مصورسازی شبکه همکاری‌های علمی در پژوهش‌های ژئوتوریسم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
واژه ژئوتوریسم از جمله مفاهیم جدیدی است که مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. رشد فزاینده مقالات منتشر شده در این زمینه، بررسی جامع و نظام‌مند آنرا ضروری می‌نماید. یافته‌های این تحقیق علاوه بر کمک به درک بهتر ادبیات تخصصی ژئوتوریسم می تواند به شناسایی شکاف‌های پژوهشی موجود کمک نماید و راهگشای مسیرهای آتی مطالعاتی باشد. برای این منظور از روش‌های مطالعات علم سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی برای تحلیل مقاله‌های انگلیسی منتشره شده در حوزه ژئوتوریسم بهره گرفته شد. پس از جستجوی واژه‌های مرتبط در سه بخش عنوان، چکیده و کلید واژه‌های مقالات، داده‌ها با استفاده از شاخص‌های کلان و خرد در محیط نرم‌افزارهای VOSviewer, UCINET, NETDRAW تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، ایتالیا و آلمان در شبکه پژوهشی این حوزه نقش برجسته‌ای دارند. ضمن معرفی نویسندگانی که از درجه‌ی مرکزیت نسبتا بالایی برخوردار بوده‌اند، مشخص شد که بیشترین تاکید در این مقاله‌ها روی مقوله‌ها و مضامینی مانند conservation, evolution, management, diversity, ecotourism بوده است. علاوه‌بر این وضعیت هم واژگانی و هم نویسندگی مقاله‌هایی که توسط محققان ایرانی به زبان انگلیسی منتشر شده بود نیز در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: ژئوتوریسم، مطالعات علم سنجی، شبکه‌ همکاری‌های علمی.

کلیدواژه‌ها


حریری، نجلا و نیکزاد، مهسا (1390)، شبکه­های هم تالیفی در مقالات ایرانی رشته کتابداری و اطلاع­رسانی، روش‌شناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه ISI بین سال­های 2000 تا 2009، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دوره 26، شماره 4، ص 825-844.
حمدی­پور، افشین و زوارقی، رسول (1396)، تحلیل علم­سنجی تولیدات علمی حوزه گردشگری ورزشی و مصورسازی ساختار علمی آن در پایگاه web of Science  در سال­های 1997- 2017، اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی، دانشگاه تبریز. ÷
فهیمی­فر، سپیده و سهلی، فرزانه (1394)، بررسی شبکه هم تالیفی مجلات علمی پژوهشی فارسی حوزه علم اطلاعات و دانش­شناسی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، دوره 21، شماره 1، ص 127- 151.
 
