دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 1-170 
تحلیل تطبیقی ساختار مدیریت برنامه ریزی خانه های دوم درکشورهای منتخب

صفحه 31-58

10.22080/jtpd.2018.1763

الهه انزایی؛ قدیر فیروزنیا؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


تحلیل نقش عوامل و شاخص های کیفیت محیطی موثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی

صفحه 105-136

10.22080/jtpd.2018.1766

محمد رضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا دربان آستانه؛ سید هادی کریمی