نقش گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده‌ی حامیان مالی ورزشی در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی در ایران می‌باشد. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری تمامی استان‌های ایران بود. حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از نرم‌افزار G-POWER و فرمول کوکران 252 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. پرسشنامه‌ی استاندارد گرایش کارآفرینانه هاگس و مورگان (2007)، پرسشنامه‌ی استاندارد عوامل انگیزاننده‌ی حمایت ورزشی همتی‌نژاد و همکاران (1395) و پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته‌ی تقویت جایگاه گردشگری ورزشی به‌کار گرفته شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و Amos صورت گرفت. از آزمون‌‌ کلموگروف اسمیرنوف برای مشخص کردن نرمال بودن جامعه‌ی آماری؛ از همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه‌ها و از مدل معادلات ساختاری به منظور بررسی اثر گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده‌ی حامیان مالی ورزشی بر تقویت جایگاه گردشگری ورزشی استفاده شد. نتایج نشان داد، بعد نوآوری بیش‌ترین تأثیر را بر گرایش کارآفرینانه، تسهیلات بیش‌ترین تأثیر را بر عوامل انگیزاننده‌ی حامیان مالی ورزشی و الزامات بهداشتی بیش‌ترین تأثیر را بر تقویت جایگاه گردشگری ورزشی داشتند. از این‌رو، اهمیت دادن و سرمایه‌گذاری در عامل‌هایی که از نظر کارشناسان اهمیت بیش‌تری در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی دارند، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


اتقیا، ناهید (1384). تعامل بازاریابی و مدیریت ورزشی، پژوهشدرعلومورزشی،سالاول،پیششماره­ی 1، صص: 146-130.
بلالی، مریم. معین­فرد، محمدرضا. حامدی­نیا، محمدرضا. امیراحمدی، ابولقاسم (1391). بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه­ی صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، نشریه­ی مدیریت ورزشی، شماره­ی 13، صص: 2020-185.
بنار، نوشین. رمضانی­نژاد، رحیم. اندام، رضا. محدث، فاطمه. میرکاظمی، سیده­عذرا (1391). طراحی مدل تصمیم­گیری حمایت مالی در ورزش ایران، مطالعاتمدیریتورزشی، شماره­ی 14، صص: 24-13.
بیدختی، علی­اکبرامین. نظری، ماشاء الله (1388). نقش بازاریابی در توسعه­ی صنعت گردشگری، مجله­یچشم­اندازمدیریت،شماره­ی 32، صص: 68-49.
پاشایی، سجاد. عسکریان، فریبا. روزافزون، عبدلرضا (1398). بررسی نقش میانجی­گری عوامل نهادی در تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی بر توسعه­ی گردشگری ورزشی منطقه­ی آزاد ماکو، فصلنامه­ی مطالعات مدیریت گردشگری، مقاله­ی 4، دوره­ی 14، شماره­ی 45، صص: 80-57.
تاج­زاده­نمین، ابولفضل. خزایی­پول، مرتضی (1394). تأثیر مشتری­گرایی و کارآفرینی­گرایی بر نوآوری و عملکرد کسب و کار در گردشگری (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مازندران)، برنامه­ریزی و توسعه­ی گردشگری، دوره­ی 4، شماره­ی 13، صص: 205-187.
جاوید، مجید. اسدی، حسن (1396). نقش رسانه­های جمعی در توسعه­ی گردشگری ورزشی،  پژوهش­هایفیزیولوژیومدیریتدرورزش، دوره­ی 9، شماره­ی 4، صص: 42-29.
جاوید، محید. الماسی، حسن. نقی­پور، بهنام (1394). گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان، مطالعاتمدیریتورزشی، شماره­ی 32، صص: 32-13.
جعفرزاده­زرندی، محبوبه. رزاقی، محمدابراهیم. میرزااکبری، اعظم (1398). جایگاه آی­تی در توسعه­ی فرصت­های کارآفرینی در ورزش، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، دوره­ی 6، شماره­ی 24، صص: 80-70.
حاجی­زاده، راضیه. باقریان­فرح­آبادی، محسن. خدایاری، عباس (1397). تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاههای ورزشی خصوصی شهر تهران، مطالعاتمدیریتورزشی، شماره­ی 49، صص: 232-205.
خدادادی، محمدرسول. دهقان­پوری، حوریه. صادری، مهدی (1398). نقش ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش (مطالعه‌ی موردی: هیأت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، مقاله­ی 8، دوره­ی 6، شماره­ی 23، صص: 100-110.
خرم، زهرا. رضوی، سیدمحمدحسین. حسینی، سیدعماد (1391). بررسی علل و موانع ورود حامیان مالی (شرکت­های صنعتی) به لیگ­های ورزش قهرمانی استان مازندران، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی، بهمن. 
خسروی­مهر، حمیده. قدیری­معصوم، محتبی. رضوانی، محمدرضا (1395). ارائه­ی راهبردهای توسعه­ی گردشگری ورزشی (مطالعه­ی موردی: شهرستان مینودشت)، پژوهش­هایکاربردیدرمدیریتورزشی، سال 5، شماره­ی 3، پیاپی 19، صص: 105-115.
خطیب­زاده، مهدی. کوزه­چیان، هاشم. هنرور، افشار (1393). عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس، مدیریت ورزشی، دوره­ی 6، شماره­ی 1، صص: 55-39.
خواجه­پور، اکرم. دوستی، مرتضی (1396). بررسی راهکارهای توسعه­ی گردشگری ورزشی با به کارگیری مدل لیندگرین (مطالعه­ی موردی: بام سبز رامسر)، مجله­یبرنامه­ریزیوتوسعهگردشگری، سال 6، شماره­ی 20، صص: 130-115.
خواهنده­کارنما. اسداله. دهقان­نجم­آبادی، عامر. تاج­پور، مهدی (1396). بررسی ارتباط گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی کارکنان در مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تهران، مجلهدانشکدهپیراپزشکی دانشگاهعلومپزشکیتهران (پیاورد سلامت)، دوره­ی 11، شماره­ی 2، صص: 133-124.
دستوم، صلاح. سوادی، مهدی (1396). طراحی چارچوب توسعه­ی کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی، فصلنامه­ی علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، سال 7، شماره­ی 2، صص: 285-269.
دهقانی، محمدرضا (1391). بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری­مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی ،گرایش مالی.
رشیدلمیر، امین. خبیری، محمد. گودرزی، محمود. جلالی­فراهانی، مجید (1396). الگوسازی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش کشتی کشور، پژوهش­هایفیزیولوژیومدیریتدرورزش، دوره­ی 9، شماره­ی 2، صص: 99-85.
رضوی، سیدمصطفی. زالی، محمدرضا. رشیدی، محمود. دیداری، جاوید (1390) نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملت شهر تهران، پژوهشنامه­ی مدیریت اجرایی، سال 3، شماره­ی 5، صص: 116-96.
زارعی، عظیم­اله. شعبانی، عاطفه (1395). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب­وکار منتج از ظرفیت جذب و آشفتگی بازار، دوفصلنامه­یعلمیپژوهشیکاوش­هایمدیریتبازرگانی، سال 8، شماره­ی 15، صص: 131-109.
سلیمی، صباح. محمدی، سردار. بلندهمتان، کیوان (1395). بررسی زمینه­های جذب حامیان مالی ورزش استان کردستان، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
سیدعامری، میرحسن. محرم­زاده، مهرداد. بشیری، مهدی. هادی، حمداله (1388). بررسی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش استان آذربایجان شرقی، فراسویمدیریت، سال 3، شماره­ی 10، صص: 164-147.
سیفی­سلمی، طاهره. اصفهانی، نوشین. هنری، حبیب (1394). اثر حمایت مالی بر ارزش ویژه­ی برند مبتنی بر مشتری مهرام (مطالعه­ی موردی: تماشاچیان مسابقات تیم بسکتبال مهرام)، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال 4، شماره­ی 2، 14 پیاپی، صص: 101-87
شیخ، محمدجواد. خدامرادی، سعید. قربانی، مهسا. باقری، میثم (1390). نقشحامیانمالیدر درآمدزاییباشگاه­هایفوتبالحرفه­ایلیگبرترایران، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد تهران.
عابدینی، صمد. طالبی، شیدا (1396). عوامل اجتماعی  فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در خلخال، جامعه­شناسیکاربردی، سال28،شماره­یپیاپی (65)، شماره­ی 1، صص: 144-131.
عربیون، ابولقایم. دهقان­نجم­آبادی، عامر. رضازاده، آرش. حاجی­فتحعلی، عباس (1392). بررسی تأثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه­ی بین رهبری تحول آفرین و عملکد سازمانی، فصلنامه­ی علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال 5، شماره­ی 1، مسلسل 17، صص: 74-55.
غلامی، منا (1388). بررسی جاذبه­های گردشگری مناطق کویری و بیابانی ایران با رویکرد توسعه­ی اکوتوریسم پایدار، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
فراهانی، ابولفضل. صفرنژاد، مهری. فراهانی، زهرا (1398). تحلیل عوامل بازدارده­ی رفتاری و انسانی در اشتغال و کارآفرینی ورزش ایران، فصلنامه­ی علمی پزوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، مقاله­ی 1، شماره­ی 1، شماره­ی پیاپی 21، صص: 11-21.
