واکاوی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش مبتنی برتکنیک فراترکیب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شمال، آمل، ایران

2 استاد تمام، مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، دانشگاه هنر

4 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

5 استادیار، گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری هوشمند صنعت ورزش با تکنیک فرا ترکیب از انواع روش‌های فرا مطالعه است. در پژوهش حاضر با به‌کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام‌های هفت‌گانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر بر گردشگری هوشمند صنعت ورزش دسته‌بندی‌شده است. بر اساس کدگذاری سه مرحله‌ای این عوامل در 8 مقوله اصلی و 90 کد محوری تحلیل و دسته‌بندی شدند. به‌منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه‌شده برابر با 660/0 بوده که در سطح توافق معتبر قرارگرفته است. نتایج نشان دادند عوامل مؤثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش شامل؛ سرویس‌های اطلاعات هوشمند گردشگری، خدمات ابری گردشگری هوشمند، اینترنت اشیا، به دست آوردن اطلاعات گردشگری هوشمند، سیستم خدمات اینترنتی کاربر نهایی، امکان جستجوی هوشمند، بازاریابی محتوا و هوش مصنوعی بودند. استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی‌شماری را برای کسب‌وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت. ازجمله توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک‌محصولی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. اصغری زمانی، اکبر؛ رشید بیگی، احسان؛ بابائی، جبار و گندم گون، مهدی (1393). بررسی سازوکارهای گردشگری الکترونیکی در ایران، همایش ملی گردشگری، سرمایه‌های ملی و چشم‌انداز آینده، اصفهان، پژوهشکده علوم جغرافیایی.
 2. امامی، فاطمه و خرم دوست، علی. (1397). بررسی راهکارهای جذب گردشگر به‌واسطه ورزش به ایران، دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش‌های همگانی استان اردبیل، اردبیل، هیئت ورزش‌های همگانی استان اردبیل.
 3. باقریان جلودار، مصطفی؛ شبیری، سید محمد و نو پور هولاری، فضه (1397). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران (مطالعه موردی: گردشگران بابلسر). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 7(25), 25-45.
 4. بلوچ، محمود و برفروشان، شازیه (1397). بررسی کارکردهای هوشمند سازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
 5. تقوی فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی، فائزه (1396). ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 33، صفحات 39-19.
 6. جمشیدی، سارا و شکیب زاد، میثم. (1397). بررسی نقش شاخص‌های بازاریابی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان، چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی ایران، تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 7. جوکار، مریم و عباس زاده، مهدی. (1397). نقش برنامه‌های کاربردی و سیستم‌های هوشمند در گردشگری الکترونیک، دومین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پایدار، همدان، دبیرخانه دائمی همایش
 8. حمزه لوفرد، شبنم. (1397). سیستم‌های پیشنهاددهنده در صنعت گردشگری، همایش پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، دانشگاه تهران.
 9. خاتمی، رایحه و هاشمی پور موسوی، مریم (1397). ارزیابی راه‌حل‌های استراتژیک برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهری برای ارتقاء گردشگری هوشمند نمونه موردی شهر مشهد، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز.
 10. رازقی مله، هادی و ابراهیمی، قربانعلی (1397). تحلیل رابطه علی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهروندان شهر ساری). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 7(25), 46-71.
 11. سرفرازی، مهرزاد؛ فایض، سمانه و حاجی‌زاده، مجتبی. (1397). ارتباط دوسویه گردشگری الکترونیکی و گردشگری سیار، اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
 12. سلطانی، فاخته و کبیر کوهی، نرگس (1393). ارائه یک سیستم هوشمند راهنمای گردشگران جهت یافتن مناسب‌ترین مقصد مسافرت، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ‌ایران‌زمین، همدان، شرکت هم اندیشان محیط‌زیست فردا.
 13. عبدالصالحی، بصیر و نوبخت رمضانی، زهرا (1396). بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه گردشگری ورزشی استان قزوین، سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
 14. فصیح فر، زهره و حکم‌آبادی، حسین (1395). طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر دانش فازی، به‌عنوان دستیار هوشمند راهنمای گردشگری در ایران، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پاک، همدان، شرکت سپیدار طبیعت الوند.
 15. قاسم‌زاده، مجید (1397). مؤلفه‌های مؤثر در هوشمند سازی محور گردشگری تبریز واکاوی چگونگی پایداری و عوامل کلیدی در بعد معماری و شهرسازی، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز.
 16. کوکبی، لیلا و برمایه ور، بهنود (1398). هم آفرینی فضای گردشگری هوشمند از طریق تعاملات دیجیتالی: ارائه مدل مفهومی سایبر پارک. نشریه گردشگری شهری، مقالات آماده انتشار، پذیرفته‌شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398
 17. نژادکیخا، حسین و نخعی مقدم، فاطمه صغرا (1395). تأثیر فناوری‌های هوشمند بر گردشگری سنتی، سومین سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، تهران، موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 18. ورمقانی، سارا؛ مهتاب، نوید و محمدپناهی، پیام. (1397). وضعیت به‌کارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری ورزشی در مقایسه با گردشگری، دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران.