اولویت‌بندی و مقایسه مؤلفه‌های گردشگری ورزشی پایدار استان گیلان بین گردشگران ورزشی و جامعه میزبان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه علوم ورزشی دانشگاه قم

2 استاد یار گروه تربیت بدنی دانشگاه قم

3 مربی در اداره تربیت بدنی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، اولویت‌بندی و مقایسه مولفه‌های گردشگری‌ورزشی پایدار استان گیلان بین گردشگران‌ورزشی و جامعه میزبان بود. جامعه آماری آن را کلیه ساکنان محلی (جامعه میزبان) و گردشگران‌ورزشی که در سال 1397 به استان گیلان سفر کرده بودند، تشکیل ‌دادند که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود و داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمون t مستقل و آزمون فریدمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نظرات گردشگران‌ورزشی و جامعه میزبان در رابطه با ابعاد و اولویت‌بندی گردشگری‌ورزشی پایدار تفاوت وجود دارد (05/0sig<) که براساس میانگین مولفه اشتغال در بعد اقتصادی، مولفه رضایت‌مندی در بعد اجتماعی-فرهنگی و مولفه آگاهی در بعد زیست محیطی برای جامعه میزبان و نیز مولفه دسترسی و آمدوشد در بعد اقتصادی، مولفه رضایت‌مندی در بعد اجتماعی-فرهنگی و مولفه آگاهی در بعد زیست‌ محیطی برای گردشگران‌ورزشی در اولویت می‌باشد. پیشنهاد می‌شود که راهکارهای مناسبی برای توسعه گردشگری‌ورزشی استان گیلان درجهت دست‌یابی به پایداری مطلوب صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


امینی، عباس؛ بختی، سمیرا؛ باباجمالی، فرهاد. (۱۳۹۴). ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی. فصلنامه علمی_ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 10(30)، ۷۷-۱۰۶.
اکبری، زهرا و ابونوری، عباسعلی. (۱۳۹۳). طبقه‌بندی عوامل موثر بر شاخص‌های اقتصادی گردشگری خارجی مطالعه موردی: کشورهای منتخب. فصلنامه جغرافیا و توسعه، ۱۲(۳۴)،۳۳-۵۶.
جاوید، مجید؛ نقی‌پور، بهنام؛ الماسی، حسن. (1394). گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان. مطالعات مدیریت ورزشی، 7(32)،  13-32.
جمعه پور، محمود. (1385). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی، دیدگاه‌ها و روش‌ها، تهران: انتشارات سمت.
رکن‌الدین‌افتخاری، علیرضا؛ مهدوی، داود؛ پورطاهری، مهدی. (۱۳۸۹). فرایند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی درایران. مجله پژوهش‌های روستایی، 1(4)، ۴۱-۱.
رضایی، پژمان. (1397). ارزیابی میزان پایداری گردشگری روستایی: مطالعة موردی دهستان هوره، استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه روستا و توسعه، 21(4)، 135-159.
رضوانی، محمدرضا (1387). توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زارعی، مریم؛ استخر، فاطمه؛ استواره، محدثه. (۱۳90). ارائه راهکاری جهت توسعه گردشگری با بهره‌وری از جاذبه‌های تاریخی و قابلیت‌های اکوتوریسمی روستای کلات، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی.
زیبایی ویشکاهی، محمدرضا؛ دادرس راسته‌کناری، حسن (1389). بررسی میزان تاثیر اجرای طرح‌های گردشگری بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف استان گیلان. مجله جغرافیایی سرزمین. 25، 105-119.
زاهدی، شمس السادات؛ نجفی، غلامعلی. (1385). بسط مفهومی توسعه پایدار، فصلنامه مدرس، 10(4)، 43-76.
سزاوار، شیما؛ خدارحیمی، لاله. (1396). نقش گردشگری ورزشی در توسعه شهری پایدار و تاثیر آن در شهر آستارا. همایش ملی فرصت‌ها و محدویت‌های سرمایه‌گذاری در آستارا. 
صالحی فرد، محمد. (1390). گردشگری روستایی (مبانی برنامه‌ریزی و طرح‌های ساختاری)، مشهد: نشر مرندیز، چاپ اول.
علیقلی‌زاده فیروزجایی، ناصر؛ بدری، سید علی؛ فرجی سبکبار، حسنعلی. (1386). نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی مطالعه‌موردی بخش مرکزی شهرستان نوشهر. فصلنامه روستا و توسعه،10(1)، 1-22.
عزمی، آئیژ؛ ایمانی، بهرام؛ خانی، فضیله. (1390). اثرات فعالیت‌های گردشگری بر محیط زیست (مطالعه موردی: روستای بیله درق). فصلنامه علمی-پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 3(3)، 13-26.
فاضل‌بخششی، فرشته. (1390). گردشگری جامعه‌محور، راهکاری جهت توسعه پایدار گردشگری در ایران، مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران.
فیروزآبادی، سیداحمد؛ حسنوند، حمید (1393). بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی ورود گردشگران به نواحی روستایی کهمان از توابع شهرستان سلسله. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 6(3)، 33-49.
کرباسی، مریم. (1391). ارزیابی وضعیت گردشگری ورزشی در منطقه شمیرانات و رابطه آن با توسعه اقتصادی و فرهنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
کلانتری خلیل‌آباد، حسین؛ پوراحمد، احمد؛ قاسمی، ایرج؛ موسوی، سیدرفیع (1395). نهادهای محلی و ظرفیت آنها در توسعه گردشگری پایدار شهری. مجله میراث و گردشگری، 1(1)، 1-21.
میرآبادی، مصطفی؛ گل‌زاده، ملیحه؛ کریمی، احمد. (1398). ارزیابی نقش و عملکرد رسانه‌ها بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9(34)، 66-80.