بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی در ایران: رویکرد پویایی های سیستمی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد،مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

کشورهایی که در آنها نفت به عنوان محور و تکیه­ گاه بنیادی جهت کسب درآمد اقتصادی محسوب می ­شود، به این نتیجه دست یافته­ اند که نفت نمی ­تواند یک منبع بادوام درآمدی باشد و اقتصاد متکی به فروش نفت به یکی از چالش­ های بزرگ اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مبدل شده است. در سال­ های اخیر گردشگری به عنوان یکی از پویاترین بخش ­های اقتصاد جهانی محسوب شده است و از درآمد حاصل از ابعاد مختلف صنعت گردشگری می ­توان به عنوان گزینه ­ای مناسب برای جایگزینی درآمد ناشی از فروش نفت یاد کرد. یکی از مهمترین حوزه­ های صنعت گردشگری، گردشگری پزشکی است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است تأثیر شاخص­ های کیفیت نهادی بر صنعت گردشگری پزشکی طی سال­ های 2005- 2017 در ایران با استفاده از رویکرد پویایی­ های سیستمی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه بر اساس رویکرد پویایی سیستمی حاکی از آن است که بهبود در شاخص کیفیت نهادی، زیرساخت­ های مورد نیاز از جمله هتل­ ها، عوامل تعیین کننده پزشک، عوامل تعیین­ کننده بیمارستان و کاهش در نرخ ارز مؤثر حقیقی منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکی به کشور می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. استرمن، جان (1387). پویایی­های سیستمی، ترجمه میرزایی دریانی و همکاران انتشارات کشمیر، تهران.
 2. ایکاف، راسل لینکلن (1394). برنامه­ریزی تعاملی: مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان، ترجمه سهراب خلیلی شورینی.تهران: انتشارات مرکز.
 3. حقیقی کفاش، مهدی، ضیایی، محمود و جعفری، قاسم (1384). اولویت­بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 4، شماره 11 و 12، صص: 23-40.
 4. خوارزمی، امیرعلی، رهنما، محمدرحیم، جوان، جعفر و اجزا شکوهی، محمد (1395). عوامل مؤثر بر ارتقای گردشگری سلامت؛ مقایسه دیدگاه گردشگران خارجی و مدیران داخلی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال 8، شماره 3، صص: 405- 416.
 5. دلگشایی، بهرام، جباری، علیرضا، فرزین، محمدرضا، شعربافچی زاده، نسرین و طبیبی، سیدجمال­الدین (1391). وضعیت موجود گردشگری پزشکی: مطالعه موردی ایران، فصلنامه پایش، سال 11، شماره 2، صص: 171-179.
 6. دلگشایی، بهرام، رواقی، حمید و ابولحسنی، نازنین ( 1390 ). ارزیابی اهمیت- عملکرد گردشگری پزشکی در استان تهران از دیدگاه گردشگران پزشکی و ارائه کنندگان خدمات پزشکی، فصلنامه بیمارستان، سال 11، شماره 1، صص: 63-72.
 7. راسخی، سعید و محمدی، ثریا (1396). اثر گردشگری بر توزیع درآمد برای کشورهای دی‏ هشت، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 24، شماره 91، صص: 309- 336.
 8. زارع مهرجردی، یحیی و فارغ، فهیمه (1393). بررسی عوامل مؤثر در نقش­آفرینی توریسم درمانی و پویایی­شناسی آن با استفاده از رویکرد پویایی­های سیستمی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 8، شماره 31، صص. 105- 130.
 9. شالبافیان، علی­اصغر (1394). گردشگری سلامت در رویکردی جامع، تهران: انتشارات مهکامه.
 10. قاسمی، اکبر، اسدزاده، احمد، ایمانی خوشخو، محمد حسین و جبارزاده، یونس (1396). ارزیابی عوامل جذب گردشگران درمانی با رویکرد تصمیم­گیری چندمعیاره ترکیبی فازی: مورد مطالعه آذربایجان شرقی، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال 6، شماره 3، صص: 39- 57.
 11. قاسمی، اکبر، اسدزاده، احمد، ایمانی خوشخو، محمد حسین و جبارزاده، یونس (1397). تأثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری گردشگران: نقش واسطه­ای تصویر مقصد، کیفیت، ارزش درک شده و رضایتمندی، فصلنامه برنامه­ریزی و توسعه گردشگری, سال 7، شماره 24، صص: 59-81.
 12. گلشیری اصفهانی، زهرا، رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا و پورطاهری، مهدی (1394). تحلیل فضایی امنیت گردشگران سلامت در مناطق روستایی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 11، شماره 2، صص: 174- 197.
 13. گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود و زنگی­آبادی، علی (1392). توسعه گردشگری پزشکی داخلی در شهر شیراز، مطالعات مدیریت گردشگری، سال 11، شماره 4، صص: 485-496.
 14. مروتی شریف آبادی، علی و اسدیان اردکانی، فائزه (1393). ارائه مدل توسعه گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد، فصلنامه مدیریت سلامت، سال 17، شماره 55، صص: 73-88.
 15. معبودی، محمدتقی و حکیمی، هادی (1394). عوامل تعیین­کننده گردشگری پزشکی؛ نمونه موردی ایران، فصلنامه برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال 4، شماره 15، صص: 80-106.
 16. نصیری پور، امیراشکان و سلمانی، لیلا (1389). نقش توانمندی بیمارستان تهران در توسعه گردشگری درمانی، فصلنامه بیمارستان، سال 9، شماره 3 و 4، صص: 57-67.