نقش شهر مجازی در حکمرانی خوب و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی منطقه 12 شهر تهران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

چکیده

امروزه شهر مجازی به عنوان راهکار بی بدیل حل معضلات شهری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است. نوشتار حاضر با این رویکرد که گردشگری در محدوده مطالعه دارای پتانسیل های فراوانی است و می تواند با تمرکز بر شاخصهای شهر مجازی مورد توجه ویژه قرار گیرد و این امر باعث رونق و توسعه محدوده مورد مطالعه قرار می گیرد انجام گرفته،که از مدل گراندد تئوری استفاده گردیده و روش گردآوری داده ها مصاحبه عمیق با 13 نفر از خبرگان و نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شده است . نتایج مصاحبه ها در قالب سه مقوله ضرورت ها ، موانع ، الزامات شهر مجازی دسته بندی شده و در پایان مکانیزم شهر مجازی ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که مجازی سازی گردشگری در منطقه 12 تهران به سبب تاثیر عوامل مختلف سیر مطلوبی طی ننموده است . بنابراین لازمه رسیدن به توسعه پایدار در زمینه گردشگری مجازی 1-نگاه ویژه و غیرآمرانه(برنامه ریزی از پایین به بالا) به مقوله مجازی سازی گردشگری منطقه 2-شهر مجازی و گردشگری در صورتی توسعه پایدار منطقه را بدنبال دارد که از محیط زیست منطقه و منابع زیستی محیطی و میراث فرهنگی آن حفاظت کند.

کلیدواژه‌ها


احمد پور ، احمد ، فرهودی ، رحمت الله ، برادران نیا ، آیدا، 1396، ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش ، فصلنامه گرشگری شهری ، دروه 4 ، شماره 4 ، زمستان صفحات 13-34.
اسماعیل خو ، ع، 1383، دولت الکترونیکی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
بابایی ، محبوب، آزادفلاح ، زهره ، بدراق نژاد ، ایوب ، قوشچی ، رضا مجرب ، 1396، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه بر اساس مدل دلفی ، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای طبیعی واحد لارستان ، بهار ، صفحات 101-114
پوراحمد،احمد، زیاری ، کرامت الله ، حاتمی نژاد . حسین، پارسا،شهرام ، بهار1397 ، شهر هوشمند ، تبیین ضرورت ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی ، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی ، سال دهم شماره دوم
تقی زادگان، مریم، 1393 ، نقش شبکه های اجتماعی آنلاین بر صنعت گردشگری: رویکرد سیاستگذارانه به نقـش تکنولـوژی ارتباطی جدی در صنعت گردشگری ایران، اولین همایش بینالمللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایـران چالش ها و چشم اندازها، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گردشگری.
-جلالی ، علی اکبر، 1383 ، شهر الکترونیک ، تهران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
-حسینی ماچک پشتی، سیدحمید؛ دیوسالار، اسداالله؛ معلمی، مصطفی؛ یزدانی، علیرضا ،1392 ،بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری شهر ساری، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعتگردی و جغرافیا، همدان، دانشکده شـهید مفـتح.
حسنی ، علی ، رحیم زاده ، معصومه ،بهار 1398 ، آینده نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران ، فصلنامه علمی و پژوهشی گردشگری شهری دوره 6 ، شماره 1
 خلقتی و همکاران ، 1388، شهرمجازی توریستی تاریخی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
سازمان هواشناسی کشور 1395، سالنامه آماری
-عاملی ، س .ر 1384 دوفضایی شدن شهرها ، شهر مجازی ضرورت بنیادین برای کلان شهر ایران ، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات شماره پیاپی 2 و 3  دوره اول
علی پایا در کاستلز . م . 1385 . عصر اطلاعات . مترجمان احمد علیقلیان . افشین خاکباز و حسن چاوشیان . 3 جلد . چاپ پنجم . طرح نو
- عاملی ، س . ر ، 1383، جهانی شدن ها مفاهیم و نظریه ها ، فصلنامه ارغنون ، شماره 23 تهران     
-عاملی ،س . ر ، 1384 ، شهر واقعی – مجازی ، ترجمه شاهو صبار ، هفته نامه خردنامه همشهری شماره 65
-عطافر، علی؛ خزائی پول، جواد؛ پورمصطفی خشکرودی، مهدی، 1391 ، عوامل مؤثر بر پـذیرش فنـاوری اطلاعـات در صـنعت گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری سال 7 ،شماره 18 .
-عاملی ، س . ر 1390 مطالعات جهانی شدن ، دوفضایی شدن ها و دوجهانی شدن ها ، انتشارات سمت
-غفاری، غلامرضا و تقی زادگان، مریم ،1394، مشارکت و فعالیت در شبکه های مجازی گردشگری و سرمایه اجتمـاعی مجـازی در ایران، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال 4 ،شماره 14 .
غفرانی و همکاران ، 1390 ، گستره شهر مجازی بررسی پیوندهای شهر مجازی با شهرسازی معاصر ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تابستان ،)
- فکوهی ، ناصر، 1383، انسان شناسی شهری ، تهران ، نشر نی
-فریدونی ،  توماج 1386، تئوری توریسم مجازی و گردشگر
قیسوندی ، حمید، قیسوندی . آرمان ، قیسوندی کیهان ،1390، شهر هوشمند ، تکوین انقلاب شهری نوین ،شهر الکترونیک واقعیت شهرهای فردا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور ، همایش ملی آرمان شهر ایران
کرکه آبادی ، زینب ، آزادفلاح ، زهره ، 1394، تحلیل گردشگری و اوقات فراغت در شهرهای اسلامی ، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران ، یزد
کوکبی ، لیلا، برمایه ور ، بهنود ،بهار 1398، مقاله هم آفرینی فضای گردشگری هوشمند از طریق تعاملات دیجیتالی ارائه مدل مفهومی سایبر پارک فصلنامه عملی پژوهشی گردشگری شهری ، بهار
-گیدنز1381،جامعه شناسی ، مترجم منوچهر صبوری، چاپ هفتم ، تهران ، نشر نی
لطیفی.غ.  و دبیری. ع. 1389. شهر مجازی و هویت شهری . کتاب ماه علوم اجتماعی . شماره 36
 مرکز آمار ایران ، 1395 ، سرشماری عمومی نفوس مسکن تهران
-منتظر قائم ، م  1381 دمکراسی دیجیتال و حکومت الکترونیکی ، سیاست و حکومت در عصر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی (ict) نامه علوم اجتماعی ، شماره 19
-مرکز آمار ایران ، 1390 ، سرشماری عمومی نفوس مسکن تهران
-محمودی میمند، محمد؛ فارسیجانی، حسن؛ طاهری موسوی، سارا ،1392 ،ارائه الگوی ترکیبی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره13 ،شماره46
-مک کی ، با همکاری میلز ، و ، و رینولدز ، پ 1386 تحقیق در جامعه اطلاعاتی ، مترجم رامین کریمیان ، تهران ، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها
مشکینی ، ابوالفضل ، علیپور، سمیه ، حاجی زاده ، مریم ، 1397، ارزیابی تاثیر رسانه های مجازی در توسعه صنعت گردشگری از دیدگاه کاربران شبکه های مجازی ، فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری شهری ، دوره 5 شماره 2 .صفحات 53 -69.
معاونت بررسی های اقتصادی،1396، طرح مطالعاتی جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری. اتاق بازرگانی،صنایع، معادن، کشاورزی تهران
ناظری شفیقه ، 1381، بررسی و ارزیابی پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری همدان – نشریه علمی تخصصی پویش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
ناظری ،شفیقه ، 1388،بررسی و ارزیابی پتانسیل های و جاذبه های گردشگری همدان، نشریه علمی تخصصی پویش ،دانشگاه آزداسلامی شهری ری پاییز
-Azadfallah,z, babaee,m,eftekhari ,e,mojabi,s(2015), An Analysis on Sustainable Tourism Development of Roodbar Qasran Region inTehran, Cumhuriyet University Faculty of ScienceScience Journal (CSJ), Vol. 36, No: 3 Special Issue (2015)
 Cities Are Transparent Cities: The Role of Fiscal Transparency in Smart City Governance. Public Administration and Information Technology, Library of Congress Control Number: 2015944231:
Chourabi, H. Taewoo, N. Shawn, W. J. Ramon,G.G. SehlMellouli, K. N. Theresa, A. P. & Hans J. S. (2013). Understanding smart Cities: An integrative framework. 2012 45th
Caragliu, A., C. Del Bo, and P. Nijkamp. (2011). Smart Cities in Europe. Proceedings to the 3rd
Cities in the EU. European Parliament
David, N., Justice, J., & McNutt, J (2015). Smart
DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES (2014). Mapping Smart
Ferraro, S. (2013). Smart Cities, Analysis of a Strategic Plan. (Master thesis).
Karadag, t. (2013). An Evaluation of the Smart City Approach. (Master thesis). Middle East Technical University
Meijer (2015) Governing the Smart City: Scaling-Up the Search for Socio-Techno Synergy. Permanent Study group on E-Government, Utrecht University.
Mosannenzadeh, F. Vettoratob. D. (2014). Defining smart city: Aconcepttual frame work based on key word analaysis. Journal of Land Use, Mobility and Environment. ISSN 1970-9889, e- ISSN 1970-9870.
NIUA, (2015). PEARL Dialogue Series. In D. Ghosh, ed. New Delhi: NIUA, pp. 2– 25.
Sigala,Marianna,(2018)tourism management perspectives.
Statistics Center of Iran (2016) The results of general census of population. and mosque, [In Persian],Tehran, Statistics Center publication.
Schaffers, H. Komninos, N. Pallot, M. Trousse, B. Nilsson, M. Oliveira, A (2011). Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation. Future Internet Assembly, LNCS 6656, pp. 431–446.