شناسایی مخاطرات ادراک شده‌‌ی گردشگران بالقوه از ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه تهران

چکیده

ریسک ادراک یکی از ابعاد ذاتی انتخاب مقصد از سوی گردشگر است. مقاصد گردشگری از جنبه‌های مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سطح جرایم اجتماعی، با یکدیگر متفاوت هستند. بر اساس این تفاوت‌ها گردشگران به تحلیل ابعاد ریسک مقاصد می‌پردازند و مقصد مورد نظر را انتخاب می‌کنند. این مطالعه به اکتشاف ابعاد پدیده‌ی ریسک ادراک شده‌ی‌ گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران با استفاده از رویکرد پژوهش ترکیبی می‌پردازد.     60 مشارکت‌کننده در مطالعه‌ی کیفی و 620 نفر نیز در مطالعه‌ی کمی پژوهش شرکت داشته‌اند. به منظور اکتشاف و بررسی ابعاد پدیده‌ی ریسک از روش تحلیل محتوای استقرایی به­همراه تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شده است. نتایج آمیخته‌ی مطالعه‌ی کمی وکیفی نشان می‌دهد که گردشگران بالقوه هشت نوع ریسک در خصوص ایران ادراک می‌کنند. این ابعاد شامل ریسک نقض حقوق بشر، ریسک رضایت، ریسک پوشش نامناسب، ریسک اجتماعی، ریسک عدم دسترسی به پول نقد، ریسک جرائم، ریسک ارتباطات و ریسک ویزاست.

کلیدواژه‌ها