بررسی وضعیت پراکنش هتل های شهری در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

هتل ها نقش محوری در بین مرامز اقامتگاهی بخش گردشگری ایفا می نمایند. اما نحوه توزیع و مکانیابی آنها می تواند در ارائه خدمات و جذب گردشگری تاثیر بسزایی داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی وضعیت پراکنش هتل های شهری کشور ایران پرداخته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. بدین منظور کشور ایران به هفت منطقه براساس جغرافیای گردشگری شامل منطقه شمال، شرق، مرکز، البرز، جنوب، غرب و شمال غرب، تقسیم شده است و سپس در هر یک از این مناطق و بصورت کلی برای کل کشور ایران، تحلیل صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که براساس میانگین نزدیکترین همسایه، الگوی پراکنش هتلها در مناطق غرب و شمال غرب بصورت پراکنده بوده و وضعیت پراکنش هتلها در کل ایران بصورت خوشه ای می باشد. همچنین براساس تحلیل خوشه ای فضایی چند فاصله ای پراکنش هتلهای کشور ایران در مجموع دارای پراکنش خوشه ای هستند. همچنین توزیع بسیاری از هتلها در مراکز استان صورت گرفته است. بصورت کلی می توان گفت بسیاری از شهرها و مناطق دارای توان بالقوه گردشگری از این نوع زیرساخت اساسی محروم هستند. بنابراین باید در توزیع فضایی هتلها همه مناطق کشور مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


افراخته، حسن؛ رهنمایی، محمدتقی؛ طهماسبی، اصغر؛ ایمنی قشلاق، سیاوش (1395). تحلیل نابرابری های فضایی در توسعه منابع گردشگری(مورد مطالعه: استان اردبیل). فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه، دوره پنجم، شماره 1، صص 128-107.
پوراحمد، احمد (1393)، قلمروفلسفهجغرافیا، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
جاودان، مجتبی و فتحی زاده، فرح (1395). معیارهای انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران شهر مشهد، فصلنامه فضای گردشگری، سال پنجم، شماه18، صص 59-80.
جعفری مهرآبادی، مریم و رخساری، حمید (1397). تحلیل فضایی و مکانیابی هتل ها در ساختار شهری(مطالعه موردی: شهر تبریز)، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال پنجم، شماره 17، صص 26-46.
جعفری، حمیدرضا؛ حسن پور، سیروس ؛ رحیلی خراسانی، لیلا و پوراحمد، احمد (1393)، کاربرد سامانة اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی و تحلیل فضایی مکانی آلودگی و منابع آلاینده های هوا در کلان شهر کرمانشاه، محیط شناسی، دوره 40، شمارة 1 ، صص64-51.
داداش پور، هاشم و فتح جلالی، آرمان (1392)، تحلیلی بر تخصصی شدن منطقه ای و تمرکز فضایی صنایع در ایران، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال سوم، شماره 11، صص 1-18.
زیاری، کرامت الله و رخساری، حمید (1398). بررسی عوامل بر مکان گزینی هتل ها و بازتاب های فضایی آن در منطقه شهری(مورد شناسایی: شهر بندرانزلی)، فصلنامه جغرافیا و امایش شهری- منطقه ای، سال نهم، شماره 32، صص 145-170.
سرایی، محمدحسین؛ چهارراهی، مسعود؛ صفرپور، میثم(1395). بررسی و تحلیل پراکنش فضایی هتل ها نسبت به جاذبه های گردشگری مورد شناسایی: شهر شیراز، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوه 7، شماره 27، صص8-25.
سرایی، محمدحسین؛ رضایی، محمد رضا و صفرپور، میثم. (1398). تحلیل پراکنش فضایی هتل‌ها نسبت به جاذبه‌های گردشگری درمانی در شیراز، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 7، شماره 27، صص 5-25.
سهرابی، بابک؛ طهماسبی پور، کاوه؛ رئیسی وانانی، ایمان؛ فضلی، صفر(1391). شناسایی معیارها و تبیین مجموعه های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره44، شماره1، صص 55-74.
شکویی، حسین (1388)، اندیشههاینودرفلسفةجغرافیا، چاپ یازدهم، انتشارات گیتاشناسی، تهران.
شماعی، علی و موسی وند، جعفر (1390). سطح بندی شهرستان های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP ، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره دهم، صص 23-40.
عسگری، علی (1390)، تحلیل های آماری فضایی با ARCGIS ، چاپ اول، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
فرجی سبکبار، حسنعلی (1391)، تحلیل نابرابریهای فضایی سکونتگاه های روستایی ایران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 1، صص 83-100.
قدمی، محسن؛ صرافی زاده، اصغر؛ مدنی، امیرمحسن(1390). طراحی الگوی بومی طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها در ایران، مجله مدیریت فرهنگی، سال پنجم، شماره یازدهم، صص 76-88.
کروبی، مهدی و یوسفی، جواد (1389). مقایسه ادراکات و انتظارات مهمانان نسبت به پنج بعد کیفیت خدمات در صنعت هتل داری؛ مطالعه موردی هتل همای2 مشهد، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره13، صص 65-84.
کلانتری، محسن و قزلباش، سمیه (1388)، شناسایی کانون های جرم خیز شهری با استفاده از مدل های آماری گرافیک مبنا و سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS ، مورد مطالعه: سرقت در شهر زنجان، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال ۴ ، شمارة 11 ، صص. 91 – 77.
