تبیین تاثیر خودکارامدی کارآفرینی و قابلیت نوآوری بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری (مورد مطالعه: شهر تبریز)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم

چکیده

امروزه صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش‌هایی است که در اقتصاد هر کشور در زمینه اشتغال زایی و کسب درآمد می‌تواند تاثیرگذار باشد. یکی از بخش‌های موثر در اقتصاد گردشگری، کسب و کارهای کوچک و متوسط است که از مشخصه‌های بارز این کسب و کارها تاکید آنها بر کارآفرینی و توانمندی و ارائه مداوم نوآوری است. در این راستا، این پژوهش به بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینی و قابلیت نوآوری بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان کسب و کارهای گردشگری و مهمان نوازی شهر تبریز است که تعداد 200 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که خودکارآمدی کارآفرینی تاثیر معناداری بر قابلیت نوآوری (49/0) و عملکرد کسب و کارهای گردشگری ( 32/0 ) دارد و نیز قابلیت نوآوری تاثیر معناداری بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری (57/0) دارد. بنابراین، نتایج نشان داد که خودکارآمدی کارآفرینی و قابلیت نوآوری امری حیاتی در موفقیت و بهبود فعالیت‌های کسب و کارهای گردشگری دارد و عملکرد آنها را می‌توان از طریق این عوامل ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


تاج زاده نمین، ابوالفضل؛ خزایی پول، مرتضی، (1394)، تأثیر مشتری‌گرایی و کارآفرینی‌گرایی بر نوآوری و عملکرد کسب و کار در گردشگری (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مازندران)، فصلنامه برنامه ریزی توسعه گردشگری، دوره 4، شماره 13، صص 205-187.
حقیقی کفاش، مهدی؛ حاجی پور، بهمن؛ مظلومی، نادر و مومنی، مصطفی (1395)، الگوسازی عوامل اثرگذار بر قابلیت نوآوری در صنعت مواد غذایی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 26، صص 48-33.
غنیان، منصور؛ خانی، فضیله و بقایی، لیلا؛ (1390)، ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان)، پژوهش‌های روستایی، سال دوم، شماره سوم، صص 123-99.
ظهیری، منصور (1386)، توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، فصلنامه تخصصی اشتغال و کارآفرینی، شماره 16
کاویانی، ابوطالب؛ رحمانی، بیژن؛ رضویان، محمدتقی و علیپور نخی، عباس (1397)، ارزیابی نقش و تأثیر توسعه فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی(، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال دهم، شماره دوم، صص271-253.
کریمی، جعفر؛ محبوب فر، محمدرضا (1390)، کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت گردشگری، انتشارات ارکان دانش.
Agarwal, S., Erramilli, M. K., & Dev, C. S. (2003). Market orientation and performance in service firms: role of innovation. The Journal of Services Marketing, 17(1), 68-82.
Assaf, A. G., Deery, M., & Jago, L. (2011). Evaluating the performance and scale characteristics of the Australian restaurant industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 35(4), 419-436.
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman.
Bandura, A., & Locke, E. A. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited. Journal of Applied Psychology, 88(1), 87-99.
Boyd, N. G., & Vozikis, G. S. (1994). The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 18, 63-63
Busenitz, L. W., & Barney, J. B. (1997). Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision-making. Journal of Business Venturing, 12(1), 9–30.
Day, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing, 58(4), 37–52.
Chen, C. C., Greene, P. G., & Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13(4), 295-316.
De Noble, A. F., Jung, D., & Ehrlich, S. B. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: the development of a measure and its relationship to entrepreneurial action. In R. D. Reynolds, W. D. Bygrave, & S. Manigart (Eds.), Frontiers of entrepreneurship research. Waltham, Massachusetts: P&R Publications.
Engel, Y., Dimitrova, N. G., Khapova, S. N., & Elfring, T. (2014). Uncertain but able: Entrepreneurial self-efficacy and novices' use of expert decision-logic under uncertainty. Journal of Business Venturing Insights, 1, 12–17.
Ferreira J., Coelho A., & Moutinho L., (2018), Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance: The moderating role of entrepreneurial orientation, Tec novation, https://doi.org/10.1016/j.technovation.2018.11.004
Gallon, M. R., Stilman, H. M., & Coates, D. (1995). Putting core competence thinking into practice. Research Technology Management, 38(3), 20–28.
Grissemann, U., Plank, A., & Brunner-Sperdin, A. (2013). Enhancing business performance of hotels: the role of innovation and customer orientation. International Journal of Hospitality Management, 33, 347-356.
Hadjimanolis, A. (2000). A resource-based View of innovativeness in small firms. Technology Analysis & Strategic Management, 12(2), 263-281.
Hall, D., Kirkpatrick, I., Morag, M., (2005), Rural Tourism and Sustainable Business, Channel View Publications, Clevedon.
Hallak, R., Assaker, G. & Lee, C. (2015). Tourism entrepreneurship performance: the effects of place identity, self-efficacy, and gender. Jour of Travel Research, 54(1), 36-51
Hallak, R., Lindsay, N. J., & Brown, G. (2011). Examining the role of entrepreneurial experience and entrepreneurial self-efficacy on SMTE performance. Tourism Analysis, 16(5), 583-599.
Hallaka R., Assakerb G., O’Connorc P., & Leed C., (2018), Firm performance in the upscale restaurant sector: The effects of resilience, creative self-efficacy, innovation and industry experience, Journal of Retailing and Consumer Services 40 (1) 229–240
Hayward, M. L., Shepherd, D. A., & Griffin, D. (2006). A hubris theory of entrepreneurship. Management Science, 52(2), 160–172.
Hisrich, R., Langan-Fox, J., & Grant, S. (2007). Entrepreneurship research and practice: A call to action for psychology. American Psychologist, 62(6), 575.
Hisrich. R.D. Peters. M.P.. & Shepherd. D.A. (2005). Entrepreneurship. 6th edn. Boston: McGraw-Hill.
Hebert, R., & Link, A. (2006). The entrepreneur as innovator. The Journal of Technology Transfer, 31(5), 589-597
Jogaratnam, G., Tse, E. C., & Olsen, M. D. (1999). An empirical analysis of entrepreneurship and performance in the restaurant industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 23(4), 339-353.
Jogaratnam, G. (2002). Entrepreneurial orientation and environmental hostility: an assessment of small, independent restaurant businesses. Journal of Hospitality & Tourism Research, 26(3), 258-277
Jogaratnam G., (2017), How organizational culture influences market orientation and business performance in the restaurant industry, Journal of Hospitality and Tourism Management 31 (2017) 211-219.
Kanter, R. M. (1983). The change masters: Corporate entrepreneurs at work. London: George Allen and Unwin.
Karlsson T., & Moberg K., (2013), Improving perceived entrepreneurial abilities through education: Exploratory testing of an entrepreneurial self-efficacy scale in a pre-post setting, The International Journal of Management Education 11 (2013) 1–11.
Krasnikov, A., & Jayachandran, S. (2008). The relative impact of marketing, research-anddevelopment, and operations capabilities on firm performance. Journal of Marketing, 72(4), 1–11.
Koellinger, P., Minniti, M., & Schade, C. (2007). “I think I can, I think I can”: Overconfidence and entrepreneurial behavior. Journal of Economic Psychology, 28(4), 502–527.
Kropp, F., Lindsay, N. J., & Shoham, A. (2006). Entrepreneurial, market, and learning orientations and international entrepreneurial business venture performance in South African firms. International Marketing Review, 23(5), 504-523.
Lin, L. (2013). The impact of service innovation on firm performance. The Service Industries Journal, 33(15-16), 1599-1632.
Lee, S., & Lim, S. (2009). Entrepreneurial orientation and the performance of service business. Service Business, 3(1), 1-13.
Lee C., Hallak R., & Sardeshmukh S. R., (2016), Innovation, entrepreneurship, and restaurant performance: A higher-order structural model, Tourism Management 53 (1) 215- 228.
Luszczynska, A., Scholz, U., & Schwarzer, R. (2005). The general self-efficacy scale:Multicultural validation studies. The Journal of Psychology, 139(5), 439–457.
Mandabach, K. H., Siddiqui, M. A., Blanch, G. F., & Vanleeuwen, D. M. (2011). Restaurant viability: operations rating of contributing success factors. Journal of Culinary Science & Technology, 9(2), 71-84.
Markman, G.D., & Baron, R.A. (2003). Person-entrepreneurship fit: Why some people are more successful as entrepreneurs than others. Human Resource Management Review, 13, 281-301.
