تدوین معیارهای طراحی بوم‌کلبه‌ها در مناطق شمالی ایران؛ (مورد پژوهش: استان گلستان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، گروه جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.22080/jtpd.2022.19670.3365

چکیده

شیوه طراحی، ساخت و بهره‌برداری بوم‌کلبه‌ها ، پیامدهای مثبت و منفی بر بوم‌سازگان و جامعه محلی می‌گذارد، ازاین‌رو هدف این پژوهش دستیابی به مجموعه‌ای از معیارهای فنی در گام طراحی بوم‌کلبه‌ها در شمال ایران (استان گلستان) برپایه معیارهای جهانی و پذیرفته‌شده است تا مدیریت پیامدها به‌شکل بهینه انجام شود. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه‌ای و میدانی مانند پرسشنامه و چک‌لیست معیارها انجام شد. برای پردازش داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های تی‌تک نمونه‌ای، درصد میانگین و میانگین طبقات فریدمن به‌کار گرفته شد. سپس معیارهای گزینش‌شده، پالایش و 62 معیار در چهار بخش محیط‌زیستی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، و زیرساختی دسته‌بندی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد معیار محدوده ساخت‌و‌ساز مشخص، محصور و قانونی، با میانگین 67/4 بالاترین امتیاز را دارد و در رتبه نخست است. استفاده از گاز زیستی دارای کم‌ترین میانگین 1 و رتبه 57 است که هر دو در زیرگروه زیرساختی هستند. روی‌‌هم‌رفته، یافته‌ها تاکید دارد که بخش طراحی در جایگاه خوبی نیست و تنها از دید فرهنگی و اجتماعی شرایط مناسبی دارد. یافته‌ها و معیارهای تدوین‌شده این پژوهش می‌تواند به‌شکل عملی و هماهنگ با شرایط شمال ایران به‌کارگرفته شود تا در راستای توسعه پایدار، بهره بلندمدت محیط‌زیستی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای گردشگران و جامعه محلی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


- امرائی، عاطفه. (1392). پژوهشگاه و تفرجگاه بوم‌گردی باد و آب در الموت (محدوده دریاچه اوان( با رویکرد پایداری اکولوژیک. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین.
- اندی، درام و آلن، مور. (1390). مقدمه‌ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم، جلد دوم: تجارت اکوتوریسم. ترجمه محسن رنجبر. تهران: نشر آییژ. (سال اصلی اثر چاپ‌ شده 2004).
- ایگلز، پ؛ مک‌کول، ا. و هینس، ک. (1387). برنامه‏ریزی و مدیریت گردشگری پایدار در مناطق حفاظت‏شده. ترجمه مزدک دُربیکی. تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط‏زیست. (سال اصلی اثر چاپ شده 2002).
- بروج، اشکان (1391). " مطالعه تطبیقی اقامتگاه های بوم گردی مناطق بیابانی از منظر توسعه پایدار گردشگری"، پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده مدیریت و حسابداری(دانشگاه علامه طباطبایی).
- جعفری، نرگس (1397). " ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اقامتگاه‌های سبز؛  مورد مطالعه اکوکمپ متین آباد" ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده گردشگری (دانشگاه سمنان).
- دُربیکی، مزدک. (1392). تدوین شاخص‌های مدیریت گردشگری پایدار در پارک های ملی ایران با تاکید بر نگرش بومی؛ مطالعه موردی پارک ملی گلستان. پایان نامه دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- رمضان زاده لسبوئی، مهدی؛ بریمانی، فرامرز و حسینی ولشکلایی، حسین(1395). تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از بوم‌گردی (مطالعه موردی، دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود). مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان, 14(2), 157-183.‎
- سجاسی قیداری، حمدالله؛ شایان, حمید و فعال جلالی, امین. (1398). کسب و کارهای مسئولانه: سنجش سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی. برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 8(31), 115-132.
- شاهکویی، اسماعیل (1390). بررسی نقش اقلیم در برنامه‌ریزی گردشگری استان گلستان. فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر»20(79), 52-57.‎
- لطفی، صدیقه؛ رمضان زاده لسبوئی، مهدی و ابراهیمیان، مهناز (1395). سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بوم‌گردی (مطالعه موردی: منطقه کویری و بیابانی خور و بیابانک). مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 6(21), 54-76.‎
- میرحسینی، فاطمه (1393) ." الگوی طراحی معماری زیست سازگار در محوطه‌های حفاظت شده (نمونه موردی: طراحی مجموعه اقامتی در پارک ملی گلستان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد. (دانشگاه تربیت مدرس).
 
