دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1-166 
اخراج گردشگران خارجی در حقوق ایران

صفحه 124-144

10.22080/jtpd.2019.2213

ابوالحسن شاکری؛ هادی گوهری بندپی؛ محمدحسن مالدار