Borgatti, S.P. & Everett, M.G. (2006), A Graph-theoretic perspective on centrality, Social Networks, NO.28. pp. 466–484. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2005.11.005.
Chen, C. (2006). CiteSpace II: Detecting and Visualizing Emerging Trends, 57(3), 359–377. https://doi.org/10.1002/asi
Dowling, R. K. (2013). Global Geotourism – An Emerging Form of Sustainable Tourism, Czech journal of tourism, 2(October), 59–79. https://doi.org/10.2478/cjot-2013-0004
Erfanmanesh, M. & Hosseini, E. (2015), Cross-time Analysis of Countries Co-Authorship Networks in Library & Information Science Research, University of Nebraska – Lincoln, Library Philosophy and Practice (e-journal). 1316.
Fang, Y., Yin, J., & Wu, B. (2017). Climate change and tourism: a scientometric analysis using CiteSpace, 9582(May). https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1329310
Guns, R., Xian, Y., & Dilruba, L. (2011). Q-measures and betweenness centrality in a collaboration network: a case study of the field of informetrics, 133–147. https://doi.org/10.1007/s11192-010-0332-3
Hanneman, R. & Riddle, M. (2005), Introduction to social network analysis. Riverside CA: University of California. Published in digital form at http://faculty.ucr.edu/~hanneman/
He, Q. (1999), Knowledge Discovery through Co-Word Analysis, Library Trends, 48 (1), 133-159. https://www.ideals.illinois.edu/bistrea
Hose, T. A. (2011), The English Origins of Geo tourism (as a Vehicle for Geo conservation) and Their Relevance to Current Studies, Acta geographica Slovenica, NO. 51 (2), p.p. 343–360. https://doi.org/10.3986/AGS51302
Jiang, Y., Ritchie, B. W., Benckendorff, P., Jiang, Y., Ritchie, B. W., & Bibliometric, P. B. (2017). Current Issues in Tourism Bibliometric visualisation: an application in tourism crisis and disaster management research. Current Issues in Tourism, 0(0), 1–33. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1408574
Liu, H. & Liu, Y. & Wang, Y. (2018), Hot topics and emerging trends in tourism forecasting research: A scientometric review, Tourism Economics p.p.1–21, https://doi.org/10.1177/1354816618810564
Migoń, P. & Pijet-Migoń, E. (2017), Interpreting Geoheritage at New Zealand’s Geothermal Tourist Sites—Systematic Explanation Versus Storytelling, Geoheritage, NO. 9, pp. 83–95. https://doi.org/10.1007/s12371-016-0185-0
Newsome, D. & Dowling, R. k. & leung, Y. F. (2012), The nature and management of geotourism: A case study of two established iconic geotourism destinations. Tourism Management Perspectives, 2-3, 19-27.
Olafsdottir, R. & Dowling, R. (2014), Geotourism and Geoparks—A Tool for Geoconservation and Rural Development in Vulnerable Environments: A Case Study from Iceland, Geoheritage, NO.6, p.p.71–87. https://doi.org/10.1007/s12371-013-0095-3
Olafsdottir, R. & Tverijonaite, E. (2018), Geotourism: A Systematic Literature Review, geosciences, 8, 234. https://doi.org10.3390/geosciences8070234 
Otte, E. & Rousseau, R. (2002), Social network analysis: A powerful strategy, also for the information sciences, Journal of Information Science, 28(6), 441- 453. http://doi.org/10.1177/016555150202800601
Qian, J. & Law, R. & Wei, J. (2018), Knowledge mapping in travel website studies: a scientometric review, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, https://doi.org/10.1080/15022250.2018.1526113
Rannveig, Ó., & Tverijonaite, E. (2018). Geotourism: A Systematic Literature Review. https://doi.org/10.3390/geosciences8070234
Scott, J. & Carrington, P.J. (2011), The SAGE handbook of social network analysis. London, U.K.: SAGE publications.
Soheili, F. & Osareh, F. (2014), A survey on density and size of co-authorship networks in information science journals, Iranian Journal of Information Processing Management, 29 (2), 351- 372. Retrieved from http://jipm.irandoc.ac.ir/
 Truex, D. (n.d.). Journal of the Association for Information Systems Assessing Scholarly Influence: Using the Hirsch Indices to Reframe the Discourse Assessing Scholarly Influence: Using the Hirsch Indices to Reframe the Discourse, 10(7), 560–594.
Vahed, N. & Zarea Gavgani, V. & Jafarzadeh, Tusi, Z. & Erfanmanesh, M. (2018), Visualization of the Scholarly Output on Evidence Based Librarianship: A Social Network Analysis, Evidence Based Library and Information Practice, NO. 13. Pp. 50-69. https://doi.org/10.18438/eblip29396
Yu, L., Wang, G., & Marcouiller, D. W. (2019). A scientometric review of pro-poor tourism research: Visualization and analysis Criteria / Method. Tourism Management Perspectives, 30(February), 75–88. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.02.005
Zhang, S., Lyu, P., & Yan, Y. (2015). Global geographical and scientometric analysis of tourism-themed research. Scientometrics, NO. 105(1), p.p. 385–401. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1678-3