امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری (مطالعه ی‌ موردی: کلانشهر مشهد)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از اهداف صنعت گردشگری ایجاد رفاه، امنیت و آسایش روانی برای گردشگران است. هدف از این تحقیق مطالعه‌ی ضرورت امنیت اجتماعی گردشگران در شهر مشهد است. در این نوشتار با توجه به رهیافت‌های جامعه‌شناختی، امنیت اجتماعی گردشگر برای رسیدن به یک آرامش خاطر پایدار با تأکید بر عواملی از جمله: امنیت در اماکن عمومی و اقامتی، عملکرد پلیس، نیروی انسانی متخصص جهت راهنمایی گردشگران و تبلیغات رسانه‌ای مورد نظر است. این پژوهش به­صورت روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه‌ی مصاحبه‌ای، جامعه‌ی مورد مطالعه‌ی گردشگران داخلی مراکز اقامتی مستقر در منطقه‌ی ثامن مشهد را برابر با حجم نمونه‌ی آماری 395 نفر و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب کرده است. آلفای کرونباخ در حدود 70 درصد بوده که جامعه‌ی میهمان از میزان روایی نسبتاً بالایی احساس امنیت در مشهد برخوردار بوده است. تحلیل یافته‌ها بیانگر این است: با افزایش امنیت در فضاهای عمومی امنیت اجتماعی در بین زائران نیز، افزایش می‌یابد. عملکرد بهینه و به­موقع پلیس در هنگام خطر، میزان امنیت گردشگران را افزایش می‌دهد. آموزش نیروهای انسانی متخصص جهت راهنمایی گردشگران، میزان امنیت اجتماعی گردشگران را افزایش خواهد داد. همچنین بین تبلیغات رسانه­ای و میزان امنیت اجتماعی گردشگران رابطه‌ی معناداری وجود دارد. بر این اساس می‌توان برای توسعه‌ی جامعه‌شناختی صنعت گردشگری کلانشهر مشهد، راهبردها و برنامه‌­ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها