اولویت‏ بندی شاخص‏ های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ ها (مورد مطالعه: موزه ملی ایران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش اولویت‏ بندی شاخص‏ های ارزیابی رضایتمندی بازدید‏کنندگان موزه ‏ها می‏باشد. با مطالعه تحقیقات پیشین و مدل‏ های مفهومی ارزیابی رضایتمندی مشتریان، شاخص‏ های رضایت بازدیدکنندگان موزه بر اساس مدل آکاما شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‏های مورد نیاز از 385 نفر از بازدید‏کنندگان موزه ملی ایران در شهر تهران جمع ‏آوری گردید. سپس نسبت به تحلیل داده‏ ها با استفاده از روش ‏های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی اقدام شده است. نتایج نشان می‏ دهد که همه شاخص‏ های مدل تحقیق بجز قیمت و ارزش ادراک شده بر رضایت بازدیدکنندگان موزه تأثیرگذار بوده و قیمت بلیط موزه ‏ها تأثیری بر میزان رضایت بازدیدکنندگان ندارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که متغیر اطمینان دارای بیشترین میزان اهمیت و متغیر همدلی دارای کمترین میزان اهمیت از دیدگاه بازدید‏کنندگان است. متغیرهای قابلیت اعتماد، مسئولیت پذیری و عناصر ملموس هم به ترتیب در رتبه ‏های دوم تا چهارم از نظر میزان اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، منیژه، خیراللهی، ارسطو، چراغی، مهدی(1396). "ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون". فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال 5، شماره 9، ص 216-119.
آقایی،‌ پروی، ‌رضویان،‌ محمدتقی،‌ سعیدی راد،‌ مجید ‌و‌ خزایی،‌ مصطفی‌ (1394). «تحلیل‌ ‌ مؤلفه‏های‌‌ تأثیرگذار‌ بر‌ رضایتمندی ‌از‌ مقاصد ‌گردشگری،‌ مورد ‌مطالعه:‌ گردشگران شهرستان‌ قروه»‌. ‌ فصلنامة‌ فضای‌‌گردشگری‌،‌ سال‌چهارم‌، شمارة‌‌،14 ص 97-113.
برزگر، صادق، (1397). "سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت مکان‏های گردشگری؛ مورد مطالعه: شهر گرگان". مجله گردشگری شهری، دوره 5، شماره 4، صص 1-18
حاتمی‏نژاد، حسین، حبیبیان، بهار، امیر شکاری، مریم (1395). "اولویت‏بندی راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی شهر دزفول". نشریه گردشگری شهری، دوره 3، شماره 1، صص 76-59.
رهبری پور، کسری، سالک، رقیه، پژوهان، موسی، قاسم زاده، بهنام (1397). "بررسی کیفیت خدمات موزه‏ها از نگاه گردشگران و تأثیر آن بر رضایت و تمایلات رفتاری آن؛ مورد مطالعه: موزه‏های مشروطه و قاجار تبریز". فصلنامه آرمان‏شهر، دوره 11، شماره 23، صص 41-52
زاهدی، محمد، حاجیها، بهاره، خیامباشی، مریم (1387). "موزه، موزه‏داری و موزه‏ها". انتشارات چهار باغ.
ضیایی، محمود، تراب احمدی، مژگان (۱۳۹۲). «شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی».  تهران: نشر علوم اجتماعی.
کروبی، مهدی (1398). «تأثیر برند گردشگری شهر یزد در ایجاد رضایت و وفاداری گردشگران داخلی». فصلنامة‌ ‌گردشگری ‌و ‌توسعه،‌ سال ‌هشتم‌، شمارة‌ 4‌، ص 23-27
نصیری هنده خاله، اسماعیل، گنجی، نسرین(1397). "سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات شهری با استفاده از مدل کانو (مورد مطالعه: بوستان نهج‏البلاغه تهران)". نشریه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 5، ص 134-121.
وثوقی، لیلا، خانی، فضیله(1395)." مروری بر رویکردها و مدل‏های برنامه‏ریزی توسعه گردشگری". چاپ اول، تهران: انتشارات مهکامه.
 
Akama, J.S. & Kieti, D.M. (2003). “Measuring tourist satisfaction with Kenyaʼs wildlife safari: a case study of Tsavo West National Park”. Tourism Management, Vol.24, pp.73-81.
