بررسی و تحلیل نقش موزه‌ها در توسعه‌ی گردشگری فرهنگی(مطالعه‌ی موردی: موزه‌های شرق استان مازندران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه گلستان

3 دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشگاه مازندران

چکیده

     گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی، می‌تواند دریچه‌های نوینی از شناخت، توسعه و پایداری را برای جوامع به همراه داشته باشد. مقاله‌ی حاضر با این پیش­فرض که جاذبه‌ای به‌ نام موزه می‌تواند بر توسعه‌ی گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی در مقصد بیفزاید، سعی نموده است تا هدف پژوهش خویش را به بررسی وضعیت گردشگری‌ فرهنگی، تحت تأثیر جاذبه‌ی موزه در شرق مازندران، به عنوان محدوده­ی پژوهش قرار دهد؛ لذا روش مورد استفاده، پیمایش و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 380 نفر برآورد شد و از نرم­افزار SPSS جهت تحلیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد موزه‌های کلبادی شهر ساری و گوهرتپه‌ی شهر بهشهر، به صورت بالقوّه نقش به‌ سزایی در جذب گردشگر و معرفی تاریخ و فرهنگ شرق‌ مازندران دارند
که با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق از جانب سازمان‌های مربوطه، به ویژه سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری استان، می‌توان بستر مناسبی برای توسعه­ی گردشگری‌ فرهنگی در منطقه فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها