تحلیل پراکنش فضایی هتل‌ها نسبت به جاذبه‌های گردشگری درمانی در شیراز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

ارزیابی مراکز اقامتی گردشگران یکی از ارکان اصلی در برنامه ریزی و مدیریت مقاصد گردشگری به شمار می رود و به عنوان عناصر ثانویه گردشگری بازخورد بسیاری در میزان رضایت گردشگران ایجاد می کنند. توجه به این عناصر در گردشگری درمانی که با موضوعیت درمان، اسکان و دسترسی به مراکز درمانی ایجاد شده است دوچندان می نماید. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل فاصله و توزیع مکانی هتل­ ها نسبت به جاذبه­ های گردشگری درمانی شهر شیراز می باشد. نوع این پژوهش  از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و روش آن، توصیفی- تحلیلی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در محیط GIS با استفاده از توابع تحلیل شبکه صورت گرفته است. در تحلیل­های مربوط به پراکنش هتل­ ها و جاذبه ­ها از توابع تحلیل خوشه­ ای فضایی چند فاصله ای و توزیع جهت دار استفاده شده­ است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از تعداد 49 بیمارستان، 231 جاذبه ثانویه گردشگری درمانی و 43 هتل موجود در سطح شهر شیراز، بیشترین تعداد هتل­ ها وجاذبه­ ها در منطقه 1 قرار گرفته­ است. توزیع هتل­ ها بر اساس میانگین فاصله از بیمارستان ها، بیشتر در مناطق مرکزی شهر شیراز(بخش هایی از مناطق 1،2،8 و 3) صورت گرفته است. میانگین کل فاصله هتل­ ها نسبت به بیمارستان ها4301 متر می­ باشد. کم­ترین انحراف استاندارد مربوط به هتل سینا (1/880 متر) و بیشترین انحراف استاندارد مربوط به مجتمع جهانگردی شیراز (14270 متر ) می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم زاده، عیسی؛ رضا زاده، حافظ و دارایی، مرضیه (1393). برنامه ریزی و مکان یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت های گردشگری شهری با استفاده از GIS موردشناسی: شهر سمنان، جغرافیا و توسعه،   دوره12، شماره35، صص: 33-48.
حیدری چیانه، رحیم(1383). ارزیابی برنامه­ریزی صنعت توریسم در ایران، رساله دکترا، دانشگاه تبریز.
رضوانی، علی اصغر(1380). نقش اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست،تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول.
زارع مهر جردی، یحیی و فهیمه فارغ(1392). بررسی عوامل موثر در نقش آفرینی توریسم درمانی و پویایی شناسی آن با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی، فصل­نامه علوم مدیریت ایران، سال هشتم، شماره 31، صص:  130-105.
سرایی، محمد حسین و شمشیری، مسلم (1392). بررسی وضعیت گردشگری در شهر شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده ازتکنیکSWOT ، مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،سال24، شماره 1، صص: 88-69 .
سرایی، محمدحسین؛ چهارراهی، مسعود و صفرپور، میثم(1395). بررسی و تحلیل پراکنش فضایی هتل ها نسبت به جاذبه های گردشگری شهر شیراز، مجله جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای سیستان، شماره 20، پاییز 95، صص: 182-171.
سرایی، محمدحسین ؛ حیدری چیانه، رحیم؛  صفرپور ، میثم و  شاکری، یونس(1393). ارایه‌ی الگویی فضایی جهت تعیین مسیرهای ویژه ی گردشگری شهری (نمونه: شهر شیراز)، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، شماره 10، صص: 147-161.
شکویی، حسین و موحد، علی(1381). شناخت الگوی فضای توریستی شهر اصفهان با استفاده از سیستم GIS، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 47، صص: 114- 95 .
صباغ کرمانی، مجید و امیریان، شعد (1379). بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل داده -  ستانده، مجله پژوهش بازرگانی، شماره 16، صص: 84-57.