بررسی گرایش صاحبان اقامتگاه های گردشگری به انرژی های تجدیدپذیر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

انرژی‌های تجدیدپذیر در مقایسه با سوخت­ های فسیلی، کربن بسیار کمی را تولید می­ کنند. از این رو، اشاعه و کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک نوآوری زیست­ محیطی باید در سیاست‌های مقابله با تغییر آب و هوا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این بررسی، میزان شناخت و گرایش صاحبان اقامتگاه­ های گردشگری نسبت به انرژی­ های تجدیدپذیر مورد بحث قرار گرفت. رویکرد بررسی، کمی و از پیمایش به عنوان روش بررسی استفاده شد. ابزار گردآوری داده­ ها، پرسشنامه محقق ساخته بود و از 2793 اقامتگاه، 121 اقامتگاه گردشگری در شهرهای محمودآباد، نور و بابلسر با روش نمونه­ گیری تصادفی ساده استفاده شد. مهم­ترین یافته‌های این تحقیق عبارتند از: گرایش مثبت صاحبان اقامتگاه‌های گردشگری به انرژی­ های نو، عدم وجود رابطه بین سن، تحصیلات، سابقه اشتغال، قدمت اقامتگاه و نوع اقامتگاه با گرایش به انرژی­ های تجدیدپذیر و وجود رابطه بین تعداد واحدهای اقامتی و گرایش به این نوع انرژی و در نهایت، عدم تفاوت در سطح گرایش به انرژی­ های تجدیدپذیر در شهرهای بررسی شده.

کلیدواژه‌ها


 1. اسلاملوئیان، کریم و استادزاد، حسین (1391). تعیین سهم بهینه انرژی تجدید پذیر در مسیر توسعه پایدار ایران، فصلنامه اقتصادانرژی، سال 2، شماره 54:1-48.
 2. ثقفی، محمود (1388). انرژی های قابل تجدید، تهران: دانشگاه تهران.
 3. فدایی امیر، داوود؛ شمس اسفندابادی، زهرا و عباسی، آزاد (1389). بررسی علل عدم تحقق اهداف کشور در بخش انرژی های تحدید پذیر در برنامه چهارم توسعه، فصلنامه انرژی ایران، شماره 2: 23- 35.
 4. قراگوزلو، علیرضا و رازی، سمیرا (1390). مدیریت منابع انرزی های تجدید پذیر براساس تفکر کارافرینی پایدار، ماهنمامه کار و جامعه، شماره 139: 4-14.
 5. عبدلی، محمدعلی و یدقار، امیرمحمد (1385). انرژی، توسعه و محیط زیست، نشریه انرژی ایران، سال 10، شماره 26: 19-28.
 6. رازقی، مرضیه؛ رضایی، روح الله و شعبان علی فمی، حسین (1391). تحلیل عوامل بازدارنده توسعه به کارگیری انرژی های تجدید پذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش، نشریه انرژی ایران، دوره 15، شماره 3: 1-18.
 7. زیدانی، شکوفه (1395). بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر پذیرش انرژی های نو با تاکید بر انرژی خورشیدی (مطالعه موردی شهر شیراز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما : دکتر صادق صالحی، دانشگاه مازندران.
 8. لاریجانی، مریم؛ شبیری، سید محمد؛ ابوالحسنی، الناز (1393). بررسی رابطه بین میزان پذیرش اجتماعی سیستم های انرژی خورشیدی  عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی: شهر تبریز)، نشریه انرژی ایران، سال 17، شماره 4: 1-14.
 9. مدوز، دونلا، راندرز، یورگن و مدوز، دنیس (1388). محدودیت های رشد، ترجمه: علی حبیبی، فرزام پور اصغر سنگاچین، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 10. منظور، داوود و نیاکان، لیلی (1391). توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشور: موانع و راهبردها، نشریه انرژی ایران، شماره 3: 1-15.
 11. Broman, L. and Kandpal, T. (2011). Public understanding of renewable energy, World Renewable Energy Congress, Sweden, 8-13 may 2011.
 12. Bock und Polach, C., Kunze, C., Maab, O and Grundmann, P. (2015). Bioenergy as a socio-technical system: The nexus of rules, social capital and cooperation in the development of bioenergy villages in Germany, Energy Research & Social Science, 6(2015): 128-135.
 13. Dalton, G., Lockington, D. and Baldock, T. (2007). A Survey of tourist operator attitudes to renewable energy supply in Queesland, Australia, Renewable Energy, Vol. 32: 567-586.
 14. Lea Thuot, L., Vaugeois, N. and Mahr, P. (2010). Fostering innovation in sustainable tourism, Journal of Rural and Community Development, 5(1/2): 76-89.
 15. Lyndhurst, B. (2003). Attitudes to Renewable Energy in London, Published by Greater London Authority, London, from www. London.gov.uk, (Oct/17/2013).
 16. Kasimu, A., Zaiton, S. and Hassan, H. (2012). Hotels involvement in sustainable tourism practices in Klang Valley, Malaysia, Journal of Economics and Management, 6(1): 21-34.
 17. Kostakis, I. and Sardianou, E. (2012). Which factors affect the willingness of tourists to pay for renewable energy?, Renewable Energy, Vol. 38: 169-172.
 18. Paulina, B., Churie, A. and Martinac, I. (2009). Renewable Energy for Sustainable Tourism, from www.researchgate.net/(Oct/8/2013).
 19. Walter, G. (2014). Determining the local acceptance of wind energy projects in Switzerland: the importance of general attitudes and project characteristics, Research Energy & Social Science, 4(2014): 78-88.
 20. Yung Feng, H. (2012). Key factors influencing users intentions of adopting renewable energy technologies, Academic Research International, 2(2): 1-13.