دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1391 
بررسی و تحلیل نقش موزه‌ها در توسعه‌ی گردشگری فرهنگی(مطالعه‌ی موردی: موزه‌های شرق استان مازندران)

صفحه 105-128

احمد پوراحمد؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ زهرا میرزایی کوتنانی؛ آرزو محمدی


تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات

صفحه 129-152

رحیم حیدری چیانه؛ ذکیه نصرالله زاده؛ مهدی عبدالهی