بررسی و تحلیل وضعیت وفاداری گردشگران به مقصدهای گردشگری(مطالعه موردی: شهر شیراز)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 یزد

3 استاد دانشگاه

چکیده

وفاداری به مقصد به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در تحقیقات گردشگری مطرح شده است. تحلیل وفاداری گردشگری یک مسئله مهم در مدیریت گردشگری است. اﻫﻤﯿﺖ درک، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم وﻓﺎداری ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻮق ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺿﯽﺷﺎن وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل میزان وفاداری گردشگران شهر شیراز است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. اطلاعات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺳﻨﺎدی و ﻣﻴﺪاﻧﻲ (ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه است. جامعه آماری تحقیق، گردشگران بازدید کننده از شهر شیراز در سال 1398 است. جهت محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر اساس آن، حجم نمونه معادل 384 نفر برآورد گردید و برای توزیع پرسشنامه از شیوه تصادفی ساده استفاده شد. داده های ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم پور، حبیب؛ سید نقوی، میرعلی؛ یعقوبی، نورمحمد(1390)، عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل(مطالعۀ موردی: منطقۀ گردشگری سرعین)، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 14، صص: 92-62.
2. اسمعیلی وند، زینب(1395)، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻘﺼﺪ و وﻓﺎداری ﮔﺮدﺷﮕﺮان (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران.
3. اکبریان رونیزی، سعیدرضا؛ رجایی، سیدعباس(1397)، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ وﻓﺎداری در ﮔﺮدﺷﮕﺮی(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮ ﻗﺸﻢ)، نشریۀ گردشگری شهری، دوره پنچم، شماره 2، صص: 99-87.
4. بهاری، جعفر؛ فراهانی، بنفشه؛ بهاری، شهلا؛ بذله، مرجان؛ بهاری، حامد(1396)، ارزیابی ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی(مطالعه موردی: شهر تبریز)، فصلنامه فضای گردشگری، سال ششم، شماره 24، صص: 100-73.
5. بنگینی، منیژه(1395)، تأثیر ابعاد ریسک گردشگری بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی با نقش واسطه ای تصویر ذهنی مقصد، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.
6. حیدرزاده، کامبیز؛ نجفی، کبری؛ حسینی، سیدعلی(1396)، تاثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران، فصلنامه ‌‌مطالعات ‌مدیریت ‌گردشگری، ‌سال‌ دوازدهم، شماره 40، صص: 153-115.
7. حیدری سورشجانی، رسول(1396)، مدل سازی ساختاری عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیده های گردشگری مصنوعی (مطالعه موردی: پارک و دریاچه چیتگر تهران)، فصلنامه علمی _ پژوهشی گردشگری و توسعه، سال ششم، شماره 11، صص: 168-149.
8. درخشان، مرجان(1395)، بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به سفر مجدد(مطالعه موردی: گردشگران منطقه آزاد انزلی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه غیرانتفاعی غیردولتی راهبرد شمال.
9. درزیان عزیزی، عبدالهادی؛ فعلی، راضیه؛ رحیمی، فرج الله؛ محمودی، ادریس(1395)، تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، شماره 2، صص: 54-37.
10. دهقان چناری، داوود(1394)، طراحی الگوی وفاداری گردشگران خارجی: تبیین نقش منابع اطلاعاتی و عوامل درونی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر.
11. زارع، رحیم؛ پورسعید، محمدمهدی؛ سلطانی نژاد، نیما(1396)، بررسی نقش میانجی تصویر مقصد بر رابطه ی میان ریسک های ادراک شده و تمایل به بازدید مجدد(مطالعه موردی: ارگ بم پس از فاجعه زلزله)، فصلنامه ‌‌مطالعات ‌مدیریت ‌گردشگری، ‌سال‌ دوازدهم، ‌شماره‌ 37، صص: 70-47.
12. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس(1398)، آمار گردشگران داخلی و خارجی استان فارس در سه ماه اول(بهار) سال 1398.
13. عباسی، عباس؛ رستم پور شهیدی، نیایش؛ بازیار حمزه خانی، اسماعیل(1396)، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ و رﺿﺎﻳﺖ از ﻣﻘﺼﺪ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ - ﭘﮋوﻫﺸﻲﻛﺎوش های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره 17، صص: 196-175.
14. علی زاده، سید دانا(1389)، بررسی آسیب های اجتماعی گردشگری در منطقه ثامن کلانشهر مشهد(با تأکید بر امنیت گردشگری)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران.
15. غلامی اشکیکی، محدثه(1395)، بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران بر وفاداری آنها(مطالعه موردی: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر رشت)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی تاکستان.
16. فعلی، راضیه(1393)، بررسی تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
17. قاسمی، مهدیه؛ نجارزاده، محمد(1394)، بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیة شفاهی به دیگران(مطالعة موردی: گردشگران ورودی شهر اصفهان)، نشریه گردشگری شهری، دوره دوم، شماره 2، صص: 165-153.
18. کریمی علویجه، محمدرضا؛ احمدی، محمدمهدی؛ نظری، مهسا(1394)، بررسی اثرات ارزش های سنتی و ارزش های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 32، صص: 42-21.
19. کوزه گر کالجی، لطفعلی؛ آقایی، پرویز؛ محمدی، حیدر(1396)، تأثیر ارزش ویژة برند گردشگری بر وفاداری گردشگرانِ موزه (مطالعه موردی: موزة ملی ایران)، فصلنامهﻋﻠﻤﻲ - ﭘﮋوﻫﺸﻲ گردشگری و توسعه، سال ششم، شماره 11، صص: 207-190.