طراحی و تبیین مدل توسعه گردشگری جنگ با تاکید بر آثار فرهنگی و هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاه های عراق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت استراتژیک دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از موثرترین روش­ های آشناسازی نسل­ های آینده با دستاوردهای جنگ، ایجاد و توسعه فضاهایی مثل باغ موزه دفاع مقدس و نمایش آثار فرهنگی-هنری جنگ برای گردشگران می­ باشد. آثار فرهنگی تولید شده اسرای جنگی ایران در اردوگاه­ های عراق می­ تواند یکی از این جاذبه­ های اثربخش باشد. لذا هدف تحقیق حاضر، توسعه گردشگری جنگ با استفاده از آثار فرهنگی و هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاه­ های عراق می­ باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 243 آزاده است که از میان آنان با 20 نفر (به عنوان نمونه آماری بخش اول پژوهش)، مصاحبه به عمل آمد همچنین جهت بررسی تاثیر آثار فرهنگی و هنری اسرای جنگی بر جذب گردشگر سه نوع پرسشنامه محقق ساخت تنظیم شد. سپس با اجرای برنامه­ هایی از قبیل نمایش آثار فرهنگی هنری تولید شده توسط اسرای جنگی،  پخش فیلم و سخنرانی، پرسشنامه­ های مذکور در اختیار مردم (یک نمونه 384 نفری به عنوان نمونه آماری بخش دوم پژوهش)، قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­ ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده­ ها نشان داد که آثار فرهنگی و هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاه­ های عراق به صورت مستقیم و در سطح بالایی بر ترویج، توسعه و جذب گردشگر تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


  1. 1.  ابونوری، اسماییل، نبوی چاشمی، سیدرضی (1394). بررسی فرآیند زندگی دوران اسارت و تاثیر آن بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس: 63.

2. امیرعبداللهیان، سیروس (1395). نقل و قول مستقیم از سیروس امیرعبداللهیان- مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.

3. تعدادی از آزادگان (1395). نقل و قول مستقیم از تعدادی از آزادگان - مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.

4. جعفری، علی اکبر (1395). نقل و قول مستقیم از دکتر علی اکبر جعفری - مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.

5. حمزه، محمود(1395). نقل و قول مستقیم از محمود حمزه- مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.

6. خاطری، شهریار و اسماعیلی، زهرا (1389). گردشگری جنگ در جهان و درس هایی که از آن برای ترویج فرهنگ صلح می آموزیم ، چاپ اول، آفتاب گرافیک، تهران.

7. خالصی، محمد (1395). نقل و قول مستقیم از سرهنگ محمد خالصی- مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.

8. رازقی، نادر، فیروزجائیان، علی اصغر، شریفی مقدم، پرویز،  هاشمیان، بهزاد (1393). گردشگری جنگ: تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی. مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره 17: 97-114.

9. رامشت، محمدحسین؛ ویکتوریا عزتیان؛ محمدرضا محبوب فر و حسین قمری (1390). نقش گردشگری فرهنگی در توسعه پایدار کشور ایران، همایش گردشگری و توسعه پایدار، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

10. رجبی، آزیتا؛ یازرلو، محبوبه (1393). بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی برای توسعه آن، فصلنامه فضای گردشگری، دوره 3، شماره 11: 17-48.  

11.رضوانی، علی اصغر (1386). جغرافیا وصنعت توریسم، چاپ هفتم، تهران، دانشگاه پیام نور.

  1. رضیان، کمال (1393)، نقل و قول مستقیم از کمال رضیان- مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.
  2. زیاری، بهروز (1393)، نقل و قول مستقیم از بهروز زیاری - مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.

14. سهرابی، مهدیه و بروجنی، ضرعام  (1392). شناخت دستاوردهای گردشگران داخلی در بازدید از مناطق جنگی ایران (رویکرد مدیریت منفعت محور)،  فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 21، شماره1: 1167-147.

15. سیادت پور، سید ربیع (1395). نقل و قول مستقیم از سید ربیع سیادت پور- مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.

  1. شیرزاد، علی (1393). نقل و قول مستقیم از علی شیرزاد- مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.

17. صادقلو، طاهره (1395). شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت کنندگان در گردشگری جنگ (مورد: استان خوزستان)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره 16: 188-208.

18. ضرغام، حمید( 1376). راهکارهایی برای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، ج1 : 299-404

19. کاظمی، مهدی(1385). مدیریت گردشگری، تهران:  انتشارات سمت.کرمی نیا، رضا، سلیمی، سید حسین و مجدیان، محمد (1386).  بررسی افسردگی در گروهی از اسرای جنگ، مجله طب نظامی، شماره 9، جلد 3: 179.

20. محمود زاده، سید مجتبی؛ میر هاشمی، علی؛ میر، مصطفی؛ عنبر فروش، فاطمه  (1395). بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی برای توسعه آن، فصلنامه فضای گردشگری، دوره 3، شماره 11: 17-48.

21. نبوی چاشمی، سید رضی (1393). نقل و قول مستقیم از سید رضی نبوی چاشمی- مصاحبه مستقیم در خصوص دوران اسارت.

  1.  الوانی، مهدی (1379).  تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی، تهران: سمت.

23. Gunn, C.A. (2002). Tourism planning: Concepts, Basics Cases, New York and London: Routledge, pp. 8-9.

  1. 24.     Lennon, J; Foley, M. (2000). Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster, London and NewYork: continuum.
  2. 25.   Richards, G. (2002). Torism and the world of Culture and Heritage, Tourism Receration Research, 25(1): 9-17.

26. Sharply, R., Stone, P. (2009). The Darker Side of Travel: The Smith Valene, (1998). War and tourism, an American ethnography, Annals of Tourism, 25(1): 202 - 227.

27. Strange, C. and Kemp A.M. (2003). Shades of dark tourism: Alcatraz and Robin Island, Annals ofTourism Research, 30(2): 570.

28. Tallow, P. (2005). Dark Tourism, Novella, M. (edited) Niche tourism: Theory and Practice of Dark Tourism, Britain: Chanel View Publication.

29. Titta, N. (2010). Motivation Factors in Dark Tourism: Case: House of Terror, Bachelor's Thesis in Nature and Soft Adventure Tourism, Tourism Research, 26(1):130-158.