طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در توریسم فرهنگی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول

2 گروه اقتصاد،دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول

3 گروه مدیریت ،داانشکده علوم انسانی،دانشگاه ایلام،ایران ایلام

چکیده

گردشگری یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که در توسعه پایدار نقش مهمی دارد. گردشگری فرهنگی یکی از انواع گردشگری است که طیف وسیعی از گردشگران را در بر می‌گیرد و به دلیل نقش مهم آن در حفظ فرهنگ و تاریخ اجتماعات مختلف شایسته توجه ویژه‌ای است. هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در گردشگری فرهنگی ایران می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده آمیخته اکتشافی است که در بخش کیفی از استراتژی نظریه برخاسته از داده‌ها و در بخش کمی از روش توصیفی ـ پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق خبرگان و در بخش کمی کارشناسان دفاتر گردشگری و حوزه کارآفرینی می‌باشند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. موضوع اتکاپذیری تحقیق توسط محقق رعایت شده و برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آماری در مرحله کمی مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل اصلی مدل شامل عوامل علی، بسترساز، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها با ابعاد خاص خود هستند.

کلیدواژه‌ها


  1. اربابیان، شیرین؛ زمانی، زهرا؛ رحیمی، معصومه (1393). بررسی اثر گردشگری در توسعه کارآفرینی، فصلنامه برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، شماره 10: 146-126.
  2. پورعیدی­وند، لاله، (1392) کارآفرینی، نوشته شده در دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ ساعت 12: 54، دسترسی از طریق: http: //karafarini6618.blogfa.com/post/1
  3. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، (1397)، ثبت منظر باستانی ساسانیان در فهرست میراث جهانی یونسکو، 9/04/1397. http://www.irna.ir/fa/News/82957102
  4. رئیسی، شیما، (1395)، 7 نقطه قوت برنامه ششم در گردشگری، روزنامه دنیای اقتصاد، 25/10/1395، https://donya-e-eqtesad.com
  5. رحمانی­­فضلی، عبدالرضا؛ سجادی، ژیلا؛ صدیقی، صابر (1397). نقش گردشگری خانه­های دوم در تشدید فرآیند کالایی شدن فضا (مورد مطالعه: عرصه­های روستایی شهرستان محمودآباد)، فصلنامه برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال هفتم، شماره 27: 82-56.
  6. رضوانی، محمدرضا؛ نجارزاده، محمد؛ (1387) بررسی و تحلیل زمینه­های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه نواحی روستایی، توسعهکارآفرینی، سال اول،شماره 2: 161-182.
  7. شیرخدایی، میثم؛ نجات، سهیل و اکبری، امیر، (1395). بخش‌بندی بازار بیمة عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی AIO، فصلنامة علمی - پژوهشی تحقیقات نوینبازاریابی، سال ششم، شماره 2 : 55-74
  8. محمودزاده، سیدمجتبی، ارجمندیان، ساناز، (1396). شناسایی و رتبه­بندی فرصت­های کارآفرینانه در گردشگری روستایی (مطالعه­ی موردی: روستای آب اسک)، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه­ریزی توسعه گردشگری، سال ششم، شماره 20: 131-149.
  9. محمودی، حسنعلی، (1396). پنجره فرصت در کارآفرینی، نوشته شده در پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۲ بعدازظهر، http://hassanali-mahmoudi.com/1396/03/04/

10. ممیز، عباسی، آیت­اله، مهدی، (1391)، آینده فرصت­های کارآفرینی در حوزه زمین­گردی مطالعه موردی؛ منطقه جلفا، نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 26: 7-22.

11. یداللهی فارسی، جهانگیر؛ حسینی­نیا، غلامحسین؛ اسدالهی­شاد، مژده؛ (1393). بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی فرصت­های کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک. کارآفرینی و کشاورزی، سال اول، شماره 1: 15-24.

