بررسی و اولویت بندی محدودیت های گردشگران کره ای در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، جلب رضایت، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص می­ شود، نیاز است که ابتدا موانع و محدودیت­ های پیش روی آنان مرتفع شود. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب ضروری است نیازهای گردشگران بدون محدودیت­ های اساسی مرتفع گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی محدودیت­ های گردشگران کره­ ای در شهر تهران است. بدین منظور، مدل مفهومی پژوهش شامل چهار نوع محدودیت «درون فردی»، «میان فردی»، «ساختاری» و «محدودیت­های مقصد» توسعه یافت. گردشگران کره­ ای ورودی به ایران که در بهار 1393 در تهران حضور داشته­ اند، جامعه آماری را تشکیل می­ دهند. برای نمونه­ گیری، از میان روش­ های غیراحتمالی، روش دردسترس استفاده شد. برای انجام پژوهش، تعداد 351 پرسشنامه میان گردشگران کره­ ای در شهر تهران توزیع شد. داده­ ها با استفاده از روش­ های آزمون تی تک نمونه­ ای، مدل معادلات ساختاری و آزمون فریدمن، و همچنین با استفاده از نرم­ افزارهای SMARTPLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصله، در مجموع، به ترتیب محدودیت­ های مقصد و محدودیت­ های ساختاری مهمترین، و محدودیت­ های درون فردی کم اهمیت­ ترین متغیر بوده­ اند. محدودیت­ های میان فردی نیز از اهمیت متوسطی برخوردار بوده­ اند. از سوی دیگر، با توجه به نتایج آموزن فریدمن، از میان شاخص­ های پژوهش، «ویژگی­ های شخصی گردشگر»، «ادراک و آگاهی از ایران»، و «ضعف زیرساخت­ها و کمبود امکانات» به عنوان اصلی­ ترین محدودیت­ های جامعه آماری پژوهش شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


 1. حیدری چپانه، رحیم (1387). مبانی برنامه­ریزی صنعت گردشگری، تهران: انتشارات سمت.
 2. خبرگزاری میراث آریا (روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) (17 فروردین 1395).  همایش تقسیم کار ملی و منطقه­ای، عنوان خبر: گردشگری یکی از اولویت‌های برنامه ششم است. برگرفته از:

http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=108618

 1. خانی، مریم (1389). موانع فرهنگی توسعه گردشگری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 2. سلیمی، گیتا (1376). بررسی موانع فکری،اجتماعی،فرهنگی گسترش توریسم در ایران از دیدگاه جامعه شناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران.
 3. مرسلی، عزیز (1374). تخمین توابع عرضه و تقاضای توریسم خارجی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 4. معصومی، مسعود (1387). سابقه برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران، تهران: انتشارات سمیرا.
 5. ناصری، سید مسعود (1375). شناسایی موانع موثر توسعه توریسم در ایران و طراحی الگویی برای گسترش جذب توریست، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 6. نوبخت، محمدباقر و پیروز، الهام (1387). توسعه صنعت گردشگری در ایران: موانع و راهکارها (چاپ اول)، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
 7. Backman, S.J. and Crompton, J.L. (1990). Differentiating between active and passive discontinuers of two leisure activities, Journal of Leisure Research, 22(3): 197-212.
 8. Blazey, M. (1987). The differences between participants and non-participants in a senior travel program, Journal of Travel Research, 26(1): 7-12.
 9. Buchanan, T. and Allen, L.R. (1985). Barriers to recreation participation in later life cycle stages, Therapeutic Recreation Journal, 19: 39-50.
 10. Carneiro, M.J. and Crompton, J.L. (2009). The influence of involvement, familiarity, and constraints on the search for information about destinations, Journal of Travel Research, 49: 451-470.
 11. Chen, C. and Wu, C. (2009). How motivations, constraints, and demographic factors predict seniors's overseas travel propensity, Asia Pacefic Management Review, 14(3): 301-312.
 12. Crawford, D.W., Jackson, E.L. and Godbey, G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints, Leisure Sciences, 13(4): 309-320.
 13. Crawford, D.W. and Godbey, G.C. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. Leisure Sciences, 9:119-127.
 14. Dellaert, B.G.C. Ettema, D.F. and Lindh, C. (1998). Multi-faceted tourist travel decisions: a constraint-based conceptual framework to describe tourists' sequential choices of travel components, Tourism Management, 19(4): 313-320.
 15. Gao, J. and Kerstetter, D.L. (2016). Using an intersectionality perspective to uncover older Chinese female's perceived travel constraints and negotiation strategies, Tourism Management, 57: 128-138.
 16. Goodale, T.L. and Witt, P.A. (1989). Recreation and non-participation and barriers to leisure, In E.L. Jackson & T.L. Burton (Eds.), Understanding Leisure and Recreation: Mapping the Past, Charting the Future, State College, PA: Venture Publishing, Inc.
 17. Henderson, K.A., Stalnaker, D. and Taylor, G. (1988). The relationship between barriers to recreation and gender-role personality traits for women, Journal of Leisure Research, 20: 69–80.
 18. Jackson, E.L. (1990). Variations in the desire to begin a leisure activity: Evidence of antecedent constraints?, Journal of Leisure Research, 22: 150–64.
 19. Jackson, E.L. (1991). Leisure constraints/ constrained leisure: Special issue introduction, Journal of Leisure Research. 23(4): 279–285.
 20. Jackson, E.L. (2005). Leisure constraints research: Overview of a developing theme in leisure studies, in E. L. Jackson (ed.), Constraints to Leisure. State College, PA: Venture Publishing.
 21. Jackson, E.L. (1988). Leisure constraints: a survey of past research, Leisure Science, 10(3): 8-27.
 22. Jackson, E.L. (1993). Recognizing patterns of leisure constraints: result from alternative analyses, Journal of Leisure Research, 15(1): 14-27.
 23. Jackson, E.L., Crawford, D. and Godbey, G. (1993). Negotiation of leisure constraints, Leisure Science, 15(1):163-179.
 24. Kattiyapornpong, U. and Miller, K.E. (2009). Socio-demographic constraints to travel behavior, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 3(1): 81-94.
 25. Khan, S. (2011). Gendered leisure: Are women more constrained in travel constrained in travel for leisure? Tourismos, 6(1): 105-121.
 26. Kim, J. (2009). Three factors model and pyramid model of leisure constraints, Journal of Travel and Tourism Research, 20(4): 81-90.
 27. Lee, P.D. (2010). The influence of leisure constraints on preference for and participation in exhibitions in South Korea, Unpublished doctoral dissertation. Oklahoma State University.
 28. Korea Tourism Organization (2014). Visitor Arrivals, Korean Departures, Int'l Tourism Receipts & Expenditures. Retrieved from: http://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/visitorArrivals.kto
 29. McDonald, S. and Murphy, P.M. (2008). Utilizing and adopting leisure constraints model to enhance short-break vacations: case study of Melbourne, Australia, Journal of Vacation Marketing.14 (4): 317-30.
 30. McGuiggan, G. and Robyn, M. (2004). A model of vacation choice: an integration of personality and vacation choice with leisure constraints model, Journal of Travel Research, 46: 40-65.
 31. Nadirova, A. and Jackson, E.L. (2000). Alternative criterion variables against which to assess the impact of constraints to leisure, Journal of Leisure Research, 32: 396-405.
 32. Nyanpuane, G., Kathleen, P. and Andereck, L. (2008). Understanding travel constraints application extension of a leisure constraints model, Journal of Travel Research, 40: 43-56.
 33. Pennington, G.L. and Deborah, K.L. (20002). Testing a constraint model within the context of nature-based tourism, Journal of Travel Research, 40: 156-176.
 34. Raymore, L.A., Godbey, G., Crawford, D. and Voneye, A. (1993). Nature and process of leisure constraints: an empirical test, Leisure Science, 15(2): 12-22.
 35. Roehl, W.S. and Fesenmaier, D.R. (1992). Risk perceptions and pleasure travel: An exploratory analysis, Journal of Travel Research, 30(4): 17-26.
 36. Samandahl, D., Nancy, M. and Jekubovich, J. (1997). A critique of leisure constraints: comparative analyses and understandings, Journal of Leisure Research, 29(4): 9-23.
 37. Silva, O. and Correia, A. (2008). Facilitators and constraints in leisure travel participation: the case of the southeast of Portugal, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 2(1): 25-43.
 38. Sonmez, S.F. and Graefe, A.R. (1998). Determining future travel behavior from past travel experience and perceptions of risk and safety, Journal of Travel Research, 37(2): 171-177.
 39. Tae, Y. (2007). Leisure Constraints: Multiple Hierarchy Stratification Perspectives, Unpublished Master thesis. Clemson University.
 40. Um, S. and Crompton, J.L. (1992). The roles of perceived inhibitors and facilitates in pleasure travel destination decisions, Journal of Travel Research, 30: 18-25.
 41. Walker, G.J. and Virden, R.J. (2005). Constraints on Outdoor Recreation, in Constraints to Leisure, ed. E. L. Jackson. State College, PA: Venture Publishing.
 42. Zhang, W. (2009). The Motivations, Constraints and Decision-making of Beijing Outbound Tourists, Ph.D. Dissertation, University of Waikato, Hamilton, New Zealand.
 43. Zhang, H., Zhang, J., Cheng, S., Lu, S. and Shi, C. (2012). Role of constraints in Chinese calligraphic landscape experience: An extension of a leisure constraints model, Tourism Management, 33: 1398-1407.
 44. WTTC (2016). Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2016 IRAN, WTTC.
 45. World Bank (2015). International tourism, number of arrivals. Retrieved from: http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL