رابطه مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران در مقصدهای گردشگری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کشور ما دارای ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در صنعت گردشگری است و امروزه نیز شاهد توجه بیشتر مقامات دولتی وسازمان‌های گردشگری به توسعه این صنعت هستیم اما لازم است تا در سایه توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه صنعت گردشگری، هم‌زمان به بحث مدیریت بحران توجه شود. محیط و مجموعه بیرونی ظرفیت آن را دارد تا بحران را به بخش گردشگری تزریق کند یا به بحران‌های موجود در آن دامن بزند و مدیریت بحران، به منظور گذر از مشکلات و رفع آسیب‌های ایجاد شده در محیط با شرایط خاص و جدید، ویژگی‌های خاصی را می‌طلبد که در کل، مدیران سازمان‌های مقصدهای گردشگری برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. از مهمترین عواملی که می‌تواند در فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری نقش ایفا کند، مدیریت دانش است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی رابطه مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران‌های طبیعی در مقصدگردشگری پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی با ابزار پرسشنامه می‌باشد. نمونه آماری تحقیق 120 نفر از مدیران و کارشناسان 19 سازمان‌ مؤثر در مدیریت بحران شهر اردبیل می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه قوی بین مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران در مقصدگردشگری با ضریب تعیین 67/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. اسکندری، حمید (1391). دانستنی‌های پدافند غیرعامل، چاپ هشتم، تهران: انتشارات بوستان حمید.
 2. Bhatt, G. D. (2001). Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people, Journal of knowledge Management, 5(1): 68-75.
 3. Billing, P., & Chen, R. J. C. (2004). Bridging the gap: Towards a knowledge-based development model for tourism SMEs, In annual conference of the International Society of Travel and Tourism Educators, Hong Kong, SAR, China, September (pp. 26-28).
 4. Breda, Z., & Costa, C. (2006). Safety and security issues affecting inbound tourism in the People’s Republic of China, Tourism, Security & Safety from Theory to Practice, Elsevier Butterworth-Heinemann Burlington, MA: 187- 208(2005).
 5. Cavlek, N. (2002). Tour operators and destination safety, Annals of Tourism Research, 29(2): 478-496.
 6. Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory, Corporate Reputation Review, 10(3): 163-176.
 7. Cooper, C. (2006). Knowledge management and tourism, Annals of Tourism Research, 33(1): 47-64.
 8. Danaee, F., & Selseleh, F. (2010). Measuring Knowledge Management Cycle: Evidence from Iran, European Journal of Scientific Research, 41(2): 297-309.
 9. Eugenio-Martin, J. L., & Campos-Soria, J. A. (2014). Economic crisis and tourism expenditure cutback decision, Annals of Tourism Research, 44(2014): 53-73.
 10. Faulkner, B. (2001). Towards a framework for tourism disaster management, Tourism Management, 22(2): 135-147.
 11. Grizelj, F. (2003). Collaborative knowledge management in virtual service companies-approach for tourism destinations, Tourism, 51(4): 371-385.
 12. Hallin, C. A., & Marnburg, E. (2008). Knowledge management in the hospitality industry: A review of empirical research, Tourism Management, 29(2): 366-381.
 13. Henderson, J. C. (2007). Tourism crises: Causes, Consequences and Management, Burlington, Vermont: Butterworth-Heinemann.
 14. Hjalager, A. M. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism, Tourism Management, 23(5): 465-474.
 15. Huan, T. C., Beaman, J., & Shelby, L. (2004). No-escape natural disaster: mitigating impacts on tourism, Annals of Tourism Research, 31(2): 255-273.
 16. Huang, Y. C., Tseng, Y. P., & Petrick, J. F. (2008). Crisis management planning to restore tourism after disasters: A case study from Taiwan, Journal of Travel & Tourism Marketing, 23(2-4): 203-221.
 17. King, W. R. (2009). Knowledge Management and Organizational Learning (pp. 3-13). Springer US.
 18. Liao, C., Chuang, S. H., & To, P. L. (2011). How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational structure, Journal of Business Research, 64(7): 728-736.
 19. Mansfeld, Y., & Pizam, A. (Eds.). (2006). Tourism, Security and Safety: From Theory to Practice, Burlington, MA: Butterworth-Heinemann.
 20. Mistilis, N., & Sheldon, P. (2006). Knowledge management for tourism crises and disasters, Tourism Review International, 10(1-2): 39-46.
 21. Parent, M. M., MacDonald, D., & Goulet, G. (2014). The theory and practice of knowledge management and transfer: The case of the Olympic Games, Sport Management Review, 17(2): 205-218.
 22. PATA (2005). Crisis: It won’t Happen to Us! Bangkok: Pacific Asia Travel Associate.
 23. Racherla, P., & Hu, C. (2009). A framework for knowledge-based crisis management in the hospitality and tourism industry, Cornell Hospitality Quarterly, 50(4): 561-577.
 24. Ritchie, B. W. (2004). Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management in the tourism industry, Tourism Management, 25(6): 669-683.
 25. Ritchie, B. W. (2004). Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management in the tourism industry, Tourism Management, 25(6): 669-683.
 26. Ritchie, B. W., Bentley, G., Koruth, T., & Wang, J. (2011). Proactive crisis planning: lessons for the accommodation industry, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 11(3): 367-386.
 27. Santana, G. (2004). Crisis management and tourism: Beyond the rhetoric, Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(4): 299-321.
 28. Santana, G. (2004). Crisis management and tourism: Beyond the rhetoric, Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(4): 299-321.
 29. Sausmarez, N. D. (2007). Crisis management, tourism and sustainability: the role of indicators, Journal of Sustainable Tourism, 15(6):700-714.
 30. Sigala, M., & Chalkiti, K. (2014). Investigating the exploitation of web 2.0 for knowledge management in the Greek tourism industry: an utilization–importance analysis, Computers in Human Behavior, 30(2014): 800-812.
 31. Wang, W. T., & Belardo, S. (2009). The role of knowledge management in achieving effective crisis management: a case study, Journal of Information Science, 35(6): 235-259
 32. Zehrer, A. (2011). Knowledge management in tourism-the application of Grant's knowledge management model to Austrian tourism organizations, Tourism Review, 66(3): 50-64.