دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، شهریور 1399 

علمی-پژوهشی

طراحی مدل رفتاری توسعه‌ی صنعت گردشگری ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی

صفحه 7-22

10.22080/jtpd.2020.17006.3118

محمد تقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ اصغر ابوالحسنی؛ صمد خباز باویل