سنجش اهمیت و عملکرد شاخص‌های مدیریت یکپارچه گردشگری در ساحل شهر سرخرود

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

2 دانشجوی دکتری ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده

لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی بوده و جهت جمع‌آوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که میان نمونه تصادفی از جامعه آماری به تعداد 364 نفر بر اساس فرمول مورگان توزیع گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ کولموگروف – اسمیرنوف (برای سنجش نرمال بودن توزیع داده‌ها)، آزمون رگرسیون خطی چند متغیره (برای رتبه‌بندی شاخص‌های پژوهش از نظر چهار گروه ذی‌نفع) و آزمون تی با دو نمونه جفتی (استخراج آماره تی ولیو) استفاده شده است. نتایج توزیع و تکمیل پرسشنامه در میان گروه‌های ذینفع و انجام روش تجزیه و تحلیل اهمیت - عملکرد شاخص‌های پژوهش نشان داد که مقدار میانگین‌های اهمیت و عملکرد همه شاخص‌های مدیریت یکپارچه گردشگری، مقادیری منفی است؛ به این معنا که عملکرد حال حاضر این شاخص‌ها در ارتباط با گردشگری ساحلی شهر سرخرود، مطلوب نیست و با مقدار اهمیت آنها شکاف چشم‌گیری دارند. در نتیجه ضروری است که ابعاد و شاخص‌های مدیریت یکپارچه گردشگری در ساحل سرخرود از طریق الزاماتی مانند هماهنگی بین مدیران دیگر مؤسسات مرتبط با گردشگری، مانند هماهنگی میان عوامل مدیریتی و اجرایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هتل‌داری و سازمان‌های مدیریت شهری مرتبط با گردشگری بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1)     آذرگون، نادر؛ منصوری، سید امیر و براتی، ناصر (1397). ارائه شاخص­های سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرح­های توسعه راهبردی شهری (CDS) با استفاده از مدل کارت امتیاز متعادل، معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 23، صص: 281-265.
2)     ادبی ممقانی، محمد. خانی، فضیله. سجاسی قیداری، حمدالله. فرخی سیس، سعیده (1393)، ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ­محور در تغییرات اجتماعی – فرهنگی مقاصد روستایی (مطالعه موردی: بخش کن دهستان سولقان)، مجله علمی – پژوهشی برنامه­ریزی فضایی، دوره 4، شماره 2، صص 78-55.
3)     برقی، حمید؛ دهقان­حسام­پور، محمد؛ طوسی، رمضان؛ جمینی، داود (1391). برنامه­ریزی توسعه پایدار گردشگری در منطقه خلیج فارس (مطالعه موردی: جزیره قشم). ، صص75-93.
4)     رضائی، پرویز؛ رحمانی، ولی­ا... (1386). ارائه راهکارهای مناسب برای برنامه­ریزی صنعت توریسمدر روستاهای ساحلی شهرستان نور، فصلنامه چشم­انداز جغرافیایی، سال دوم، شماره پنجم، صص 97-79.
5)     زنگی­آبادی، علی؛ محمدی، جمال؛ زیرک­باش، دیبا (1385). تحلیل گردشگری داخلی شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، سال چهارم، شماره پیاپی 8.
6)     سازمان جهانی گردشگری، (1390)، مدیریت مقصد، ترجمه سید علی دلبری و محمدهادی رجبی، تهران: انتشارات مهکامه.
7)     صابری، امیر. توکلی­نیا، جمیله. رضویان، محمدتقی (1398)، ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 14، شماره 45، صص 103-81.
8)     صیادبیدهندی، لیلا؛ قلی­پور، یاسر و فیضی، سلمان (1396)، تحلیل عوامل موثر بر پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه­ریزی ـ سکونتگاه­های انسانی، دوره 12، شماره 39، صص: 462-449.
9)     عزیزپور، فرهاد. فتحی­زاده، فرح (1396)، موانع و چالش­های تحقق مدیریت یکپارچه گردشگری در کلانشهر مشهد، گردشگری شهری، دوره 4، شماره 2، صص 60-47.
10)   فیروزپور، آرمین؛ پورعزیت، علی اصغر؛ طاهری عطار، غزاله و کاظمیان، غلام­رضا (1397)، تصویرپردازی سناریو مبنا باهدف بهبود عملکرد نظام مدیریت بحران در شهر تهران در افق 1410، آینده­پژوهی دفاعی، سال 3، شماره 8، صص: 105-73.
11)   قادری، اسماعیل؛ باقری، فاطمه؛ فرزین، محمدرضا؛ کاظمیان، غلامرضا (1397). مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه، فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه، سال هفتم، شماره چهارم، صص 204-175.
12)   قریشی میناآباد، محمدباسط. معتمدی­مهر، اکبر. فرامرزی گروس، نینا (1390)، ارزیابی عملکرد مجتمع­های گردشگری ساحلی (مورد مطالعه: مجتمع مروارید خزر)، برنامه­ریزی منطقه­ای، دوره 1، شماره 4، صص 41-29.
13)   مسلمی، آرمان (1394)، امکان­سنجی تحقق مدیریت یکپارچه شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
14)   موسوی، میرنجف. حکمت­نیا، حسن. عبدالله­زاده، مهدی (1394)، گردشگری ساحلی (ماهیت و مفاهیم)، تهران: انتشارات آراد.
15)   مهندسین مشاور طرح محیط پایدار (1394)، طرح توسعه و عمران (جامع) و تفصیلی شهر سرخرود: کارفرما اداره کل مسکن و شهر سازی استان مازندران.
16)   نصر، طاهره (1395)، جایگاه  «نشانه­شناسی شهر ایرانی» در گردشگری در راستای آینده­پژوهی برنامه­ریزی شهری و توسعه پایدار، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال 6 ، شماره 24، صص: 200-189.