توانمندسازی ذینفعان محلی برای مشارکت در توسعه پایدار گردشگری با نقش میانجی اثرات ادراک شده از گردشگری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی- عضوهیئت علمی گروه جغرافیای انسانی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر، به واکاوی اثرات توانمندسازی ذینفعان محلی گردشگری بر مشارکت آنان در توسعه پایدار گردشگری با نقش میانجی اثرات محیطی ادراک شده از برنامه‌ها گردشگری در بخش آسارا انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار پرسشنامه متغیرهای اثرگذار و اثر پذیر را وارسی کرده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین توانمندسازی ذینفعان محلی با سه متغیر اثرات اقتصادی گردشگری، (063/0) اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری، (050/0) محیطی ـ اکولوژیک توسعه گردشگری (070/0) است. همچنین رابطه اثرات اجتماعی ـ فرهنگی ادراک شده بر مشارکت درتوسعه پایدار گردشگری با توجه به ضریب مسیر(566/0) و مقدار t به دست آمده (207/3) مورد تایید قرار گرفت. اما رابطه اثرات محیطی ـ اکولوژیک و اقتصادی ادراک شده از برنامه‌ها گردشگری بر مشارکت ذینفعان محلی در توسعه گردشگری تایید نشد. به سخن دیگر، اجرای برنامه‌ها گردشگری در حوزه اثرات محیطی ـ اکولوژیک و اقتصادی، به گونه ای نبوده که بتواند مشارکت جامعه محلی را با خود همراه سازد. همچنین نتایج نشان داد که توانمندسازی ذینفعان محلی به صورت غیرمستقیم و با نقش میانجی اثرات اجتماعی ـ فرهنگی ادراک شده از برنامه‌ها گردشگری بر مشارکت آنان در توسعه گردشگری تنها در این بعد معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


. آخوندی، عباس، برکپور، ناصر، سعیدی رضوانی، هادی، جاحرمی ایمانی، حسین، بینقی، تقی، (1390)، نیاز سنجی آموزشی شهرداری ها به منظور بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی در ایران:مطالعه موردی بندرعباس، تبریز، زاهدان، سنندج و کرمانشاه، مدیریت شهری، بهار و تابستان، 9(27)،247-261
2. امین بیدختی، علی اکبر، جعفری، سکنیه، فرهادی، وحیدرضا، (1393)، رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری پایدار: نقش میانجی اثرات ادراک شده، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری،8(26)، 1-23.
3. اوکلی، پیتر، (1371)، مارسدن، دیوید،، رهیافت های مشارکت در توسعه روستایی، ترجمه منصور محمود نژاد، سلسله انتشارات روستا و توسعه، وزارت جهاد سازندگی، 1-119.
4. بیرو، آلن،  (1370)، فرهنگ، علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران ، انتشارات کیهان.
5. خدادی.فاطمه، حسومی، طاهره،(1391)، بررسی رابطه مهارت های سه گانه(فنی، انسانی، ادراکی) مدیران با اثربخشی انها از نظر دبیران دبیرستان های دخترانه شهر ساری، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی،  3(3)، 75-90.
6. رونالد، جانستون (1379)، مسائله جا و مکان جغرافیایی«تفحصی در جغرافیایی انسانی»، ترجمه جلال تبریزی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه.
7. سرایی، حسن، (1393)، مقدمه ای در نمونه گیری در تحقیق، انتشارات سمت، 1-245.
8. میسرا، آر.پی، (1365)، مشارکت مردمی، نشریه جهاد، سال ششم، شماره 89.
9. Abott, A. (1988). The System of profession, Chicago, university of Chicago press.
10. Adu-Ampong, E. A. (2017). Divided we stand: institutional collaboration in tourism planning and development in the Central Region of Ghana. Current Issues in Tourism, 20(3), 295-314.
11. Aghazamani, Y. & Hunt, C. A. (2017). Empowerment in tourism: A review of peer-reviewed literature. Tourism Review International, 21(4), 333-346.
12. Anaby D, Miller EC, et al. 2009. Can personal and environmental factors explain participation of older adults? Disability & Rehabilitation, 31(15):1275-1282
13. Bermúdez, J. L. (2007). Self-consciousness. The blackwell companion to consciousness, 456-467.
14. Block, N. (1995). On a confusion about a function of consciousness. Behavioral and brain sciences, 18(2), 227-247.
15. Boley, B. B., Strzelecka, M., & Watson, A. (2018). Place distinctiveness, psychological empowerment, and support for tourism. Annals of Tourism Research, 70, 137-139.