کیامهر، رامین؛ پیری، عیسی؛ بزم آورد، شب بو؛ آذری، مهدی(1395). تحلیلی بر توزیع فضایی هتل ها در مقصدهای گردشگری(نمونه موردی: شهر کرمانشاه)، گردشگری شهری، دوره 3، شماره1، صص 43-57
محمدعلی فیروزی(1397). مکان یابی هتل های شهر اهواز با استفاده از GIS و AHP، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال چهاردهم، شماره46، صص 165-195.
مستوفی الممالکی، رضا و فراهانی، سکینه (1388)، ارزیابی کیفیت خدمات جهانگردی در واحدهای اقامتی و هتل های شهر شیراز، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال اول، شماره 2، صص 35-44.
موحد، علی(1387). توزیع فضایی مراکز اقامت گاهی در شهرهای تاریخی مطالعه موردی شهر اصفهان، مجله پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره65، صص 105-116.
موحد، علی؛ تولایی، سمین ؛ کمانرودی کجوری، موسی و تابعی، نادر (1393)، تحلیل نابرابری های فضایی توزیع خدمات در سطح محلات منطقه شش تهران، مجله آمایش سرزمین، دوره ششم، شماره اول، صص 59-82.
وارثی، حمیدرضا و رضائی، میثم (1391). تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی مطالعه موردی: هتل های شهر شیراز، فصلنامه آمایش محیط، شماره19، صص 1-26.
Adam, I., & Amuquandoh, F. E. (2013). Dimensions of hotel location in the Kumasi Metropolis, Ghana. Tourism Management Perspectives8, 1-8.
Albalate, D., Campos, J., & Jiménez, J. L. (2017). Tourism and high speed rail in Spain: Does the AVE increase local visitors?. Annals of Tourism Research, 65, 71-82.
Arbel, A., & Pizam, A. (1977). Some determinants of urban hotel location: The tourists' inclinations. Journal of Travel Research, 15(3), 18-22.
Barros, C. P. (2005). Evaluating the efficiency of a small hotel chain with a Malmquist productivity index. International Journal of tourism research, 7(3), 173-184.
Baum, J. A., & Haveman, H. A. (1997). Love thy neighbor? Differentiation and agglomeration in the Manhattan hotel industry, 1898-1990. Administrative Science Quarterly, 304-338.
Bégin, S. (2000). The geography of a tourist business: Hotel distribution and urban development in Xiamen, China. Tourism Geographies, 2(4), 448-471.
Chou, T. Y., Hsu, C. L., & Chen, M. C. (2008). A fuzzy multi-criteria decision model for international tourist hotels location selection. International journal of hospitality management, 27(2), 293-301.
 Egan, D. J., & Nield, K. (2000). Towards a theory of intraurban hotel location. Urban Studies, 37(3), 611-621.
Feng, R., & Morrison, A. M. (2002). GIS applications in tourism and hospitality marketing: A case in Brown County, Indiana. Anatolia, 13(2), 127-143.
Jovanović, S., & Ivana, I. L. I. Ć. (2016). Infrastructure as important determinant of tourism development in the countries of Southeast Europe. Ecoforum journal, 5(1).
Kalnins, A., & Chung, W. (2004). Resource‐seeking agglomeration: a study of market entry in the lodging industry. Strategic Management Journal, 25(7), 689-699.
Knežević Cvelbar, L., Dwyer, L., Koman, M., & Mihalič, T. (2016). Drivers of destination competitiveness in tourism: a global investigation. Journal of Travel Research, 55(8), 1041-1050.
Law Christopher, M(1996). Urban Tourism attraction visitors to large cities, Mansell, Publishing limited, London.
Lee, M. J., & Jang, S. S. (2007). Market diversification and financial performance and stability: A study of hotel companies. International Journal of Hospitality Management, 26(2), 362-375.
 Li, M., Fang, L., Huang, X., & Goh, C. (2015). A spatial–temporal analysis of hotels in urban tourism destination. International Journal of Hospitality Management45, 34-43.
Lim, C., Zhu, L., & Koo, T. T. (2019). Urban redevelopment and tourism growth: Relationship between tourism infrastructure and international visitor flows. International Journal of Tourism Research, 21(2), 187-196.
Lin, B. H., & Liu, H. H. (2000). A study of economies of scale and economies of scope in Taiwan international tourist hotels. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 5(2), 21-28.
McCleary, K. W., Weaver, P. A., & Hutchinson, J. C. (1993). Hotel selection factors as they relate to business travel situations. Journal of Travel Research, 32(2), 42-48.
 Medlik, S & Ingram, H(2000). The business of hotels, fourth edition, great Britain Elsevier ltd
Peng, B., Song, H., Crouch, G. I., & Witt, S. F. (2015). A meta-analysis of international tourism demand elasticities. Journal of Travel Research, 54(5), 611-633.
Popovic, G., Stanujkic, D., Brzakovic, M., & Karabasevic, D. (2019). A multiple-criteria decision-making model for the selection of a hotel location. Land use policy84, 49-58.
Reisinger, Y., Michael, N., & Hayes, J. P. (2019). Destination competitiveness from a tourist perspective: A case of the United Arab Emirates. International Journal of Tourism Research, 21(2), 259-279.
Rigall-i-Torrent, R., & Fluvià, M. (2007). Public goods in tourism municipalities: formal analysis, empirical evidence and implications for sustainable development. Tourism Economics, 13(3), 361-378.