بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت گردشگران خارجی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران، تهران

چکیده

احساس امنیت یک تولید اجتماعی است و هر جامعه مقصد می‌تواند در بهبود آن دخیل باشد. سرمایه اجتماعی جامعه میزبان و مولفه‌های تشکیل دهنده آن یکی از عناصر تاثیرگذار بر ریسک ادراکی گردشگران و بهبود تصویر گردشگری مقصد است. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر احساس امنیت گردشگران خارجی است. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. برای گردآوری داده‌های این تحقیق، از پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش گردشگران خارجی هستند و با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی تعداد 384 پرسشنامه بین گردشگران خارجی توزیع شد. برای تحلیل داده‌های تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. مقدار R2 به دست آمده نشان می‏دهد سرمایه اجتماعی جامعه میزبان در مجموع 42 درصد تغییرات متغیر احساس امنیت گردشگران خارجی را تبیین می‌کند. بدین ترتیب به عنوان یک عامل کاهنده ریسک ادارکی گردشگران بایستی در برنامه‌های مدیریت ریسک مقصد مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


امین بیدختی، علی اکبر و شریفی، نوید .(1391). بررسی رابطة بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شماره 17، صص: 149-121.
بهزاد، داود. (1381). »سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت روان«. فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 2، شماره 6، صص: 53-43.
بیات، بهرام. (1388). »جامعه‌شناسی احساس امنیت اجتماعی«. انتشارات امیرکبیر.
حبیبی، فاتح . (1395). »بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تمایل به ورود گردشگر (مطالعه موردی: شهرستان مریوان) «. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، شماره 18، صص: 50-37.
سلیمی سبحان، محمد رضا (1393). امنیت و توسعه پایدار گردشگری؛ مطالعه موردی: شهر تهران، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال دوم، شماره هشتم، صص: 128-97.
شارپلی، ریچارد، تلفر، دیوید . (1394). »برنامه ریزی توسعۀ گردشگری در کشورهای در حال توسعه. ترجمه حمید ضرغام بروجنی، زهرا نکویی و مسلم شجاعی«. چاپ دوم. انتشارات مهکامه.
شربتیان، محمدحسن و نباتی، پویا. (1395). »تحلیل احساس امنیت گردشگران با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی زائران کلان‌شهر مشهد) «. فصلنامه علمی-پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره 8، شماره 2، صص: 43-21.
ماجدی، سید مسعود و لهسایی زاده، عبدالعلی .(1385). »بررسی رابطه متغیرهای زمینه ای سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی«. نمونه موردی استان فارس،فصلنامه روستا و توسعه، دوره 9، شماره 4، صص: 135-91.
میرزا زاده، محمدرضا .(1390).  »تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار «SPSS. تایجار.
نسترن، مهین، شاپوروند، احمد و بابایی، مرتضی. (1392). »تحلیل ابعاد مختلف امنیت در محورهای گردشگرپذیر اصفهان: مطالعه موردی: محورهای جلفا، زاینده رود و بازار اصفهان«.  پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال اول ، شماره 3، صص: 48-23.
متقی، سمیرا، صادقی، محمد، دلالت، مریم. (1395). نقش امنیت در توسعه گردشگری خارجی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد). دوره سه، شماره یک، صص: 77-91.
Andrade Bock, I. A. D., Macke, J. (2014). The Social Capital and the Development of Collaborative Networks in the Tourism Sector: a Case Study on The Grupo Gestor do Turismo Rural do Rio Grande do Sul (Rural Tourism Steering Group) - RS, Brazil. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, 8(1), pp. 23-41.
Artuğer, S. (2015). The Effect of Risk Perceptions on Tourists’ Revisit Intentions. European Journal of Business and Management, 7 (2), European Journal of Business and Management, 36-43.
Baker, W.(1990).Market networks and corporate behaviour. American Journal of Sociology, 96, 589–625.
Bourdieu, P. (1980). Le capital social: notes provisoires; Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 3, 2–3.
Bourdieu, P. (1986). Handbook of theory and research for the sociology of education .New York, NY: Greenwood.
Chiu, S-P., & Lin, S. (2011). Study on risk perceptions of international tourists in India. African Journal of Business Management, 5 (7), 2742-2752.
