تبیین پیشران‌های تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان‌نوازی و گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان بندر انزلی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

10.22080/jtpd.2022.22861.3649

چکیده

پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده‌پژوهی در پی شناسایی مهم‌ترین پیشران‌هایی است که در آینده بر تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان‌نوازی و گردشگری شهرستان بندر انزلی اثرگذار خواهند بود. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مصاحبه با 25 نفر از متخصصان و کارشناسان مسلط بر موضوع و منطقه مورد مطالعه به صورت هدفمند، 39 پیشران‌ها شناسایی و سپس با بهره‌گیری روش تحلیل ساختاری و نرم‌افزار میک‌مک، روابط و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها مشخص شد. نتایج نشان داد که از میان پیشران‌های شناسایی شده، مدیریت مقصد، توجه به ظرفیت طبقه خلاق، تسهیلگری نهادها در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی مهمان‌نوازی و گردشگری و توجه به سه ضلع گردشگری، بنادر و دریانوردی و صید و شیلات به طور همزمان از اثرگذارترین پیشران‌ها و همراستایی با تقاضا، تدوین برند متناسب با ظرفیت‌های گردشگری انزلی، تحول ذهنی مردم و مدیران حول محور گردشگری و توجه به حس مکانی و تئوری پنجره شکسته از اثرپذیرترین پیشران‌ها در تحول آتی اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری انزلی می باشند. در انتها پیشنهادهایی جهت توسعه آینده انزلی و خلق تصویری مطلوب از آن بر اساس پیشران‌های موثر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


 • Alvedalen, J. & Boschma, R. (2017). A critical review of entrepreneurial ecosystems research: towards a future research agenda. European Planning Studies, 25(6), 887-903.
 • Amer, M., Daim, T.U. and Jetter, A. (2013), A review of scenario planning. Futures. 46 (1). 23-40, available at: https://doi.org/10.1016/j.futures.2012.10.003
 • Apodaca, P. (2001). Calidad y evaluación de la educación superior: situación actual y prospective (Quality and evaluation of higher education: current and prospective situation). Revista de Investigación Educativa, 19 (2): 367-82.
 • Aldagji, Z., Ebrahimi, A., Shojaei, S., didehkhani, H. (2020). Scenario development of Golestan province tourism area with a futuristic approach. Geography and Development Iranian Journal, 18(58), 59-74. doi: 10.22111/gdij.2020.5176. [In Persian] 
 • Aliakbari, E., Marsousi, N., Jalalabadi, L. (2020). Compilation and Priority Assessment of Scenarios Affecting the Future of Sustainable Tourism in Kerman with the Futures studies Approach. Tourism Management Studies, 15(50), 35-60. doi: 10.22054/tms.2020.33013.1953. [In Persian] 
 • Banuls, V.A. and Salmeron, J.L. (2007). A scenario-based assessment model – SBAM, Technological Forecasting and Social Change, 74 (6), 750-762.
 • Boes, K., Buhalis, D., & Inversini, A. (2016). Smart tourism destinations: Ecosystems for tourism destination competitiveness. International Journal of Tourism Cities, 2(2), 108–124. https://doi.org/10.1108/IJTC-12-2015-0032.
 • Beyranvandzadeh, M., Darvishi, H., Najafi, E. (2021). Future study of nature tourism based on nature in Lorestan province. Geography and Human Relationships, 3(4), 109-120. [In Persian] 
 • Bell, W. (2009). Foundations of Futures Studies: Human science for a new era: History, Purposes, and Knowledge. New Brunswick: Transaction Publishers.
 • Carlisle, Sh., Johansen, A., Kunc, M. (2015). Strategic foresight for coastal urban tourism market complexity: The case of Tourism Management journal, 81-95.
 • Dadazade- Silabi, P., & Ahmadifard, N. (2019). Determine the Key Factors of Tourism Development Based on Future Research Approach (Case Study: Mazandaran Province). Geography and Environmental Sustainability, 9(1), 73-89. doi: 10.22126/ges.2019.1064.  [In Persian] 
 • Danaeifard, H,. Alwani, M,. Azar, A. (2017). Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach, Saffar, Eshraghi
 • Eichelberger, S., Peters, M., Pikkemaat, B., & Chan, Ch. (2020). Entrepreneurial ecosystems in smart cities for tourism development: From stakeholder perceptions to regional tourism policy implications. Journal of Hospitality and Tourism Management. 45. 319-329. 10.1016/j.jhtm.2020.06.011.
 • Fathi, M.R., Maleki, M.H., Boroomand, M.R. & Yüzbaşıoğlu, N. (2019). Identification and Ranking of key Drivers of the Future of Tourism in Ardebil Province, 1st International Conference on Tourism (Ardabil-based Study of Tourism Development Opportunities and Challenges . [In Persian]
 • Godet, M., Durance, P. and Gerber, A. (2008). Strategic Foresight La Prospective, Research Working Paper 10, LISPOR, Paris.
 • Godet, M. (2005). Regions facing their futures. Emerald Group Publishing Limited, 7 (2): 21-27. ISSN 1463-6689.
 • Godet, M. (2002). Unconventional wisdom for the future. Technological Forecasting & Social Change: 559-563.
 • Godet, M. (2010). Future memories, Technological Forecasting & Social Change. 77: 1457–1463.
 • Godet, M. (1994), From Anticipation to Action: A Handbook of Strategic Prospective, UNESCO, Paris.
 • Georghiou, L., Cassingena, J., Keenen, M., Miles, I. and Popper, R. (2012). Manual de prospective tecnológica. Conceptos y práctica (Technological Prospective Manual. Concepts and Practice). Flacso México.
 • Glenn, J. C. (2003). Introduction to the futures research methods series. Future research methodology, version2.
 • Jantsch, E. (1967). Technological Forecasting in Perspective, A framework for technological forecasting, its techniques and organization, OECD, Paris.
 • Johnson, G., Scholes, K. and Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy: Text and Cases, 8th, Financial Times Prentice Hall, Harlow.
 • Kantis, H & Federico, J. (2020). A dynamic model of entrepreneurial ecosystems evolution. Journal of Evolutionary Studies in Business. 5 (1). 182-220
 • Kiamanesh, A,. Danayetus, M. (2019). Research design: qualitative, quantitative and combined approaches,University Jihad (Allameh Tabatabai University). [In Persian] 
 • Lordkipanidze, M., & Brezet, H., & Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of Cleaner Production - J CLEAN PROD. 13. 787-798. 10.1016/j.jclepro.2004.02.043.
 • Masoumi, M., Anabestani, A., Fazelnia, G., Kharazmi, O. (2021). Analysis of Key Driver's Affecting of Commercial Tourism Indicators on the Sustainability of Rural Settlements with a Future Study Approach (Case Study: Dehshikh- Sigar Commercial Area of Fars Province). Journal of Tourism Planning and Development, 10(37), 7-37. doi: 10.22080/jtpd.2021.20385.3422. [In Persian] 
 • Milwood, Pauline & Maxwell, Andrew. (2020). A boundary objects view of Entrepreneurial Ecosystems in tourism. Journal of Hospitality and Tourism Management. 44. 243-252. 10.1016/j.jhtm.2020.06.008.
 • Motoyama, Y,. & Knowlton, K. (2017). Examining the connections within the startup ecosystem: a case study of St Louis. Entrepreneurship Research Journal, 7(1), 3-23.
 • Mohamadi, M., Khazai, S,. Mobaraki, M,. Rezaee, S. (2015). Futures studies of Entrepreneurs. Public Administration Perspaective, 2015; 5(4): 107-122. [In Persian] 
 • Nematpour, M. and Faraji, A. (2019). Structural analysis of the tourism impacts in the form of future study in developing countries (case study: Iran). Journal of Tourism Futures, 5 (3): 259-282.
 • Nematpour, M., Khodadadi, M., Rezaei, N., & Makian, S. (2020). Structural analysis of the development of the Iranian tourism market employing a MICMAC approach: a new long-range planning method to attract the ASEAN international tourist market. Journal of Hospitality and Tourism Insights4(4), 393-417. https://doi.org/10.1108/JHTI-04-2020-0053
 • Nazmfar H, Alibakhshi A. (2021). Future Studies of Tourism Development Planning (Case study: Ardabil province). Researches in Geographical Sciences. 21 (63). 59-79. URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-3236-fa.html. [In Persian] 
 • Nasr, T. (2019). Identification of Key Factors Affecting on the Shiraz City Tourism with a Future Studies Approach. , 10(37), 55-66.  [In Persian] 
 • Pantano, E., Priporas, C .V and N., Stylos. (2017). ‘You will like it!’ using open data to predict tourists' response to a tourist attraction, Tourism Management, 60, pp: 430-438.
 • Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72.
 • Stam, E., & Ven, A. (2021). Entrepreneurial Ecosystems Elements. Small Business Economics, 56(2), 809-832.
 • Steyaert, C & Katz, J. (2004). Reclaiming the space of entrepreneurship in society: geographical, discursive and social dimensions, Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, 16 (3), 179-196, DOI: 10.1080/0898562042000197135
 • Taghvaei, M., Hosseinekhah, H. (2018). Tourism Development Planning Based on Futures Studies and Scenario Case Study: Yasouj. Journal of Tourism Planning and Development, 6(23), 8-30. doi: 10.22080/jtpd.2018.1762. [In Persian]
 • Xiaoli, Z. (2012). The Factors Effecting Chinese Tourist Revisit Thailand Destination, Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce, enviable at https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/446.
 • Veisi, F., Safiari, R., Manpuchehri, S. (2019). Impacts of the Sustainable Development of Tourism in Rural Areas with Emphasis on Futures Studies (Case Study: Oraman Section of Sarvabad County), Social studies of Tourism, 14, 47-72. [In Persian] 
 • Zanozi, A., Ezzatpanah, B., Valizadeh, R. (1399). Identification and analysis of effective drivers in the future development of the commercial tourism industry with a futures research approach (Case study: Julfa city). Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (2), 153-173. [In Persian]