عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

در اقتصاد جدید، به دلیل رقابت بین کسب و کارها، وجود مدل کسب و کار مناسب اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری است. جامعه آماری شامل مدیران 10 کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری بودند. تعداد نمونه 113 نفر بود. ابزار جمع آوری داده‌ها مصاحبه، پرسشنامه و مستندات بود. پرسشنامه‌ها به روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از آن طبق نظرات خبرگان دلفی، پرسشنامه نهایی تهیه گردیده و در اختیار مدیران کسب و کارهای الکترونیکی قرار گرفت. به منظور بدست آوردن روایی پرسشنامه، از روش دلفی ساعتی و جهت تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تکنیک تحلیل داده‌ها از طریق معادلات ساختاری انجام شد. در این پژوهش، تاثیر شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال‌های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین بر کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری به اثبات رسید. ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری با تاثیر بر کسب و کارهای الکترونیکی صنعت گردشگری، باعث افزایش بهره‌وری و موفقیت کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


 1. 1. پناهی، حسین؛ معصوم زاده، سارا و رزاقی، سمیه، (1396)، بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران. فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد ، شماره 2، 142-127.

  2. رضوانی، حمیدرضا، (1390)، روش تحقیق در مدیریت، تهران، مهربان نشر.

  3. چرنو، الکساندر، (2017)، مدل کسب و کار (راه توسعه محصولات جدید، خلق ارزش بازار، ایجاد رقابت نابرابر)، ترجمه سیدرضا جلال­زاده و شهلا آقاپور (1397)، تهران، انتشارات ادیبان روز.

  3. خورشیدی، محمدجلیل، معتمد، محمدکریم، (1389)، تحلیل اسنادی نقش گردشگری کویر در توسعة پایدار شهرستان اردستان، فصلنامه فضای گردشگری، سال چهارم، صص 11-1.

  4. تقوی، مهدی، قلی پور سلیمانی، علی، (1388)، عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ایران، پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم، صص 172-157.

  5. لطفی خاچکی، بهنام، (1387)، گردشگری به مثابه یک صنعت، فصلنامه راهبرد، سال اول، شماره دوم، زمستان 1387، صص 206-171.

  6. صرافی زاده، اصغر، (1387)، طراحی الگوی بومی طبقه­بندی و رتبه­­بندی هتل­ها در ایران، ماهنامه بین المللی گردشگر ، شماره 6، اردیبهشت1387، صص 45-32.

  7. روحانی، سعید، زارع رواسان، احد،(1392)، شناسایی و دسته­بندی عوامل موثر بر ارتقاء، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، گردشگری الکترونیکی در ایران، سال 2، صص 206-184.

  8. داوری، علی، رضازاده، آرش، (1392)، مدلسازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS، تهران، جهاد دانشگاهی.

  9. یوسفی، امیرعباس، مختاری ملک­آبادی، رضا، خادم­الحسینی، احمد، (1391)، بررسی تحلیلی- تطبیقی شاخص­های توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان، جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، شماره 2، 150-133.

  1. Afuah, A. (2014). Business model innovation: concepts, analysis, and cases. Routledge Taylor & Francis.
  2. Arasl, H. & Baradarani, S. (2014). European Tourist Perspective on Destination Satisfaction in Jordan’s industries. Procedia - Social and Behavioral Sciences,No 109, pp. 1416 – 1425.
  3. Brida, J.G. and Risso, W.A. (2009). Tourism as a factor of long-run economic growth: An empirical analysis for Chile. European Journal of Tourism Research, 2(2): 178-185.
  4. Casadesus-Masanell R, Ricard JE. From strategy to business model and onto tactics. Long Range Planning.2010(32):195-215.
  5. Fisher, G. (2012). Effectuation, Causation, and Bricolage: a Behavioral Comparison of Emerging Theories in Entrepreneurship Research, Entrepreneurship Theory and Practice, 1019(5), 36- 1051.
  6. Folorunso O. (2010) "An exploratory study of the critical factors affecting the acceptability of automated teller machine (ATM) in Nigeria”, Anale Seria Informatica, Vol.14, No.8.
  7. Gaganis, Chrysovalantis, Pasiouras, Fotios, Voulgari, Fotini, (2019), Culture, business environment and SMEs' profitability: Evidence from European Countries, Economic Modelling Journal, Volume 78, May 2019, Pages 275-292.
  8. Henseles, J, Ringle, C, Sinkovics, R. 2009. The use of partial least squares path modeling in international marketing. New Challenges to International Marketing, 10: 277-320.
  9. Kohli, Rajiv, Piontek, Frank, Ellington, Tim, VanOsdol, Tom, Shepard, Marylou, Brazel, Gary, Managing customer relationships through E-business decision support applications: a case of hospital–physician collaboration, Decision Support Systems 32, (2001),. 171–187.
  10. Masanell R., Ricart J. E. (2012) “From strategy to business models and onto tactics”, Long Rang Planning. Vol. 43, No. 8.
  11. Oha,Yoojin, Lee, Jongkuk, Kim, Namwoon, The contingency value of the partner firm's customer assets in a business-tobusiness Relationship, Industrial Marketing Management, Volume 73, August 2018, Pages 47-58.
  12. Osterwalder A., Pigneur Y. (2010) Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers, John Wiley & Sons.
  13. Rosnafisah S., Salvia, S., Sheriff, M., Mohd Sharifuddin, A. 2009. The ebusiness potential for home-based businesses in Malaysia: A qualitative study. International Journal of Cyber Society and Education, 2(1): 21-36.
  14. Sandvik, I.L. and Sandvik, K. (2003). The impact of market orientation on product innovativeness and business performance, International journal of Research in Marketing, 20: 355-376.
  15. Tang, C.F. and Tan, E.C. (2013). How stable is the tourism-led growth hypothesis in Malaysia? Evidence from disaggregated tourism markets. Tourism Management, 37: 52-57.
  16. Wirtz B, Pistoia A, Ullrich S, Gottel V. (2012). Business Models: Origin, Development and Future Research Perspectives. Long Range Planning, 49(1): PP 36-54.
  17. Zhua, Zhen, Jing, Zhua, Zhao, Bush, Ashley A., (2020), The effects of e-business processes in supply chain operations: Process component and value creation mechanisms, International Journal of Information Management, Volume 50, February 2020, Pages 273-285.