تحلیل تطبیقی ساختار مدیریت برنامه ریزی خانه های دوم درکشورهای منتخب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

در دهه های گذشته با توجه به افزایش نقش گردشگری، کشورها به مدیریت و تدوین سیاست های مناسب برای توسعه پایدار گردشگری پرداختند. هدف این مقاله مقایسه ساختار مدیریت و برنامه ریزی گردشگری خانه‍ های دوم در کشور های منتخب می باشد و تلاش می‌شود نقاط قوت و ضعف نظام برنامه ریزی گردشگری خانه های دوم ایران در مقایسه با این کشورها (کشور های پرتغال، آفریقا جنوبی، ترکیه و برزیل که بر اساس معیار های مبتنی بر نظریه فایول مقایسه شده است) مشخص شود. نتایج این تحقیق که با استفاده از روش تطبیقی با تحلیل کیفی با شیوه تحلیل محتوا، انجام شده مشخص نموده است که در ایران دو دسته مشکلات عام (مربوط به سطح کلان برنامه ریزی درکشور، مانند: نگرش برنامه ریزی جامع، بخشی بودن و ...) و مشکلات درسطح منطقه ای (ساختار برنامه ریزی و مدیریتی در سطح مجموعه مناطق روستایی، مانند: عدم و یا مشارکت کم محلی، عدم وجود الگوی بومی و ...) در زمینه گردشگری روستایی و خانه های دوم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. برجی، گلدیس (1389). بررسی ابزارهای مدیریت سرزمین در سیستم برنامه ریزی فضایی کشور پرتغال، آمایش سرزمین، دوره 4، شماره 3: 123-144.
 2. سند برنامه ششم، طرح توسعه گردشگری (1395).
 3. ضرغام بروجنی، حمید؛ بذرافشان، مرتضی و ایوبی یزدی، حمید (1392). شناخت صنعت گردشگری اصول، رویه ها و رویکردها، انتشارات مهکامه، تهران، چاپ اول.
 4. بنکدار، احمد و قرایی، فریبا (1390). تغییر پارادایم ها در اصول طراحی شهری؛ از مولفه های کالبدی و اجتماعی و ادراکی به رهیافت مکان سازی، مجله معماری و شهرسازی، دوره 3، شماره 6: 70-51.
 5. توفیق، فیروز (1384). آمایش سرزمین تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران، چاپ اول.
 6. رضوانی، محمدرضا (1382). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، نشر قومس، تهران، چاپ اول.
 7. رضوانی، محمدرضا (1380). نگرشی بر نظام برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، پژوهش های جغرافیایی، دوره 2، شماره 41:  38-25.
 8. رضوانی، محمدرضا و بیات، ناصر ( 1393). تحلیل جایگاه گردشگری روستایی در برنامه های کلان توسعه ی کشور (با تأکید بر برنامه های پنج ساله ی توسعه ی ملی)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 3، شماره 9: 30-11.
 9. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا (1389). مدیریت توسعه روستایی ( بنیانهای نظری)، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.
 10. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ بدری، سید علی و سجاسی قیداری، حمدا... (1393). بنیانهای نظریه ای برنامه ریزی کالبدی مناطق روستایی، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم.
 11. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ سجاسی، حمدا... و صادقلو، طاهره (1390). تحلیل محتوایی جایگاه توسعه ی پایدار روستایی در برنامه های بعد از انقلاب اسلامی، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 1، شماره 3:  38-19.
 12. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ مهدوی، داوود و پور طاهری، مهدی (1389). ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی – فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری، دوره 1، شماره 14: 2-39.
 13. سیف الدینی، فرانک و پناهنده خواه، موسی (1389). چالش ها و موانع برنامه ریزی توسعه منطقه ای در ایران، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره2، شماره 73: 83-97.
 14. غفاری، غلامرضا (1388). منظق پژوهش تطبیقی و روش های آن، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 3، شماره 4: 24-1.
 15. مرادزاده، فاطمه (1392). روستاهای هدف گردشگری،روزنامه جام جم، شماره 3361: 15.
 16. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ( 1395).
 17. وزارت کشور، امور عمرانی (1395).
 18. همافر، میلاد و رضوانی، نوید (1394). تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری، فصلنامه مطالعات شهری، دوره1، شماره 12: 86-73.
 19. Afonso , A. (2011). General Socio-Economic Situation in Rural Areas in Portugal, Europian network rural development.
 20. Akca, H. (2006). Assessment of rural tourism in turkey using SWOT analysis, Jourmal of Applied sciences, 13: 2837-2839.
 21. Alden, J. and Pires, A.(1996). Lisbon, strategic planning for a capital city, 1: 25-36.
 22. Analysis of National Strategies for Sustainable Development for Brazil:National Strategy for Brazil. (2004).
 23. Beer, A. and Higgins, C. (2000). Environmantal Planning for Site Development, A Manual for Sustainable Local Planning and Design, Second Edition.
 24. Cavaco, C. (2006). Diferenciação regional da Oferta Turística, Geografia de Portugal, Círculo de Leitores, Lisboa, 3: 394-399.
 25. Cravo, C. and Baioa, D. (2012). Diferenciação regional da Oferta Turística, Geografia de Portugal, Círculo de Leitores, Lisboa, 3: 86-87.
 26. Cruz, R.A.A. (2006). Plancjamento governamental do turismo: Convergencias contradicoes na producao do wspaco, in America Latina: Cidade, Campo e Torismo. Sao paulo: Clacso Departamento de Geografia da universidade de Sao paulo, pp : 337-50.
 27. De Matos, F.L. (2013). The Expansion of Secondary Housing in Portugal, department of geography of the faculty of arts- university of porto centre for the study of geography and land planning,(CEGOT): 171-181.
 28. Departmen tourism  Republic of South Africa. (2010).
 29. Edgell, D., Allen, M., Smith., G. and Swanson, J. ( 2007). Tourism Policy and Planning, Yesterday, Today and Tomorrow, Publisher: Butterworth- Heinemann.
 30. EMBRATUR-Instituto Brasileiro de Turismo. (2002). Portraits of a Path: PNMT 8 Years (Retratos de uma caminhada: PNMT 8 anos). Brasília: EMBRATUR.
 31. FAO. (1985). Toward  improved Multilevel planning for Agricultural and Rural Development in Asia And the Pacific,FAO Economic and social Development paper 52.
 32. Fazito, M. and Locatel, C. (2014). Second Homes Tourism, Land Market and Social Inequalities in the Brazilian Northeastern Coast, Journal Name Unknown.
 33. Fayol’s, H. (1985).Industrial Management, Journal of Management History,Unknown number.
 34. Fernández, B. and Garcia,C. (2011). An overview of housing in spain, Facultade de socioloxia, campus Elvina s/n, A Coruna, 15071.
 35. Gallent, N., Hamiduddin,L.,  Juntti,M., Kidd,S.  and Shaw,D. (2015). Introduction to Rural Planning: Economies, Communities and Landscapes.
 36. Gartner, W. C. (2006). Planning and Management of Lake Destination Development: Lake Gateways in Minnesota, In: Colin Michael Hall and Tuija Härkönen, Rural Tourism and Sustainable Business, Channel View Publications.
 37. Gregory, D., Johnston,R., Pratt,G., Watts,M. and Whatmore,S. (2009). The Dictionary of human geography 5th edition, London: John wiley and sons.
 38. Guner, I. (2006). Türkiye’nin Cografi Konumu, Sinirlari ve Jeopolitigi/ Geographic Location, Borders and Geopolitics of Turkey, Türkiye Cografyasi ve Jeopolitigi, (Ed. Hakki Yazici, M. KürsatKoca), Ankara: PegemA Yayincilik: 1-40.
 39. Halkier, H. (2013).  Small-scale Tourism in Rural Areas– Trends and Research in the Nordic Countries, Nordregio Working Paper, 3: 1-24.
 40. Hongsrangon, P. (2010). Ubon ratchathani province and its involvment stage in the tourist destination life cycle, Ubon rajathanee university, Available in:http://www.ttresearch.org/pdf.
 41. Huang, Y. (2011). Second home ownership in transitional urban china, Forthcoming in Housing Studies, 26: 1-31.
 42. Horner, S. and Swarbrooke, J. (2012). International Cases in Tourism Management, Routledge.
 43. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/Compendium/Compendium Portugal_en.pdf.
 44. National Planning Commission Secretariat in South African (2015).
 45. National Policy on ;Regional Development in Brazil. (2008).
 46. Ngomane, T.  (2012). Rural Development in South Africa: The role of Agriculture, The Presidency Department of Performance Monitoring and Evaluation.
 47. Nussbaum, M. (2000). Human Development, Journal Name Unknown.
 48. Özçatalbaş, O., Mansuroglu, S., Ceylan, I. and Akcaoz, H. (2010). The evaluation of the importance of rural tourism extension for community development and Turkey,  Journal of Food, Agriculture & Environment, 8:  973-975.
 49. Pinho, M. (2013). National Stbatfgic Plan for Tourism, Fostering the Development of Tourism in Portugal, Plano estrategico nacional do tourismo.
 50. Raimundo, S. (2008). Conflicts among second homes, Protected are as and traditional communities in southeatern coast of brazil, Ambiente & Sociedade, 4: 285-304.