Cohen, D.,& Prusak,L.(2001). In good company:How social capital makes organizations work. Boston,MA:Harvard Business School Press.
Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
Czernek, K. (2017). Tourism features as determinants of knowledge transfer in the process of tourist cooperation. Current Issues in Tourism, 20(2), 204–220.
Everett, J. (2002). Organizational research and the praxeology of Pierre Bourdieu. Organizational Research Methods, 5(1), 56-80.
Falk,I.H.,& Harrison,L.(2000).Indicators of social capital: Social capital as the product of local interactive learning processes. Learning communities. Interna-tional Journal of Adult and Vocational Learning, 1, 39–60.
Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press.
Gasemi, F., Jalalabadi, L., Poormoosavi, R.S., Kiyani Ghaleh, Z. (2014). Analyzing role of security in developing Iran's foreign tourism. European Journal of social sciences, 3 (3), 210-216.
Gittell, R.,&Vidal,A.(1998). Community organizing: building social capital as a development strategy. London: Sage Publications.
Grangsjo, Y., & Gummesson, E. (2006). Hotel networks and social capital in destination marketing. International Journal of Service Industry Management, 17(1), 58-75.
Han, H., & Hyun, S. S. (2015). Customer retention in the medical tourism industry: Impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness. Tourism Management, 46, 20–29.
Jensen, s. (2016). Social Trust, Safety and the Choice of Tourist Destination. Business and Management Horizons, 4(1), 1-9.
Johannesson, G. P., Skaptadottir, U. D., & Benediktsson, K. (2003). Coping with social capital?: the cultural economy of tourism in the north. Sociologia Ruralis, 43(1), 3-16.
Jones, S. (2005). Community-based ecotourism: The significance of social capital. Annals of Tourism Research, 32(2), 303-324.
Kılıçlar, A., Uşaklı, A., Tayfun, A.(2017). Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives, Journal of Destination Marketing & Management (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.04.006.
Moscardo, G. (2012). Handbook of tourism and quality of life research. New York: Springer.
Nahapiet, J.,&Ghoshal,S.(1998).Social capital,intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23, 242–266.
Portes, A. (1998). Social capital: its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24, 1-14.
Putnam, R. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of America’s civic community. New York: Simon and Schuster.
Racherla, P., & Hu, C. (2009). A framework for knowledge-based crisis management in the hospitality and tourism industry. Cornell Hospitality Quarterly, 50(4), 561-577.
Radović, V. and Arabska, E. (2016). Consideration of security aspects in Serbian tourism industry”, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, TIMS Acta , 10, pp 71-80.
Resnick,P.(2002). Beyond bowling together: Socio technical capital. NewYork: Addison-Wesley.
Ryan, C. (1993). Crime, violence, terrorism, and tourism: An accidental or intrinsic relationship. Tourism Management, 14(3), 173–183.
Sanzo, M. J., Santos, M. L., Vázquez, R., & Álvarez, L. I. (2003). The effect of market orientation on buyer–seller relationship satisfaction. Industrial Marketing Management, 32, 327–345.
Soulard, J., Knollenberg, W., Boley, B.B., R. Perdue, R. (2018). Social capital and destination strategic planning. Tourism Management, 69, 189–200.
Sirianni, C.,&Friedland,L.(2001). Civic innovationin America: Community empowerment, public policy,and the movement for civic renewal. Berkley,CA: University of California Press.
Sobel, J.(2002).Can we trust social capital? Journal of Economic Literature, 40, 139–154.
Tarlow, P. (2014), “Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety”,  Butterworth-Heinemann, 1st Edition.
Zhou, L., Chan, E., Song, H. (2017).  Social capital and entrepreneurial mobility in early-stage tourism development: A case from rural China. Tourism Management, 63, 338-350.