Mauer, R., Neergaard, H., & Linstad, A. K. (2017). Self-efficacy: Conditioning the entrepreneurial mindset. Revisiting the entrepreneurial mind (pp. 293–317). Cham: Springer
Morrison, A. (2006). A contextualisation of entrepreneurship, International Journal of Entrepreneurial Behavior. & Research, 12(4): 192-209
Newman A., Obschonka M., Schwarz S., & Cohen M., (2019), Entrepreneurial self-efficacy: A systematic review of the literature on its theoretical foundations, measurement, antecedents, and outcomes, and an agenda for future research, Journal of Vocational Behavior 110 (2019) 403-419.
Ngo, L. V., & O'Cass, A. (2009). Creating value offerings via operant resource-based capabilities. Industrial Marketing Management, 38(1), 45–59.
Ottenbacher, M. C., & Gnoth, J. (2005). How to develop successful hospitality innovation. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(2), 205-222.
Ottenbacher, M. C., & Harrington, R. J. (2007). The innovation development process of Michelin-Starred chefs. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(6), 444-460.
Rajapathirana R. P. J. & Hui Y., (2018), Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance, Journal of Innovation & Knowledge 3 (1) 44–55.
Rosenbusch, N., Brinckmann, J., & Bausch, A. (2011). Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs. Journal of Business Venturing, 26(4), 441–457.
Rusu, S., Csorba, L. M., Cureteanu, R., & Isac, F. L. 2012. Tourism Entrepreneurship and its Role in the Activity of SMEs in Romania, Journal of Economics and Business Research, 23.
Salunke, S., Weerawardena, J., & McColl-Kennedy, J. R. (2011). Towards a model of dynamic capabilities in innovation-based competitive strategy: Insights from projectoriented service firms. Industrial Marketing Management, 40(8), 1251–1263.
Sarasvathy, S., & Dew, N. (2008). Effectuation and over-trust: Debating Goel and Karri. Entrepreneurship Theory and Practice, 32, 727–737.
Sanchez, J. c. (2011). University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation. International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 7, No. 3, pp. 239-254.
Savickas, M., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J., Duarte, M., Guichard, J., ... Van Vianen, A. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239–250.
Segal, G., Borgia, D., & Schoenfeld, J. (2005). Self-efficacy and goal setting as predictors of performance: an empirical study of founder-managed natural food Stores. Journal of Business and Entrepreneurship, 17(1), 71-83.
Setiawan J. L., (2014), Examining Entrepreneurial Self-Efficacy among Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences 115 (2014) 235 – 242
Shane, S. (2012). Reflections on the 2010 AMR decade award: Delivering on the promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 37(1), 10–20.
Shou, Z. G., Chen, J., Zhu, W. T., & Yang, L. H. (2014). Firm capability and performance in China: Themoderating role of guanxi and institutional forces in domestic and foreign contexts. Journal of Business Research, 67(2), 77–82.
Stierand, M., D€orfler, V., & Macbryde, J. (2014). Creativity and innovation in Haute Cuisine: towards a systemic model. Creativity and Innovation Management, 23(1), 15-28.
Stroe S., Parida V., & Wincent J., (2018), Effectuation or causation: An fsQCA analysis of entrepreneurial passion, risk perception, and self-efficacy, Journal of Business Research (2018), https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.035.
Tarmina Robret and H.Gao Jennifer (2009)« identifying acceptable performance appraisal criteria : an international perspective», Asia pacific Journal of Human recourse volume 17 (1), 102-125
Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2004). The development and validation of the organizational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 7(4), 303–313.
Yang, C. C., Marlow, P. B., & Lu, C. S. (2009). Assessing resources, logistics service capabilities, innovation capabilities and the performance of container shipping services in Taiwan. International Journal of Production Economics, 122(1), 4–20.
Yeşil, S., Koska, A., & Büyükbeşe, T. (2013). Knowledge sharing process, innovation capability and innovation performance: An empirical study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75, 217–225.
Zhang J., Jiang Y., Shabbir R., & Du (2016), Building industrial brand equity by leveraging firm capabilities and co-creating value with customers, Industrial Marketing Management 51 (1) 47–58
Zacher, H., Biemann, T., Gielnik, M., & Frese, M. (2012). Patterns of entrepreneurial career development: An optimal matching analysis approach. International Journal of Developmental Science, 6(3–4), 177–187.
Zehir, C., Kole Mahmut & Yildiz H., (2015), The Mediating Role of Innovation Capability on Market Orientation and Export Performance: an Implementation on SMEs in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences 207, 700 – 708