51- Risteski,M., Kocevski, J. and Arnaudov,K. (2012). Spatial planning and sustainable tourism as basis for developing competitive tourist destinations, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 44: 375-386.

52- Santos, J. and Ranieri,y. (2014). Tourism in Vargas era and the Press and Propaganda Department (O Turismo na era Vargas e o Departamento de Imprensa e Propaganda-DIP). Cultur-Revista de Cultura e Turismo,7: 102-115.

53- Schneider, S., Shiki, S.  and Belik,W. (2010). Rural development in Brazil: overcoming inequalities and building new markets, Rivista di economia agrarai. 

54- Sobral, L. and Duarte, M. (2014). Neo-Rural settlements in continental Portugal:Threaths and opportunities for rural planning, Tecnico Lisboa, Journal Name Unknown.

55- Spenceley, A. and Seif, J. (2003). Strategies, Impacts and Costs of Pro-Poor Tourism Approaches in South Africa, PPT Working, Paper, 11.

56- State Planning Organizationa in turkey-country. (2015).

57- Tourism Conference Report National Annual in South Africa. (2012).

58- Trentin, F. (2010). National Policy of Tourism in Brazil: From Municipalisation to Regionalization, China-USA Business Review, 7: 718-727.

59- Trentin, Fábia. and Fratucci, A. (2013). National Policy of Tourism in Brazil: From Municipalisation to Regionalization, China-USA Business Review, 7: 718-727.

60- Woods,M. (2005). Rural Geography, London : SAGE.

61- Woods,M. and Goodwin,M. (2003). Appling the rural: governmance and policy in rural in rural areas. In : Cloke,P.(ed),Country Vision. London : pearson,PP: 245-262.

62- UNITED NATIONS. (2002). European countries planning structure : PORTUGAL.