دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، اسفند 1393، صفحه 11-217 

علمی-پژوهشی

تبیین چرخه‌ی الگوی توسعه‌ی گردشگری سلامت در مناطق روستایی ایران (با تاکید بر چشمه های آب گرم)

صفحه 11-32

زهرا گل شیری اصفهانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


بررسی‌تاثیر نمادها و نشانه های شهری در توسعه گردشگری (مطالعه ی موردی: شهر‌تبریز)

صفحه 118-140

هوشنگ سرور؛ امیر کاشانی اصل؛ مهدی اسلامی؛ وحید صلاحی ساریخان بیگلو


معنایابی و معناسازی متقابل گردشگر و گردشگری در شهر همدان

صفحه 141-159

علی اکبر شمسی پور؛ رحیم فرخ نیا؛ راحله علیرضایی