Alegre, J. & Garau, J. (2010). “Tourist satisfaction and dissatisfaction”. Annals of Tourism Research. Vol.37, NO. 1, pp. 52-73.
Apostolakis, A., & Jaffry, S. (2005). A choice modeling application for greek heritage attractions . Journal of Travel Research, 43(3), 309-318.
Atilgan, E., Akinci, S., & Aksoy, S. (2003). “Mapping Service quality in the tourism industry”. Managing Service Quality, Vol. 13, pp. 412-422.
Aurel Titu, M., Rauleaa, A.S., & Titu, Ș. (2016), “Measuring Service Quality in Tourism Industry”. Social and Behavioral Sciences, 221:294 – 301.
Baker, D. A., & Crompton, J. L. (2000).” Quality, satisfaction and behavioral intentions”. Annals of Tourism Research, Vol. 27, NO. 3, pp. 785-804.
Beckendorff, P. (2006). Attractions Megatrends. In D. Buhalis, & C. Costa (Eds). Tourism Business Frontier, 200-210. Butterworth-Heinemann.
Crosby, A. L. (1993). Measuring customer satisfaction. In E. E. Scheuing & W. F. Christopher (Eds.), The Service Quality Handbook (pp. 389-407). New York: AMACOM.
De Carmen, R., & Camarero, C. (2008). “Visitorʼs experience, mood and satisfaction in a heritage context: evidence from an interpretation center”. Tourism Management,Vol. 29, pp. 525-537.
Gilmore, A., & Rentschler, R. (2002). “Changes in museum management: From a custodial emphasis to a marketing emphasis”. Journal of Management Development, Vol.21, NO.10, pp.745-760.
Huh, J. (2002). “ Satisfaction with cultural/heritage sites”. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Vol. 4, pp.177-194.
Hui, T. K.,, & Wan D. (2007). “Tourists satisfaction, recommendation and revisiting Singapore”. Tourism Management, Vol.28, pp. 32-57.
Liao, Zhixue., Maozho, Jin., & Haung, Lu. (2015). “Survey analysis on tourist satisfaction in Jiuzhaigou Valley”. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, vo.l10pp. 89-98.
Mason, D., & Mccarthy, C. (2006). The determinants of perceived service quality and its relationship with satisfaction. Journal of Services Marketing, 21(1), 20-31.
 Mirani, Z, M. Farahani, B. (2014). Prioritizing the factors of internal environment affecting on customer satisfaction in family chain restaurants (case study: family-chain restaurants of Narenjestan). International Journal of Marketing, Financial services & Management Research, 3(6): 201-211.
Nowacki, M. M. (2005). “Evaluating a museum as a tourist product using the servqual method”. Museum Management and Curatorship, Vol.20, pp.235-250.
Phaswana-Mafuya, N., & Haydam, N. (2005). “Tourists’ expectations and perceptions of the Robben Island Museum- A world heritage site”. Museum Management and Curatorship, Vol.20, NO.2, pp.149-169.
Prayag, G., & Ryan, C. (2012). “Antecedents of tourists’ loyalty to mauritius: The role and influence of destination”. Journal of Travel Research,Vol.51, NO.3, pp. 342– 356.
Pritchard, M. P., & Havitz,  M. E. (2006).” Destination appraisal: An analysis of critical incidents”. Annals of Tourism Research, Vol.33,  NO. 1, pp.25-46.
Song, H., Veen, R., Li, G., & Chen, J.L. (2017). “The Hong Kong tourist satisfaction index”. Annals of Tourism Research, Vol.39, NO.1,pp.  459–479.
Sukiman, M.F., Omar, SH.I., Muhibudin, M., Yussof, I. (2013). “Tourism satisfaction as a key to destination survival in Pahang”. Journal of Social and Behavioral Science, Vol.91, pp.78-87.
Timothy, Dallen J. (2011). Cultural heritage and tourism: An introduction.
Wasim, A., & Rao, V. (2015). “Tourist satisfaction, perceived value and behavioral intentions at the Mahabalipuram, Tamil Nado, India. Zenith, International Journal of Multidisciplinary Research, Vol.5, pp.282-295.
World Tourism Organization (UNWTO) (2018) UNWTO facts and figures. http:// www.unwto.Org/ facts/menu.
Timothy, Dallen J. (2011). Cultural heritage and tourism: an introduction, Channel View Publications.
Zhang, Yu Teng. (2003). “Observation of the trend for museums”. Taipei; Five observations of art management