دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 1-240 

علمی-پژوهشی

بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

صفحه 11-28

محمد هوشمند؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری،؛ اکرم محقق