دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، پاییز 1398 
5. برآورد ظرفیت برد گردشگری در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی:منطقه شکار ممنوع الوند)

صفحه 51-64

رومینا سیاح نیا؛ پروانه سبحانی پژوه؛ حسین محمودی؛ حسن اسماعیل زاده


12. مطالعه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان

صفحه 177-196

آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ دیانا گندم فشان؛ ناهید اسمعیلی خان به بین