بررسی تاثیر رویدادهای فرهنگی بر تصویر شناختی و عاطفی مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر کرج)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 عضو علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

جشنواره‌ها را می‌توان ابزاری مقرون به‌صـرفه برای توسعة جاذبه‌های گردشگری و فعالیت‌های تفریحی در حال توسعة یک مقصد در نظر گرفت. به کارگیری فرهنگ و اجرای رویدادهای فرهنگی، همواره عاملی پیشـرو در حـوزه‌هـای بازاریابی گردشگری و فرهنگی یک مقصد است. در این پژوهش به بررسی مولفه‌های ساختاری، برند رویداد، مکان رویداد و رویداد فرهنگی بر تصویر کلی که شامل تصویر شناختی و تصویر عاطفی پرداخته ‌شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره‌ی تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران شهر کرج می‌باشد. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه‌ها نیز از روش رگرسیونی استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مولفه‌های ساختاری، برند رویداد، مکان رویداد و رویداد فرهنگی بر تصویر شناختی تأثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین مولفه‌های ساختاری و برند رویداد بر تصویر عاطفی تاثیرگذار است، مکان رویداد و رویداد فرهنگی بر تصویر عاطفی بی‌تاثیر می‌باشد و تصویر شناختی و تاثیر عاطفی نیز بر تصویر کلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. تصویر عاطفی از تصویر شناختی بر تصویر کلی اثرگذارتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


پوراحمد؛ احمد، مهدی؛ علی، مهدیان­بهنمیری؛ معصومه، میرزایی­کوتنایی؛ زهرا و محمدی، آرزو (1391) بررسی و تحلیل نقش موزه­ها در توسعه­ی گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: موزه­های شرق استان مازندران) مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، شماره­ی 1، صص: 128-105
حقیقی؛ محمد، روشندل­اربطانی؛ طاهر و صالحی، علی (1394) بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران. مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 7، شماره 4، زمستان 1394. صص: 880- 865
حمیدی­زاده؛ محمدرضا، قره­چه؛ منیژه، هادی­زاده؛ اکرم و سلیمی­پور، سیروس (1395) طراحی و تبیین مدل تأثیر تبلیغات توصیه‎ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری و قصد سفر (مطالعۀ موردی: اصفهان)فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی، 8 (4)،صص: 832-811
راسخی؛ سعید، کریمی پتانلاز؛ سعید و محمدی؛ ثریا (1395) اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه یافته منتخب. مجله­ی برنامه­ریزی و توسعه گردشگری سال پنجم، شماره 16، بهار 1395. صص: 91- 71
رضوانی؛ محمدرضا، طیبی؛ صدراله و حاتمی نژاد؛ حسین (1392) نقش رویدادهای فرهنگی در اقتصاد گردشگری شهری با تأکید بر مدل LQ، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، شماره­ی 7، صص: 181-163
زنگنه؛ یعقوب و شمس­الله­زاده؛ یاسر (1391) بررسی و تحلیل تصویر مقصد در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی، شماره 16، صص: 168- 153
سرور؛ هوشنگ، کاشانی‌اصل؛ امیر، اسلامی؛ مهدی و صلاحی‌ ساریخان ‌بیگلو؛ وحید (1393) بررسی تأثیر نمادها و نشانه‌های شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر تبریز) مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. سال سوم شماره‌ی 11، صص: 140-118
شیرخدایی؛ میثم، علیزاده­ثانی؛ محسن و آملی­دیوا، فهیمه (1395) بررسی تأثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج). مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، شماره­ی 17، صص: 145-128
صالحی؛ صادق و پازوکی­نژاد؛ زهرا (1393) تحلیل جامعه­شناسی سفرهای پایدار در صنعت گردشگری. مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، شماره­ی 10، صص: 181-162
ضرابی؛ اصغر، علیزاده­اصل و جبار، عیسی (1393) تحلیل بر زیرساخت­های گردشگری در مقصد اکوتوریستی بند ارومیه با استفاده از روش SWOT. جغرافیا و برنامه­ریزی، شماره 48، صص:210- 177
میرزائی؛ روزبه و رضائی؛ نفیسه (1396). بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان. تحقیقات بازاریابی نوین، 7(1), صص: 93 -114
میرزائی؛ روزبه، نصیری؛ حکیمه و میرا؛ سیدابوالقاسم (1394). از انگیزة گردشگران اروپایی تا انتخاب مقصد (مورد مطالعه: ایران) فصلنامة علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی، سال 7، شمارة 4، تهران
ملکی­مین­باش­رزگاه؛ مرتضی، بلوچی؛ حسین و فارسی­زاده؛ حسین (1394) بررسی تأثیر تصویر مقصد و رضایت بر نیت­های بازدید گردشگران. مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، شماره­ی 12، صص: 32-11
نظری؛ محسن و قادری؛ زاهد (1394) بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی، دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صص: 699-720
 
Anholt, S. (2006). Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions. New York, NY: Palgrave Macmillan.
Boo, S. Busser, J. & Baloglu, S. (2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management, 30(2), 219–231.
Beerli, A. & Martin, J. (2004). Factors influencing destination image, Annals of Tourism Research, 31, I. 3: 657–681.
Barman, A. Singh, R &, Rao, Y. V. (2010). Empowering Tribes Through Cultural Tourism in India–A Dream Project on ICT Integration, Available at SSRN 1718126.
Braun, Mihalis Kavaratzis, Sebastian Zenker, (2013) "My city – my brand: the different roles of residents in place branding", Journal of Place Management and Development, Vol. 6 Issue: 1, pp.18-28, https://doi.org/10.1108/17538331311306087
Chang, J. (2006). Segmenting tourists to aboriginal cultural festivals: An example in the Rukai tribal area, Taiwan. Tourism Management, 27(6): 1224-1234.
o, W. Z. (2005.)Marketing tools as factors in destination image formation. Master of Science Dissertation, San Jose state university
Delamere, T. A. (2001). Development of a scale to measure resident attitudes toward the social impacts of community festivals, Part II. Verification of the scale. Event
Echtner, C. M. & Ritchie, J. B. (1993). The measurement of destination image: An empirical assessment. Journal of Travel Research, 31(4), 3–13.
Ekinci, Y. & Riley, M. (2001). Validating quality dimensions. Annals of Tourism Research, 28(1), 202
Gursoy, D. Kim, K. & Uysal, M. (2004). Perceived impacts of festivals and special events by organizers: An extension and validation. Tourism Management, 25(2), 171–181
Getz, D. (2013). Event studies: Theory, Research and Policy for Planned Events (Events Management). Routledge
Getz, D. (1997). Event management & event tourism. New York, NY: C.C. Corporation.
Getz, D.(2010), THE NATURE AND SCOPE OF FESTIVAL STUDIES”, Event Management Research, Vol. 5, NO. 1,pp1-47
Girard, T, Trapp, P, Pinar, M, Gulsoy, T, & Boyt, T. E. (2017). Consumer-based brand equity of a private-label brand: Measuring and examining determinants‖. Journal of Marketing Theory and Practice, 25(1), 39-56.
Felsenstein, D and Fleischer,A. (2003),”Local Festivals and Tourism Promotion: The Role of Public Assistance and Visitor Expenditure”, Travel Research, Vol.41,pp 385-392
Fernanez, J.A.F, Oliveria Duarte, P.A. and Hernandz, J. M. (2015). Assessing the Differentiated Contribution of City Resources to City Brand Image. Tourism and Management Studies, 11(1), 77-83.
Hernández-Mogollón, J.M, Alexandre Duarte, D, Folgado-Fernández, J.A, (2017), Journal of Destination Marketing & Management (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.03.004
Hall, C. (1992). Hallmark Tourist events: Impacts, management & planning. London: Belhaven Press.
Hankinson, G. (2004). Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands. Journal of Vacation Marketing, 10(2), 109–121.
Higgins-Desbiolles, F. (2018). Event tourism and event imposition: A critical case study from Kangaroo Island, South Australia. Tourism Management, 64, 73-86.
Kim, J. H. (2014). The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tourism management, 44(2014): 34-45.
Kang, M, & Yang, S. U. (2010). Comparing effects of country reputation and the overall corporate reputations of a country on international consumers’ product attitudes and purchase intentions. Corporate Reputation Review, 13(1), 52–62.
Keith, G. (2009)”Island tourism marketing: music and culture”, Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 3, NO. 1, pp 25- 32
McKercher, B, Mei, W. S. & Tse, T. S. (2006). Are short duration cultural festivals tourist attractions. Journal of Sustainable Tourism, 14(1): 55-66.
Lassar, W, Mittal, B, & Sharma, A. (1995). Measuring customer-based brand equity. Journal of Consumer Marketing, 12(4), 11–19.
Liu, Y. D. (2014). Cultural events and cultural tourism development: Lessons from the European Capitals of Culture. European Planning Studies, 22, 498–514
Martin. S.H. & del Bosque I. A. R (2008) Exploring the conitive affective nature of destination image and the role of psyghoiogical factor in its formation Tourism Mnnagement Vol 29. No. PP. 263- 277
McDowall, S. (2010). A comparison between Thai residents and non-residents in their motivations, performance evaluations, and overall satisfaction with a domestic festival. Journal of Vacation Marketing, 16(3): 217-233
Pakjou, A, Izadi, M, Masoodipour, A, Fazel, M. (2011). Pattern of Travel Medicine Ethics in International Cooperation Program of Military Medicine. MilMed Journal.Vol: 13, No. 2, pp. 117-123.
Quinn, B.(2009), “Festivals, Events And Tourism” Handbook ofTourism Studies, London, Sage, pp 483-503
Qu, H, Hyunjung Kim, L, & Hyunjung Im, H. (2011). "A model of destination branding:Integrationg the concepts of the branding and destination image". Tourism Management, 465-476.
Raj, R.(2003). The impact of festivals on cultural tourism, Paper presented at the session ‘Developing Cultural Tourism’, 2nd DeHaan Tourism Management Conference, Nottingham.
Rajesh, R. (2013). Impact of tourist perceptions, destination image and tourist satisfaction on destination loyalty: A conceptual model, PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 11(3): 67- 78.
Richards,G. Wilson,J.(2004), The Impact of Cultural Events on City Image: Rotterdam, Cultural Capital of Europe 2001” Urban Studies, Vol. 41, No. 10, pp 1931-1951
Rojas-Méndez, J. I., Davies, G., Jamsawang, J., Sandoval Duque, J. L., & Pipoli, G. M. (2019). Explaining the mixed outcomes from hosting major sporting events in promoting tourism. Tourism Management, 74, 300-309.
Russell, J, Ward, L, & Pratt, G. (1981). The affective quality attributed to environments: A factor analytic study. Environment and Behavior, 13(3), 259–288.
Stylidis, D, Shani, A, & Belhassen, Y. (2017). Testing an integrated destination image model across residents and tourists. Tourism Management, 58, 184-195.
Tkaczynski, A, & Rundle-Thiele, S. R. (2011). Event segmentation: A review and research agenda. Tourism Management, 32(2): 426-434.
Yuill, m, 2003, a thesis dark tourism: understanding visitor motivation at sites of death & siasaster, texas a&m university.
Zenker, S, & Braun, E. (2010). Branding a city: A conceptual approach for place branding and place brand management, In Proceedings of the 39th European Marketing Academy Conference, Copenhagen: Denmark