16. Brugel, l. (2013). community-based tourism: local participation and perspective impact, Master thesis, Radboud Unoversiteit Nijmegen, 1-83.
17. Burgos, A. & Mertens, F. (2017). Participatory management of community-based tourism: A network perspective. Community Development, 48(4), 546-565.
18. Butler, G. (2017). Fostering community empowerment and capacity building through tourism: perspectives from Dullstroom, South Africa. Journal of Tourism and Cultural Change, 15(3), 199-212.
19. Chen, B. Qiu, Z. Usio, N. & Nakamura, K. (2018). Tourism’s impacts on rural livelihood in the sustainability of an aging community in Japan. Sustainability, 10(8), 2896.
20. Chili, N. S.,& Xulu, N. (2015). The role of local government to facilitate and spearhead sustainable tourism development. Problems and Perspectives in Management, 13(4), 27–31. Retrieved from
21. Đukić, V.  , & Volić, I.   (2017).   The Importance of Documenting and Including Traditional Wisdom in Community-Based Ecotourism Planning: A Case Study of the Nature Park Ponjavica in the Village of Omoljica (Serbia).   SAGE Open, 7(1), 2158244016681048. 
22. Economic Commission for latin America and Caribbean(ECALC), International Labour Organization(ILO), Enviroment Sustainability and Employment in Latin America and Caribbean, Employment Situation In Latin America and The Caribbean,NO,  19(LC/TS,2018.85),Santiago.
23. Fong, S. F. & Lo, M.C. (2015). Community Involvement and Sustainable Rural Tourism Development: Perspective from Local Communities. European Journal of Tourism Research, vol(11), pp. 125-146.http:ejtr.vumk.eu.
24. Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: selected Interview and Other Writings 1972-1977, The Harvester Press, Collin Gorden.
25. Foucault, M. (1982), The Subject and Power, Critical Inquiry, 8(4),777-795.
26. Freire, P. (1972).  Pedagogy of the oppressed, terj.Myra,Bergman Ramos,Harmondsworth,Pengin books.
27. Freire, P. (1973). Education for critical consciousness. Bloomsbury Publishing,1(1).
28. Gadotti, M. (1994). Reading Paulo Freire: His Life and work, tr. by John Milton, Albany, and Sunny Press.
29. General Population and Housing Census. Assessed, (2011). Iranian Statistics Agency, www. Amar.org
30. Giampiccoli, A. & Saymaan, M. (2017). Community-based tourism, responsible tourism, and infrastructure development and poverty. Afr J Hosp Tour Leisure, 6, 1-28.
31. Giampiccoli, A. (2015). Community-based tourism: Origins and present trends. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance, 21(2), 675-687.
32. Giampiccoli, A. Jugmohan, S. & Mtapuri, O.  (2015). Community-based tourism in rich and poor countries: Towards a framework for comparison.  African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance, 21(41), 1200-1216.
33. Green, A. (2008). ‘Designing Local Skill Strategies: The Case of South East Lincolnshire’, OECD, Paris
34. Hamilton, K. & Alexander, M. (2013). Organic community tourism: A cocreated approach. Annals of Tourism Research, 42, 169-190.
35. Höckert, E. (2009). Sociocultural sustainability of rural community-based tourism: case study of local participation in fair trade coffee trail, Nicaragua.
36. Jaafar, M. & Rasoolimanesh, S. M. Community Participation toward Tourism Development and Conservation Program in Rural World Heritage Sites. In Tourism- From Emprical Reasearch Toward ds Practical Application, Intech.
37. Jani, D. (2018). Residents' perception of tourism impacts in Kilimanjaro: An integration of the Social Exchange Theory. Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis, 66(2), 148-160.
 
38. Jorgensen, S.Thoning, S. (2017). Participation empowerment and the role of external actors in community-center tourism, Master thesis, Aalborg university,1-80.
39. Knight, D. W. & Cottrell, S. P. (2016). Evaluating tourism-linked empowerment in Cuzco, Peru. Annals of Tourism Research, 56, 32-47.
40. Kunasekaran, P. Gill, S. Ramachandran, S. Shuib, A. Baum, T. & Herman Mohammad Afandi, S. (2017). Measuring Sustainable Indigenous Tourism Indicators: A Case of Mah Meri Ethnic Group in Carey Island, Malaysia. Sustainability, 9(7), 1256.
41. Leslie, D., (Ed.). (2012). Responsible tourism: Concepts, theory and practice. CABI.
42. Lindström, K.  N. & Larson, M. (2016). Community-based tourism in practice: evidence from three coastal communities in Bohuslän, Sweden.  Bulletin of Geography.  Socio-economic Series, 33(33), 71-78.