کرمی، اژدر. گریفیتز، گرث. کرمی، هادی. یونس­پور، زهرا (1397). تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط، مدیریتکسبوکارهایبین­المللی، سال 1، شماره­ی 3، صص: 57-43.
محمودی، احمد. کروبی، مهدی. حسینی، مجید (1395). بررسی نقش نوستالژی (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزشی پیست­های اسکی)، پژوهش­هایکاربردیدرمدیریتورزشی، سال 5، شماره­ی 3 (پیاپی 19)، صص: 78-65.
معصومی­جناقرد، عیسی. تبریزی، نازنین. رمضان­زادهلسبویی، مهدی (1397). امکان­سنجی توسعه­ی گردشگری ورزشی در اردبیل (مورد مطالعه: پیست اسکی آلوارس)، برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره­ی 22، شماره­ی 4، صص: 54-27.
میرزائی، ایمان. مهدی­پور، عبدالرحمن. ازمشا، طاهره (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر جذب حامیان مالی در ورزش استان­های خوزستان و فارس، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
نوروزی، شیوا (1397). هنر استفاده از حامیان مالی برای کمک به ورزش، روزنامه­ی جوان، کد خبر: 934908، 27 آبان، http://www.Javann.ir/003vDA
همتی­نژاد، مهرعلی. بنار، نوشین. مرادی­شرف، حشمت­اله (1395). تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال 5، شماره­ی 3، (19 پیاپی)، صص: 91-79.
Ball, S. (2015). The importance of entrepreneurship to hospitality, leisure, sport and tourism. Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network, 1, 1-14.
Byon, K., Zhang, J., Ko, Y. J. (2008). Development of a scale measuring event sport tourism intention. North American Society for Sport ManagementConference (NASSM 2008), Toronto, Ontario, Retrieved January.
Damanpour, F., & Wischnevsky, J. D. (2006). Research on Organizational Innovation: Distinguishing Innovation-Generating from Innovation-Adopting Organizations. Journalof Engineering and Technology Management, 23, 269–291.
Gratton, C; Henry I. (2001). Sport in the city: The role of sport in economic and social regeneration, Routledge, Florence, KY, U.
Hinch, T. J. Higham. (2005). Sport, tourism and authenticity. European Sport ManagementQuarterly, 3, 243–256.
Julian, B., Sonja, F., Michael, G. (2019). The relationship between sports sponsorships and corporate financial returns in South Africa. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 20(1), 2-25.
Kamillam S., Tembi, M., Tichaawa, J., Odounga, O., Tracy, D. (2018). Stakeholder Perspectives of Sport Tourism Development in Gabon – A Case Study of the Africa Cup of Nations, Euro Economica, 1(37), 177- 189.
Kang, K., & Stotlar, D. (2011). An Investigation of Factors Influencing Decision Making for Participation in the Olympic Partners Sponsorship: A Case of Samsung. International Journal of AppliedSports Science, 23, 225-50.
Kroeger James, W. (2007). Firm Performance as a Function of Entrepreneurial Orientationand Strategic Planning Practices, Cleveland State University, Doctor of Business Administration.
Marko, Perić. Nataša, Slavić, (2019). Event sport tourism business models: the case of trail running. Sport, Business and Management, 9(2), 164-184.
Pittino, D., Visintin, F., & Lauto, G. (2017). A configurational analysis of the antecedents of entrepreneurial orientation. European Management Journal, 35(2), 224-237.
Ragnar, L. & Stephen A. G. (2017). More Effective Sports Sponsorship Management for Rights-Holders: Adding Value to Sports Events by Resource Integration with Sponsors (An Extended Abstract). Marketing at the Confluence between Entertainment and Analytics, 803-805.
Tracey, J., DicksonL. M., Simon, D. (2017). Enhancing destination competitiveness through disability sport event legacies: Developing an interdisciplinary typology, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(3), 924-946.
Vanessa, R. & Kayhan, T. (2019). Editorial: Entrepreneurship and sport business research: synthesis and lessons: introduction to the special journal issue, Int. J. Sport Management and Marketing, 19 (1/2).
Vassilios, Z. & Sylvia, T. (2018). Event Planning and Leveraging for Sport Tourism Development: The Case of a Rural Motorcycle Event. Human Kinetics Journals, 7 (1), 1-6.
Wales, W. J. (2016). Entrepreneurial orientation: A review and synthesis of promising research directions. International Small Business Journal, 34(1), 3-15.
Weight, E., Taylor, K., & Cuneen, J., (2010). Corporate Motives for Sport Sponsorship at Mid-Major Collegiate Athletic Departments, Journal of Issues in IntercollegiateAthletics, 3, 119-130.
Yates, B. (2006). Sport Tourism Planning Template. Canadian Sport Tourism Alliance and the Ontario Ministry of Tourism and Recreation, 4-39.