A.D., Sakellarios, N. and Pritchard, M. (2015). The theory of planned behaviour in the context of cultural heritage tourism, Journal of Heritage Tourism, 10(4): 399-416.
 17. Bergner, R.M. (2011). What is behavior? And so what?, New Ideas in Psychology, (29): 147-155.
 18. Chen, M.F. (2007). Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic foods in Taiwan: Moderating effects of food-related personality traits, Food Quality and Preference,18: 1008-1021.
 19. Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C. and Scott, N. (2009). Destination and enterprise management for a tourism future, Tourism Management, 30(2): 63-74.
 20. Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-wesley. publishing company, USA.
 21. Hsieh, C.M., Park, S.H. and Mcnally, R. (2016). Application of the extended theory of planned behavior to intention to travel to Japan among Taiwanese youth: Investigating the moderating effect of past visit experience, Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(5): 717-729.
 22. Kaushik, A.K., Agrawal, A.K. and Rahman, Z. (2015). Tourist behaviour towards self-service hotel technology adoption: Trust and subjective norm as key antecedents, Tourism Management Perspectives, 16: 278-289.
 23. Mei, H., Zhan, Z., Fong, P.W. and Ma, Z. (2016). Planned behaviour of tourism students’ entrepreneurial intentions in China, Applied Economics, 48(13): 1240-1254.
 24. Muresan, I.C., Oroian, C.E., Harun, R., Arion, F.H., Porutiu, A., Chiciudean, G.O., Todea, A. and Lile, R. (2016). Local residents’ attitude toward sustainable rural tourism development, Sustainability, 8(1): 1-14.
 25. Parsaei, F., Rezaei, M. and ArabJafari, M. (2014). Evaluating behavioral intentions of tourists in e-Tourism, Journal of Computing and Security, 1(2): 95-109.
 26. Patten, L.M. (2000).  Proposing Empirical Research: A Guide to the Fundamentals (Second Edition), Pyrczak publishing, Los Angeles, USA.
 27. Smarkola, C. (2008). Efficacy of a planned behavior model: Beliefs that contribute to computer usage intentions of student teachers and experienced teachers, Computers in Human Behavior, 24(3): 1196-1215.
 28. Ziadat, M.T. (2015). Applications of planned behavior theory (TPB) in Jordanian tourism, International Journal of Marketing Studies, 7(3): 95-106.