گونه شناسی تقاضای محصول و خدمت در گردشگری کشاورزی از سوی گردشگران (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان محلات)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

3 استاد یار دانشگاه فردوسی

چکیده

گردشگری کشاورزی یک فعالیت اقتصادی و تجاری است که خدمات و محصولات کشاورزی را برای گردشگران فراهم می‌آورد. بنابراین یکی از عوامل موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی، توجه به تقاضای گردشگران در حوزه گردشگردی کشاورزی است. لذا بررسی دقیق و شناسایی ویژگی‌ها و ترجیحات گردشگران دارای اهمیت می‌باشد. براین اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی گونه شناسی تقاضای گردشگری کشاورزی است. بلحاظ روش‌شناختی پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگرانی هستند که از روستاهای منطقه موردمطالعه بازدید کرده‌اند. با استفاده از فرمول کوکران با خطای 0.07 درصد حجم نمونه گردشگران 196 نفر بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون t، نشان می‌دهد که میانگین تمام گونه‌های تقاضای گردشگری کشاورزی بیشتر از مقدار آزمون شده می‌باشد. بنابراین گونه‌های تقاضای گردشگری کشاورزی در وضعیت مناسبی قرار دارد. نتایج حاصل آزمون فریدمن نشان می‌دهد که بیشترین تقاضای محصول گردشگری مربوط به استراحت، آب و هوای مطلوب، رضایتمندی از سفر، چشم اندازهای کشاورزی و پیاده‌روی در مزارع می‌باشد. همچنین نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس حاکی از این است که روستای عیسی آباد در گونه تجربه کشاورزی رتبه 1، تفریح کشاورزی رتبه 1 و روستای سعادت آباد در گونه تفریح کشاورزی دارای رتبه 1 و فروش کشاورزی رتبه 1 را دارند.

کلیدواژه‌ها


-       جوان، جعفر و مهدی  سقایی (1383). کشاورزی و گردشگری (رهیافتی برای کسب درآمد مازاد). نشریه علوم جغرافیایی، 3 ( 3و4 ): 141-119.
-       عنابستانی، علی اکبر و زهرا مظفری (1397)، عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل شهرستان نیشابور)، مجله­ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال هفتم، شماره­ی 24: 145-123.
-       کریمی، سعید. (1394). کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعه روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی. شماره چهارم: 90-69.
-       مطیعی لنگرودی، سیدحسن و زهرا حیدری (1391). تبیین قابلیت های گردشگری کشاورزی بر اساس دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی : دهستان بلده ی تنکابن). مجله­ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال اول، شماره­ی 3 : 11-35.
-       نوری، هدایت اله، مرادی هوسین، نصرت، مرادی، کبریا و شیرکوه پسندی (1396). تحلیلی بر میزان رضایت‌مندی گردشگران گل و گیاه در زمان‌های اوج ورود به شهرستان محلات. نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 30: 261-239.