12. Allan, G. (2003). A critique of using grounded theory as a research method. Electronic journal of business research methods, 2 (1), 1-10.

13. Alonso, M. A. P., Sanchez, J. C., and Maditinos, D. (2016). Entrepreneurial Opportunities Perception and Intentions within European Innovation-Driven Economies under the shadow of a financial crisis. Entrepreneurship, Business and Economics, 3(1): 3-13.

14. Andriotis, K. (2009). Sustainability and alternative tourism. Athens: Stamoulis.

15. Ateljevic, J. and Page, S.J. Eds. (2009). Tourism and entrepreneurship. Routledge.

16. Bettiol, M., Di Maria, E., & Finotto, V. (2012). Marketing in SMEs: The role of entrepreneurial sensemaking. The International Entrepreneurship and Management Journal, 8 (2), 223–248.

17. Di Muro, P., Turner, J. R., (2018), Entrepreneurial opportunity pursuit through business model transformation: a project perspective, International Journal of Project Management 36, 968– 979.

18. Dwyer, L. Edwards, D. Mistilis, N. Roman, C. and Scott, N. (2009). Destination and enterprise management for a tourism future. Tourism Management, 30 (1): 63-74.

19. Eggers, F., Hansen, D. J., & Davis, A. E. (2012). Examining the relationship between cus- tomer and entrepreneurial orientation on nascent firms' marketing strategy. The International Entrepreneurship and Management Journal, 8 (2), 223–248.

20. Giachetti, C., Marchi, G., (2017). Successive changes in leadership in the worldwidemobile phone industry. Res. Policy, 46, 352–364.

21. Kastoryano, R, (2018), Multiculturalism and interculturalism: redefining nationhood and solidarity, Springer, comparative migration studies, 6 (1): 17.

22. Kastoryano, R. (2016), States and communities competing for global power. Philosophy and Social Criticism. 42 (4-5): 386–396.

23. Komppula, R. (2014). The role of individual entrepreneurs in the development of competitiveness for a rural tourism destination–A case study. TourismManagement, 40, 361-371.

24. Meccheri, N. and Pelloni, G. (2006). Rural entrepreneurs and institutional assistance: an empirical study from mountainous Italy, Entrepreneurship and Regional Development, 18(5): 371-392.

25. Park, K.H., Lee, K., (2006). Linking the technological regime to the technological catch-up: analyzing Korea and Taiwan using the US patent data. Ind. Corp. Change, 15,715–753.

26. Peng, K.L. Peng, K.L., Lin, P.M. and Lin, P.M. (2016). Social entrepreneurs: Innovating rural tourism through the activism of service science. International Journalof Contemporary Hospitality Management, 28(6): 1225-1244.

27. Shane, S. and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, 26 (1), 217–226.

28. Shin, J.S., (2016), Dynamic catch-up strategy, capability expansion and changingwindows of opportunity in the memory industry, Research Policy.

29. Siegel, D. S., & Renko, M. (2012). The role of market and technological knowledge in recognizing entrepreneurial opportunities. Management Decision, 50 (5), 797–816.

30. Sima, E. Bordânc, F. and Sima, C. (2015). Entrepreneurship Role in Promoting Rural Tourism. Agricultural Economics and Rural Development, 12 (1): 71-80.

31. Stern, P. N. (1980). Grounded theory methodology: Its uses and processes. Image, 12 (1): 20-23.

32. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

33. Suarez, F. F., Grodal, S., & Gotsopoulos, A., (2015), Perfect timing? Dominant category, dominant design, and the window of opportunity for firm entry. Strategic Management Journal, 36 (3), 437-448.

34. Vértesy, D., (2016), Preconditions, windows of opportunity and innovation strategies: Successive leadership changes in the regional jet industry, Research Policy.

35. Yap, X.S., Truffer, B., (2018). Shaping selection environments for industrial catch-up and sustainability transitions: A systemic perspective on endogenizing windows of opportunity, Research Policy.