 43. Mak, B. K. Cheung, L. T. & Hui, D. L. (2017). Community participation in the decision-making process for sustainable tourism development in rural areas of Hong Kong, China. Sustainability, 9(10), 1695.
44. Matarrita-Cascante, D. Brennan, M. A. & Luloff, A. E. (2010).Community agency and sustainable tourism development: The case of La Fortuna, Costa Rica. Journal of Sustainable Tourism, 18(6), 735-756.
45. Mathew, P. & Kumar,      R. (2014). Responsible tourism a Grass Root Level Empowerment Mechanism: Case Study from Kerala. Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 7(1), 53-73.
46. Mayaka, M. Croy, W.  G. & Cox, J.  W.  (2018).  Participation as motif in community-based tourism: a practice perspective.  Journal of Sustainable Tourism, 26(3), 416-432.
47. Mechanic, D. (1999). Issue in Promoting Health. Soc, Sci.Med, 48,711-718.
48. Mtapuri, O. & Giampiccoli, A. (2016). Towards a comprehensive model of community-based tourism development. South African Geographical Journal, 98(1), 154-168.
49. Mubita, A. Libati, M. & Mulonda, M. (2017). The Importance and Limitations of Participation in Development Projects and Programmes. European Scientific Journal, ESJ, 13(5), 238.
50. Muigua, K., (2015).  Empowering the Kenyan People through Alternative Dispute Resolution Mechanisms.  In CIArb Africa Region Centenary Conference 2015.
Muzapu, R. & Sibanda, M. (2016). Tourism Development Strategies in Zimbabwe. Management, 6(3), 55-63.
51. Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. American journal of community psychology, 23(5), 569-579.
52. Rakova, M. (2006). Philosophy of mind AZ. Edinburgh University Press.
53. Ramos, A. M. & Prideaux, B. (2014). Indigenous ecotourism in the Mayan rainforest of Palenque: empowerment issues in sustainable development. Journal of Sustainable Tourism, 22(3), 461-479.
54. Rappaport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. Prevention in human services, 3(2-3), 1-7.
55. Rappaport, J. (2002). In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. In A Quarter Century of Community Psychology, Springer, Boston, MA. (pp. 121-145).
56. Rasoolimanesh, S. M. & Jaafar, M. (2016). Community participation toward tourism development and conservation program in rural world heritage sites. In Tourism-From Empirical Research towards Practical Application. InTech.
57. Schaap, A. (2000). Power and responsibility: should we spare the king's head? Politics, 20(3), 129-135.
58. Sebele, L. S. (2010). Community-based tourism ventures, benefits and challenges: Khama rhino sanctuary trust, central district, Botswana. Tourism management, 31(1), 136-146.
59. Shafiei Sabet, N. Haratifard, S. (2017). Impact of Empowering Local Stakeholders in Tourism Development and Sustainability of Marginal Rural Settlement in Iran, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 226a, 493-504.
60. Sharpley, R. (2009). Tourism development and the environment: Beyond sustainability? Routledge.
61. Strzelecka, M. (n.d.).(2011), Rural Tourism and Community Empowerment: Practice of Local Democracy in Pomerania.University Of Lllinois,Urbana Champaign.
62. Strzelecka, M. Boley, B. Woosnam, K. (2017). Place attachement and Empowerment: Do Resident need to be attached to be empower, Annal of tourism rsearch, 66, 61-73
63. Strzelecka, M., Boley, B. B., & Strzelecka, C. (2016). Empowerment’s Influence on Resident Support for Tourism in rural Central and Eastern Europe (CEE).Travel and Tourism Association Advancing Tourism Research Globally, 22.
64. Swanson, J. R. & Edgell Sr, D. L. (2013). Tourism policy and planning: Yesterday, today, and tomorrow. Routledge.
65. UNEP, W. (2005). Making tourism more sustainable-Part II, Case Studies
66. Whiteneck, G. Dijkers, MP. (2009). Difficult to Measure Constructs: Conceptual and Methodological Issues Concerning Participation and Environmental Factors. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 90(11, Supplement 1):S22-S35
67. World Tourism Organization,(2018). Tourism for Development 1, Key Areas for Action UNWTO, Madrid.
68. Yamashita, S. (2011). Community-Based Associations for Sustainable Tourism Development: Fostering Sustainable Development in Developing Countries.
69. Yavanarani, S. (2013). Stakeholder’s analysis on Karaikudi as a rural tourism destination.
70. Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. American journal of community psychology, 23(5), 581-599.
71. Zimmerman, M. A., Israel, B. A., Schulz, A., & Checkoway, B. (1992). Further explorations in empowerment theory: An empirical analysis of psychological empowerment. American journal of community psychology, 20(6), 707-727.