بررسی رابطه توسعه گردشگری و تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان دوهزار)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه ازاد تهران مرکز

2 مدرس دانشگاه

چکیده

گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری می باشد که در سال های اخیر توسعه یافته است به دلیل ازدحام جمعیت در شهرها برای گذران اوقات فراغت خود به روستاهای خوش آب و هوا پناه می برند. یکی از پیامدهای توسعه گردشگری در نواحی مقصد تغییر در شیوه ز ندگی ساکنان می باشد. این تغییرات شامل تغییرات درآمدی، در گذران اوقات فراغت، وضعیت مصرف مواد غذایی، مسکن، الگوهای گفتاری، پوشاک، وسایل مورد استفاده در منزل می باشد. هدف این تحقیق بررسی توسعه گردشگری و آثرات آن بر ابعاد مختلف سبک زندگی در جامعه محلی دهستان دوهزار شهرستان تنکابن می باشد. این تحقیق به لحاظ روشی از نوع پیمایش مبتنی بر استفاده از پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق شامل نواحی روستایی با حجم نمونه 370 نفر است که به روش نمونه گیری ساده انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگری در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از در سالهای اخیر توسعه فراوانی یافته است. و بر این اساس تغییراتی را در سبک زندگی(الگوی مصرف مواد غذایی، گفتار، وضعیت مسکن، وضعیت پوشاگ) بوجود آورده است.

کلیدواژه‌ها