میراث فرهنگی و مولفه‌های اثرگذار بر بازگشت مجدد گردشگران به مقصد (مطالعه‌ی موردی: بافت تاریخی ساری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

2 موسسه غیر انتفاعی مازیار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مولفه‌های اثرگذار بر وفاداری گردشگران نسبت به جاذبه‌های میراث بافت کهن ساری انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است. توزیع پرسشنامه و گردآوری آراء 360 گردشگر بازدیدکننده، بخش میدانی پژوهش را شامل می‌شود. در این پژوهش مولفه‌هایی همچون ظرفیت‌های‌ میراث، عملکرد مدیریتی و زیرساخت‌های گردشگری بررسی شده است. روایی پرسشنامه از سوی چند نفر از اساتید دانشگاهی و پایایی ابزار نیز با محاسبه‌ی آلفای کرونباخ (.952) تأیید شده است. برای پردازش داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS و برای تحلیل داده‌ها نیز با توجه اهداف پژوهش و ماهیت داده‌ها از آزمون‌های تی‌تک نمونه‌ای، من ویتنی و رگرسیون خطی استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که ظرفیت‌های میراث فرهنگی مقصد اثرگذارترین عامل بر متغیر وفاداری است که می‌توان این نتایج را با تعدد، تنوع و قدمت جاذبه‌های میراث مرتبط است. رفتار محترمانه ساکنین با گردشگران نیز از عوامل اثرگذار بر وفاداری گردشگران محسوب می‌شود. بر اساس سایر نتایج ارتقاء وضعیت زیرساخت‌های منطقه نیز در توسعه گردشگری میراث فرهنگی و فراخور آن افزایش میزان وفاداری اثرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 1. تیموتی، دالن جی و جیان پی نیاوپان، 1390، میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه، ترجمه اکبر پور فرج و جعفر باپیری، تهران: مهکامه.
 2. دیناری، احمد 1384،  گردشگری شهری در ایران و جهان انتشارات واژگان خرد مشهد.
 3. زارع اشکذری، محمد و همکاران، 1393، تحلیلی بر نقش جاذبه­های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعه موردی: شهر یزد)، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 3، صص: 427-407.
 4. طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر ساری، 1389 کار فرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.
 5. عباس­زاده، مظفر  و همکاران، 1394، نقش ارزش­های میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی مطالعه موردی: بافت تاریخی ارومیه، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 14، صص: 90-77.
 6. فراهانی بنفشه و  اسماعیلی امین و عمادی محمد ابراهیم، 1393 مدیریت میراث گذشته ، سرمایه گردشگری امروز وآینده شهر ساری دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران مرکز همایش های توسعه ایران ساری.
 7. فلامکی محمد، 1384 منصور نوسازیوبهسازیشهری  انتشارات سمت، تهران
 8. کیانی فیض آبادی، زهره؛ (1392)،شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران(مطالعه موردی:شهر اصفهان)،اولین همایش ملی گردشگری، سرمایه ملی، چشم انداز آینده، اصفهان، بهمن 1392.
 9. مرکز آمار ایران، 1391، سالنامه آماری استان مازندران؛ ساری: معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.
 10. موحد  علی، 1386، گردشگریشهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران، اهواز.

 

 1. Akhoondnejad, A.(2015), Tourist loyalty to a local cultural event: The case of Turkmen handicrafts festival, Tourism Management 52 (2016) 468e477, Elsevie.
 2. Ashworth, G.J. (2003) Heritage, identity and places: For tourists and host communities. In S. Singh, D.J. Timothy and R.K. Dowling (eds) Tourism in Destination Communities (pp. 79–97). Wallingford: CABI
 3. Ashworth,GJ ؛ Larkham, P.J .Building a New Heritage: Tourism Culture and Identify in New Europe,Rutledge,London,Routledge,London and New York.1994.
 4. Chabbra, D. (2010), Sustainable marketing of cultural and heritage tourism. London: Routledge publication.
 5. Chen,C.F & Phou, S (2013). A closer look at destination : Image, Personality, relationship and Loyalty,Tourism Management, 36,269-278
 6. Cheng. B.L; Rashid. Z.A.(2015), Interrelationships of Service Quality, Customer Satisfaction, Corporate Image and Customer Loyalty of Malaysian Hotel Industry, V. Katsoni (ed.), Cultural Tourism in a Digital Era, Springer Proceedings in Business and Economics, DOI 10.1007/978-3-319-15859-4_3
 7. Devidze, E. Cultural heritage and problems of tourism development in Imereti, Tbilisi (Thesis),2012.
 8. Eusébio, C. ; Vieira, A. Luís . Destination attributes’ evaluation, satisfaction and behavioural intentions: a structural modelling approach, International Journal of Tourism Research, 2013,15, 66-80.
 9. Forgas-C, S.؛Palau-Saumell, R. ; Sánchez-García, J. ; Callarisa-Fiol, Luís J,Urban destination loyalty drivers and cross-national moderator effects: the case of Barcelona, Tourism Management, V33,2012, Pp:1309-1320
 10. Ghanem, M. M. & Saad, S. K. (2015), Enhancing sustainable heritage tourism in Egypt: challenges and framework of action, Journal of Heritage Tourism, Vol 10, No 4, Pp: 1-21.
 11. Graham, B., Ashworth, G.J. and Tunbridge, J.E. (2000) A Geography of Heritage: Power,Culture and Economy. London: Arnold.
 12. Huibin, X et al (2012), PROTECTIVE DEVELOPMENT OF CULTURAL HERITAGE TOURISM:: THE CASE OF LIJIANG, CHINA, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management , Vol. 7, No. 1, pp. 39-54.
 13. Ivanovic, M. , Cultural Tourism. Cape Town, South Africa: Juta &Company Ltd,2008.
 14. Kerstetter, D. L., Confer, J. J., Graefe, A. R (2001). “An Exploration of the Specialization Concept within the Context of Heritage Tourism.” Journal of Travel Research, 39: 267-274
 15. Kozak, M., Rimmington, M., )2000(. Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an offseason holiday destination. J. Travel Res. 38, 260
 16. Li, M., Wu, B., Cai, L (2008). Tourism development of World Heritage Sites in China: A geographic perspective. Tourism Management, 29: 308–319
 17. Maurer, Ch. Digital Divide and Its Potential Impact on Cultural Tourism, (2014), Cultural Tourism in a Digital Era, First International Conference IACuDiT, Athens. Editor :Vicky Katsoni
 18. Meleddu,M; Paci ,A ; Pulina.M. (2015), Repeated behaviour and destination loyalty , Tourism Management,V50,Pp:159-171.
 19. Nursanty,E, Developing Heritage Archtecture on Tourism Marketing, University of 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Indonesia, Department of Architecture,2011.
 20. Oppermann, M. (2000). Tourism destination loyalty. Journal of Travel Research, 39,78e84.
 21. Peleggi , M. (1996). National heritage and global tourism in Thailand. Annals of Tourism Research, 23(2), 340-364.
 22. POWE, N.A., WILLIS, K.G (1996). Benefits received by visitors to heritage sites: a case study of Warkworth Castle. Leisure Studies, 15: 259–275
 23.  Seubsamarn, k.,)2009),  Tourist motivation to use homestays in Thailand and their satisfaction based on the destination's cultural and heritage based attribute,  Thesis, University of Missouri, DECEMBER .
 24. Shackley, M (1998). Visitor Management. First edition. Oxford. Butterworth-Heinemann
 25. Shurma, A. & Shurma, S. (2017), “Heritage tourism in India: a stakeholder’s perspective” Tourism and Travelling, Vol 1, Pp: 20-33.
 26.  Shoemaker, S., Lewis, R. C (1999). Customer loyalty: the future of hospitality marketing. International Journal of Hospitality Management, 18: 345–370.
 27. Specht, J., Architectural Tourism: Building for urbam teravel destinations, springer Gabler Publication,2014.
 28. Soler, I. R et al. (2019), ICT and the Sustainability of World Heritage Sites Analysis of Senior Citizens’ Use of Tourism Apps, Sustainability Open Access Journal, Vol 12, Pp: 23-41.
 29. Timothy, D. ؛ Boyd, S. (2006) , Heritage Tourism. New York: Prentice Hall, 2006.
 30. Towner, J. (1996) an Historical Geography of Recreation and Tourism in the Western World: 1540–1940. Chi Chester: Wiley
 31. UNWTO ,(2005) ,Cultural Tourism and Poverty Alleviation: The Asia-Pacific Perspective
 32. Wang, Y-J., Wu. K., Yuan. J (2010) 'Exploring Visitors' Experiences and Intention to Revisit a Heritage Destination: The Case for Lukang, Taiwan', Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 11, 3: 162-178.
 33. Weng, L et al (2019), Sustainability Assessment of Cultural Heritage Tourism: Case Study of Pingyao Ancient City in China, Sustainability Open Access Journal, Vol 11, Pp: 2-16.
 34. Yao. Y. (2013). Assessing tourist experience satisfaction with a heritage destination, A Thesis , Purdue University
 35. Yoon, Y ؛ Uysal, M , An examination of the effects of motivation and satisfaction on destinationloyalty: a structural model. Tourism Management, V26,2005,Pp:45-56.
 36. Zobaphi ximba , E, Cultural and Heritage Tourism Development and Promotion in The Ndwedwe Municipal Area: Perceived Policy and Practice , aculty of Arts, the University of Zululand,  November 2009.