دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، اردیبهشت 1401 
ارائه مدل توسعه مکمل‌گرای گردشگری با رویکرد فراترکیب

صفحه 103-132

10.22080/jtpd.2022.21272.3524

غلامرضا کاظمیان؛ محمود ضیایی؛ فاطمه یاوری گهر؛ یاور بابایی