نقش سرمایه فرهنگی در حمایت از توسعه سفرهای دریایی (مطالعه موردی: شهر ساحلی نوشهر)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد جامعه شناسی محیط زیست، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه مازندران.

10.22080/jtpd.2023.26031.3828

چکیده

زمینه و هدف: دریا و سواحل آن به علت داشتن جاذبه‌های زیبا و جذاب از دیرباز مورد توجه عموم مردم بوده و همواره در کشورهای مختلف به عنوان مقصد سفر برای گذران اوقات فراغت با انگیزه تفریح و استراحت انتخاب می‌شود. در دهه‌های اخیر نیز سفرهای دریایی به عنوان یکی از شاخه‌های پر طرفدار گردشگری در سطوح بین‌المللی مطرح شده و در حال حاضر، سفر دریایی به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی در رشد صنعت گردشگری شناخته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فرهنگی در حمایت از توسعه سفرهای دریایی در نوشهر می‌باشد. 
روش شناسی: این تحقیق در زمره تحقیقات پیمایشی می‌باشد که اطلاعات آن با استفاده از ابزار پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه افراد ساکن در شهر نوشهر در استان مازندران تشکیل داده اند که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه (n) برابر با 382 نفر برابر شد و برای کاهش خطا به400 نفر افزایش یافت. ضریب آلفا کرونباخ در این مطالعه در بعد عینیت یافته برابر با (74/0)، بعد تجسم یافته برابر با (71/0) و بعد نهادینه شده برابر با (80/0) برآورد شده و مورد تأیید واقع شده است. 
یافته ها: یافته ها نشان می‌دهد که میانگین نگرش افراد ساکن نسبت به توسعه سفر دریایی (از نمره 5)، در بعد اقتصادی 13/3، در بعد اجتماعی-فرهنگی 28/3 و در بعد زیست محیطی برابر با 75/3 بوده است. علاوه بر این، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نگرش افراد نسبت به توسعه سفر دریایی در حد متوسط رو به بالا می‌باشد. همچنین، میانگین ابعاد سرمایه فرهنگی نسبت به حمایت از توسعه سفر دریایی (از نمره 5)، در بعد عینیت یافته 91/2، تجسم یافته 11/3 و نهایتأ در بعد نهادینه شده 86/2 بوده است. 
نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج تحقیق حاکی از آن است که که سرمایه فرهنگی افراد در حمایت از توسعه سفر دریایی در بعد تجسم یافته در حد متوسط رو به بالا می‌باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان می‌دهد که بین سرمایه فرهنگی با توسعه و بین حمایت مردم با میزان توسعه مسافرت‌های دریایی همبستگی و رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با افزایش تحصبلات و سن افراد میزان حمایتشان از توسعه افزایش می‌یابد؛ اما از لحاظ آماری بین سن با میزان حمایت مردم رابطه معناداری وجود ندارد. 
نوآوری و اصالت: با توجه به حمایت مردم محلی از طرح‌های توسعه‌ای در زمینه سفر دریایی، سیاست‌گذران و برنامه‌ریزان می‌توانند با برخورداری از این حمایت اجتماعی، زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه مسافرت دریاییی را در این منطقه فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alizadeh, Reza, Izadi, Hassan and Arasteh, Mojtabi (1400), Determining sustainable tourism development strategies in coastal areas with an emphasis on nature-oriented tourism, case study: the coastal area of Bandar Maqam to Bandar Hasina in Hormozgan province, geography and development. (In Persian)
Asadnia, Mitra (2009), "Our share of marine tourism", Behhang magazine, No. 6: 53-50. (In Persian)
Bourdieu, P (1986). The Forms of Capital، in J. G. Richardson̒ s Handbook for Theory .258-241.
Breiden hann, J, and Wickens, E (2004). Tourism Routes as a Tool for the Economic Development of Rural Areas Vibrant Hope or Impossible Dream? Tourism Management, 25 (1), 71-79.
Deskovic, Z. (1989), Marina Development in Yugoslavia. Available online: www.Scopus.com.
European Commission (2014). A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Marine Tourism. EC e Com 86 .
Fakuhi, Nasser (1381), History of Anthropological Thought and Theories, Tehran: Publishing House.
Harker,R. , (1990) "Education and Cultural Capital" in Harker, R., Mahar, C. , and Wilkes, C. , (eds), An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice of Theory, Macmil Press, London.
Lukovi´c, T. ; Gržeti´c, Z. (2007). Development of Marinas in the Mediterranean within Sustainable Development. In Tourism Research (Electronics Resources for Tourism Professionals—eRTR Home); Department of Recreation, Part and Tourism ASciences Texas A&M University: College Station, TX, USA.
Lam-González , Yen E. León, Carmelo J. and de León, Javier (2019). Coopetition in Maritime Tourism: Assessing the Effect of Previous Islands’ Choice and Experience in Tourist Satisfaction, Sustainability, 11, 6334; doi:10. 3390/su11226334.
Miller, L, (1993). "The Rise of Coastal and Marine Tourism, Ocean & Coastal Management, 20(3):181-199.
María Martínez Vázquez, Rosa. Milán García, Juan and Pablo Valenciano, Jaime De (2021). Analysis and Trends of Global Research on Nautical, Maritime and Marine Tourism, J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9(1), 93; 2-19: https://doi. org/10. 3390/jmse9010093.
Mahmoudi, Siddiqa and Moradi, Abbas (1401), needs and strategies of coastal tourism development based on theoretical studies; The case study of Bandarlange city, specialized scientific quarterly of tourism research and sustainable development, fifth year, number 1, pp. 23. (In Persian)
Mallick, S., Rudra, S., Smanta, R. (2020). Sustainable ecotourism development using SWOT and QSPM approach: A study on Rameswaram, Tamil Nadu, International Journal of Geoheritage and Parks, 8(3), 185-193.
Rouhani Lashkariani, Dariush, Amini, Armin, Azghandi, Alireza (1400), Investigating the effective factors of cultural policy in the development of the tourism industry in the Islamic world (case study: Iran), Scientific-Research Quarterly, year 11, number 3, pp. 155-178. (In Persian)
Rafipour, Faramarz. (1375), "Excavations and Thoughts", Tehran, Publishing Company, 8th edition, 383.
Salehi, Sadegh, Mirzakhani, Shahrbanu (2021), Local community and the development of marine tourism (the attitude of the host community towards the development of marine tourism in Mazandaran province), Geographical studies of coastal areas, second year, number 3, pp. 103-127. (In Persian).
Salehi, Sadegh, Mahmoudi, Hossein (2021), "Report on sea travel challenges in Mazandaran province and providing solutions", Mazandaran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, 36. (In Persian)
Silveria, luis; Santos, Norberto; Moreia, Claudete Oliveira; Ferreia (2020), Nautical Tourism in the North Atlantic: The Development of Yachting in the Azores Islands.
Shahzad, Sajid Mahmood (2020), De-constructing the problematic maritime tourism in Pakistan: Opportunities and challenges, International Journal of Multidisciplinary and Current Research,Vol. 8. PP. 378- 387.