دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، اسفند 1398 
طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در توریسم فرهنگی ایران

صفحه 181-195

10.22080/jtpd.2020.16755.3092

فریده کمری؛ سید محمدرضا حسینی؛ صیدمهدی ویسه؛ محمود رضا مستقیمی