دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، شهریور 1398 

علمی-پژوهشی

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های آموزش گردشگری

صفحه 1-19

10.22080/jtpd.2019.13761.2805

ابراهیم صالحی عمران؛ سیده راضیه مهدی پور میر؛ صادق صالحی؛ میمنت عابدینی بلترک