کیفیت زیبایی شناختی، کیفیت خدمات و تجربه مثبت بر میزان وفاداری گردشگران(مطالعه موردی: مناطق جنگلی سوادکوه)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار، رویان

چکیده

افزایش علاقه گردشگران به طبیعت گردی طی سالهای اخیر، چشم انداز روشنی برای گسترش اکوتوریسم در کشور ما است. برای بقای این نوع گردشگری، وفاداری مهمترین مولفه برای بررسی است. اما گسترش بازار و پیشبرد وفاداری در گردشگران به عواملی بستگی دارد. از کیفیت خدمات، کیفیت زیبایی شناسی، تجربه مثبت می توان به عنوان محرک های اصلی وفاداری در گردشگری مبتنی بر جنگل نام برد. نوار سبز شمالی کشور مستعد گردشگری مبتنی بر طبیعت است. منطقه مورد مطالعه، جزو جنگلهای انبوه سوادکوه در استان مازندران است. این جنگلها به دلیل صعب العبور بودن از دسترس گردشگران و همچنین تخریب در امان مانده است. و زیبایی و جذابیت خاص خود را دارد. به دلیل نزدیک بودن به شهر تهران و فاصله کوتاه، اغلب مورد توجه گردشگران تهرانی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مولفه های کیفیت زیبایی شناسی، کیفیت خدمات، تجربه مثبت بر وفاداری منطقه است. ر

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. رمضان زاده لسبوئی، مهدی(1395)، سنجش تعیین کننده های اصلی وفاداری در گردشگری روستایی، فصلنامه علمی- پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال چهاردهم، شماره 49، تابستان 1395، صفحات 79 -94
  2. همتی، رضا و زهرانی(1393)، بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به مثابه برند گردشگری، نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره 10، صص 182-204.
  3. بلوچی، حسین، ملکی مینباش رزگاه، مرتضی و فارسی زاده، حسین(1394)، بررسی تاثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت های بازدید گردشگران، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره 12، صص 33-11.
  4. یاسوری، مجید، شاکری نیا، ایرج و ششفیعی ماسوله، سیده سمیرا(1394)، ارتباط رضایتمندی، دلبستگی و مقاصد رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران بندر انزلی). ، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره 13، صص 206-229

   

  1-       Backman,K,F.,Backman,SH.J, & Malinovsky,J.(2000). An Assessment of Service Quality in a Nature-Based Tourism Setting. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 1:2, 9-29, DOI: 10.1300/J162v01n02_02

  2-       Bigne, J. E.;& Andreu, L. (2004). Emotions in Segmentation: An Empirical Study. Annals of Tourism Research, 31, 682–696

  3-       Bori, M.; Niskanen, A.(2002). Nature _Based Tourism in Forests as a Tool for Rural Development Analysis of Three Study Areas in North Karelia (Finland),Scotland and the Catalanpyrenees

  4-       Breiby,m.a. & Slåtten,t. (2015) The Effects of Aesthetic Experiential Qualities on Tourists` Positive Emotions and Loyalty: A Case of a Nature-Based Context in Norway, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 16:4, 323-346, DOI:

  5-       Bronner, F.; & De Hoog, R. (2010). Vacationers and eWOM: Who posts, and Why, Where,and What?. Journal of Travel Research 10.1080/1528008X.2015.1016591

  6-       Brun,I.; Rajaobelina, L.;Ricard,L.; & Berthiaume, B. (2017): Impact of Customer Experience on Loyalty: a Multichannel Examination, The Service Industries Journal, DOI: 10.1080/02642069.2017.1322959

  7-       Carter,M., (2009). Response to Tavin’s “The Magical Quality of Aesthetics”, Studies in Art Education, 50:4, 400-404, DOI: 10.1080/00393541.2009.11518784

  8-      Chen, H.;Rahman, I.(2017). Cultural Tourism: An Analysis of Engagement, Cultural Contact, Memorable Tourism Experience and Destination Loyalty, Tourism Management Perspectives, doi: 10.1016/j.tmp.2017.10.006

  9-       Chi, C. G. Q.; & Qu, H. (2008). Examining the Structural Relationships of Destination Image, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty: An Integrated Approach. Tourism Management, 29, 624–636. doi:10.1016/j.tourman.2007.06.007

  10-   Chin,CH., & Lo,M. (2017). Rural tourism quality of services: fundamental contributive factors from tourists’ perceptions, Asia Pacific Journal of Tourism Research, DOI: 10.1080/10941665.2016.1276465

  11-   Chon, K.S. (1990). The Role of Destination Image In Tourism: A Review And Discussion. Tourist Review, 45 (2): 2-9.

  12-   Costa,A.(2015). PhD in Economic And Management Sciences Thematic Area: Management

  13-   Dewey, J. (1934). Art as experience. New York: Minton, Balch & Co

  ecotourism research in India. Journal of Ecotourism, DOI: 10.1080/14724049.2018.1474885

  14-   Han,H.,Kiatkawsin,K., Jung,H.,& Kim,W. (2017). The role of wellness spa tourism performance in building destination loyalty: the case of Thailand. Journal of Travel & Tourism Marketing, DOI: 10.1080/10548408.2017.1376031

  15-   Holbrook, M.B.;& Hirschman, E.C. (1982). The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun. Journal of Consumer Research, 9, 132–140

  16-   Huang, H.(2015). An Examination of Visitor Motivation, Perceived Experience, and Loyalty at a Living History Museum: the Case of Conner Prairie, Purdue University

  17-   Hussein,A.,Hapsari,R., & Yulianti,I. (2018). Experience quality and hotel boutique customer loyalty: Mediating role of hotel image and perceived value. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, DOI: 10.1080/1528008X.2018.1429981

  18-   Jacoby, J., & Kyner, D. B. (1973). Brand loyalty vs repeat purchasing behavior. Journal of Marketing Research, 10, 1– 19. doi:10.2307/3149402

  19-   Kastenholz,E., Carneiro,M., & Eusébio,C. (2015). Diverse socializing patterns in rural tourist experiences – a segmentation analysis, Current Issues in Tourism, DOI: 10.1080/13683500.2015.1087477

  20-   Kayat,K., & Hai,M,A. (2014). Perceived service quality and tourists' cognitive image of a destination, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25:1, 1-12, DOI: 10.1080/13032917.2013.814580

  21-   Kim,s.h., Kim,j.h. & Lee,w.j. (2018). Exploring the impact of product service quality on buyer commitment and loyalty in B TO B relationships. Journal of Business-to-Business Marketing, 25:2, 91-117, DOI: 10.1080/1051712X.2018.1454628

  22-   Lee ,T.; & Chang,Y. (2012) The Influence of Experiential Marketing and Activity Involvement on the Loyalty Intentions of Wine Tourists in Taiwan, Leisure Studies, 31:1, 103-121, DOI: 10.1080/02614367.2011.568067

  23-   Lee,S.; Jin,N.;& Lee,H. (2014). The Moderating Role of Water Park Service Quality, Environment, Image, and Food Quality on Perceived Value and Customer Loyalty: A South Korean Case Study. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 15:1, 19-43, DOI: 10.1080/1528008X.2014.855102

  24-   Mass, c,w.(2013). Examining the Impact of Motivation, Service Quality, and Value on Satisfaction and Loyalty Among Golf Tourists to Rural Areas. University of Southern Mississippi

  25-   Mass, c,w.(2013). Examining the Impact of Motivation, Service Quality, and Value on Satisfaction and Loyalty Among Golf Tourists to Rural Areas, University of Southern Mississippi.

  26-   Mittal, V., Ross, W. T., Jr., & Baldasare, P. M. (1998). The asymmetric impact of negative and positive attribute-level performance on overall satisfaction and repurchase intentions. Journal of Marketing, 62, 33–47. doi:10.2307/1251801

  27-    Moon,M. & Han,H. (2018). Tourist experience quality and loyalty to an island destination: the moderating impact of destination image. Journal of Travel & Tourism Marketing, DOI: 10.1080/10548408.2018.149408

  28-   Olaniyi,o,e., Akindele,sh,.o. &,. Ogunjemiteb.g (2018): Ecotourism suitability of Okomu and Pendjari National Parks, Anatolia. Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research. DOI: 10.1080/13032917.2018.1486329

  29-   Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33–34. doi:10.2307/1252099

  30-   Oppermann, M. (2000). Tourism destination loyalty. Journal of Travel Research, 39, 78–84. doi:10.1177/004728750003900110

  31-    Otoo,F.; & Amuquandoh,F. (2014). An Investigation into the Experiences of International Volunteer tourists in Ghana, Anatolia: An Internationa Journal of Tourism and Hospitality Research, 25:3, 431-443, DOI: 10.1080/13032917.2014.903377

  32-   Pai,Y.,Yeh,T., &Tang,CH. (2016).Classifying restaurant service quality attributes by using Kano model and IPA approach, Total Quality Management & Business Excellence, DOI: 10.1080/14783363.2016.1184082

  33-   -Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A.; & Berry, L. L. (1994). Reassessment of Expectations as a Comparison Standard in Measuring Service Quality: Implications for Further Research. Journal of Marketing, 58(1), 111-124

  34-   Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The experience economy. Work is theatre & every business a stage. Boston, MA: Harvard Business School Press

  35-   Puri,m.,Karanth,k.k. & Thapa,b. (2018). Trends and pathways for

  Research conducted under the supervision of: Professora Doutora Antónia de Jesus Henriques Correia Professor Doutor José Sancho de Sousa e Silva

  36-   Simester, D. I., J. R. Hauser, B. Wernerfelt, & R. T. Rust. 2000. Implementing quality improvement programs designed to enhance customer satisfaction: Quasi-experiments in the United States and Spain. Journal of Marketing Research 37 (1):102–12. doi:10.1509/ jmkr.37.1.102.18721.

  37-   TaghiPourian, M. J., & Bakhsh, M. M. (2015). Loyalty: From single-stage loyalty to four-stage loyalty. International Journal of New Technology and Research, 1(6), 48–51.

  38-   Te Kuo,N., Cheng,Y., Chang,K., & Chuang,L. (2018). The Asymmetric Effect of Tour Guide Service Quality on Tourist Satisfaction, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, DOI: 10.1080/1528008X.2018.1483283

  39-   Tussyadiah, I. P.; & Fesenmaier, D. R. (2007). Interpreting Tourist Experiences from first-Person stories: A Foundation for Mobile Guides. St. Gallen, Switzerland. European Conference on Information Systems

  40-   Wagner, J. (2000). A Model of Aesthetic Value in the Servicescape. In T. A. Swartz, & D.

  41-   Wagner, J. (2000). A Model of Aesthetic Value in the Servicescape. In T. A. Swartz, & D. Iacobucci (Eds.), Handbook of Services Marketing and Management. Thousand Oaks, CA: Sage

  42-   Wijayanti,A., & Damanik,J. (2018). Analysis of the tourist experience of management of a heritage tourism product: case study of the Sultan Palace of Yogyakarta, Indonesia. Journal of Heritage Tourism, DOI: 10.1080/1743873X.2018.1494182

  43-   Yang ,y. Fik,t.j. & Altschuler,b. (2018). Explaining regional economic multipliers of tourism: does cross-regional heterogeneity exist?. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23:1, 15-23, DOI: 10.1080/10941665.2017.1394335

  44-   Yang,A., Chen,Y. & Huang,Y.(2017). Enhancing customer loyalty in tourism services: the role of customer-company identification and customer participation, Asia Pacific Journal of Tourism Research, DOI: 10.1080/10941665.2017.1319398

  45-   Yang,y., Fik,t.j. and Altschuler,b.(2018). Explaining regional economic multipliers of tourism: does cross-regional heterogeneity exist?, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23:1, 15-23

  46-  Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model. Tourism Management, 26(1), 45–56. doi:10.1016/j.