- Asian Development Bank. (2005). Designing and building an ecolodge in the lao pdr suggestions for local investors. LNTA – ADB Mekong Tourism Development Project
- Bien, A. (2002). Environmental Certification for Tourism in Central America: CST And Other Programs, in Honey, M. (Ed.), Ecotourism Certification & Setting Standards in Practice, Island Press, Washington, pp.133 – 159.
- Black, R., & Crabtree, A. (Eds.). (2007). Quality assurance and certification in ecotourism (Vol. 5). CABI.
- Bradić, M., Kosar, L., Djeri, L., Vukosav, S., & Garača, V. (2017). Eco-labelling of accommodation facilities and its perception by rural tourists: case study of Vojvodina. Economics of Agriculture64(1), 205-219.
- Bulatović, D. (2017). Ecotourism and Ecolodge Accommodation. ILIRIA International Review, 7(2), 247-260.
- Dizdareviç, S. (2010). "The Analyze of Ecotourism Supply Potential in Northern Part of Montenegro". Unpublished Master’s Thesis. (Dokuz Eylül University Social Sciences Institute, İzmir, Turkey).
 - El Anssary, A. (2016). Interior dseign for the ecolodge: utilizing design tools in eco-tourism. International design journal.
- Erdem, B and Tetik, N. (2013). A New Trend in the Hotel Industry: Eco-lodges. Studia ubb geographia, LVIII, 1, pp. 85-92.
- Erdem, B., & Tetik, N. (2013). An environmentally-sensitive approach in the hotel industry: Ecolodges. International Journal for Responsible Tourism2(2), 22.
- Fennell, D. A. (2014). Ecotourism (4th edition). London: Routledge.Retrieved from https://www.taylorfrancis.com
- Gertsakis, J. (1995). Sustainable design for ecotourism deserves diversity. In National Conference-Taking the Next Steps (Vol. 18, p. 23).
- Hawkins, D. E., Wood, M. E., & Bittman, S. (Eds.). (1995). The ecolodge sourcebook for planners & developers. North Bennington, VT: Ecotourism Society.
- Inskeep, E. (1994). National and regional tourism planning: methodologies and case studies. Routledge, London.
- International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) and Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC). (2017). Guidelines for developing ecolodges in Myanmar. Kathmandu: Quality Printers Pvt. Ltd Retrieved from http://lib.icimod.org/record/32856/files/icimodMyanmarEcotourism.pdf
- International Finance Corporation (IFC). (2004). Ecolodges: Exploring opportunities for sustainable business. Retrieved from http://documents.worldbank.org
- Joyner, L., Lackey, Q., & Bricker, K. (2018). Ecotourism Outlook 2018 Prepared for the 2018 Outlook Marketing Forum.
- Kantar, S., Svržnjak, K. (2017). Development of Sustainable Rural Tourism. Deturope ,9 (1), 26-34.
- Kirkpatrick, C., George, C., Curran, J. (2001). Development of Criteria to Assess the Effectiveness of National Strategies for Sustainable Development, report for UK Department for International Development, Institute for Development Policy and Management. (University of Manchester, Manchester).
 - Ecoplannet Limited for RBA Architects. (1996). Tortugero National Park (Costa Rica) Ecolodge Business Plan. British Columbia, Canada.
- Mehta, B., Baez, A. and O’Loughlin, P. (2002). International Ecolodge Guidelines, North Bennington: The International Ecotourism Society.
- Mehta, H. (2007), Towards an Internationally Recognized Eco Lodge Certification, in Black, R. and Crabtree, A. (Eds.), Ecotourism series, number 5: Quality Assurance and Certification in Ecotourism, CABI Publishing, London, pp. 415 – 434
- Mehta, Hitesh. ( 2010). Hitesh Mehta on Ecolodge Principles and His New Book "Authentic Ecolodges". Retrieved from https://www.gaiadiscovery.com/latest people/hitesh-mehta-on-ecolodge-principles-and-his-new-book-authent.html.
- Ocampo, L., Ebisa, J. A., Ombe, J., & Escoto, M. G. (2018). Sustainable ecotourism indicators with fuzzy Delphi method–A Philippine perspective.  Ecological Indicators93, 874-888.
- Poudel, S. (2013). The influence of the accommodation sector on tourism development and its sustainability: Case Study: Strand Camping, Larsmo.
- Salama, A. M. (1998). Ecolodges: Meeting the demand for sustainable tourism development in Egypt. Traditional Dwellings and Settlements-Working Paper Series108, 45-69.
- Sumanapala, H. D. P., Kotagama, S. W., Perera, P. K. P., Galahitiyawe, N. W. K., & Suranga, D. A. C. S. (2017). Comparison of characteristics of Asian and non-Asian tourists visiting eco-lodges in Sri Lanka. Sri Lanka Journal of Social Sciences40 (2), 119-126.
- Tesfaye, S. (2018). Assessment of Eco Lodge Operators Compliance towards International Ecotourism Guidelines: A Case Study of Three Eco Lodges in and around Bale Mountains National Park, South East Ethiopia. Global Journal of Science Frontier Research: H Environment & Earth Science, 18 (1), p34
- The United States Agency for International Development (USAID). (2008) . LIFE Red Sea Project: Enhancing Sustainable Tourism in the Southern Red Sea Region of Egypt. Retrieved from https://www.pdffiller.com/jsfiller-desk16/?projectId=327720712&expId=5415&expBranch=2#cfadf4f9f9989be010aa373ec5ffb11d
- Wood, M. (2002). Ecotourism: Principles, practices and policies for sustainability. UNEP. Retrieved from http://wedocs.unep.org