ارائه الگوی هم‌آفرینی در صنعت گردشگری با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران.

چکیده

هم‌آفرینی با اثرگذاری بر تولید خدمات گردشگری مطابق با ایده مشتریان، شرکت‌ها را به سوی تولید محصولات رقابتی نوآورانه و گردشگران را به سوی خرید بسته‌های جذاب هدایت می‌کند. در پژوهش حاضر، با هدف دستیابی به الگوی هم‌آفرینی در صنعت گردشگری از روش داده بنیاد استفاده‌شده است که مبنای اصلی جمع‌آوری اطلاعات در این روش، انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با افراد آگاه و متخصصان در حیطه موضوعی موردنظر است. نمونه‌گیری مورد استفاده در این پژوهش، نمونه‌گیری نظری با استفاده از روش‌های غیر-احتمالی هدفمند و گلوله‌برفی بوده است که بر مبنای آن، 16 مصاحبه با خبرگان و مدیران ارشد گردشگری صورت گرفت. پس از انجام مصاحبه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات، کدهای به‌دست‌آمده در بخش‌های مختلف، با استفاده از رهیافت نظام‌مند اﺳﺘﺮاوس و ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﻣﺪل ﭘﺎراداﯾﻤﯽ، تجزیه‌وتحلیل شده و پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی توسط پژوهشگر به‌دست‌آمده است. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها و نتایج حاصل از هم آفرینی در صنعت گردشگری تشکیل‌شده است. هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل‌دهنده مدل دارای متغیرها و مقوله‌هایی هستند که توجه به آن‌ها تحقق هدف نهایی هم آفرینی در صنعت گردشگری را موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


باقری، ابراهیم (1398). طراحی مدل مدیریت گردشگری قومی در ایران. برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره8، شماره 29، ص 253-233.
حریری، نجلا (1385). اصول و روش­های پژوهش کیفی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
دانایی‌فرد، حسن و امامی, سیدمجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 1(2)، 69-97.
رحمان سرشت، حسین؛ خاشعی، وحید؛ ابراهیمی، مهدی و رحیمیان، مهرنوش؛ (1397). مدل هم آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.
عاقلی، میثم؛ کریمی، اوژن و رشیدی، حسن(1398).  بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش مشترک و تاثیر آن بر وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر دامغان)، فصلنامة‌علمی‌ـ پژوهشی‌گردشگری‌و‌توسعه، ‌سال‌هشتم‌، شمارة‌دوم، ‌تابستان‌‌ ،ص 23-47.
عباس زاده, محمد, عباس زاده, محمد. (1391). تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، فصلنامة جامعه شناسی کاربردی، دوره 23، شماره1، ص 34-19.
عزیزی، مریم(1397). شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی هم آفرینی در استارت آپ ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حضرت معصومه.
غناء، الناز(1397). نقش هم آفرینی در نیات رفتاری مشتریان نمایشگاه های صنایع دستی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
کوزه­گر‌کالجی،‌لطفعلی؛ ‌آقایی،‌پروی و محمدی،‌حیدر‌(1396). تأثیر ‌ارزش ‌ویژة‌ برند‌گردشگری ‌بر‌ وفاداری‌ گردشگران ‌موزه، مورد ‌مطالعه: ‌موزة‌ ملی‌ایران.  فصلنامة‌علمی ـ پژوهشی‌گردشگری ‌و‌توسعه، ‌دورة‌ 6، شماره 2، ص207-190.
محمدابراهیمی، اسما(1398). اثر هم آفرینی و مهارت بر ارزش ادراک شده و رضایتمندی در مصارف گردشگری: مطالعه موردی گردشگران داخلی بازدیدکننده از استان کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
منصوری ‌مؤید، ‌فرشته، ‌مرادی، ‌محمد ‌و ‌ملایی، ‌فاطمه (1396) . بررسی تاثیر ‌عملکرد ‌بازیابی ‌خدمات ‌بر‌ تبلیغات‌شفاهی:‌ نقش‌میانجیگری‌ارزش‌ادراک شدة ‌مشتری،‌ تجربة‌مشتری، ‌واکنش‌احساسی‌ و‌ وفاداری‌ برند، فصلنامة ‌مطالعات ‌مدیریت‌گردشگری، ‌دورة‌‌12، شماره 39،ص 49-72.
 
Bitner, M. J., Faranda, W. T., Hubbert, A. R., & Zeithaml, V. A. (1997). Customer contributions and roles in service delivery. International Journal of Service Industry Management, 8(3), 193-205.
Busser, J. A., & Shulga, L. V. (2018). Co-created value: Multidimensional scale and nomological network. Tourism Management, 65, 69-86.
Chandler, J., & Chen, S. (2015). Prosumer Motivations in Service Experiences. Journal of Service Theory and Practice, 25(2), 220-239.
Cova, B., & Salle, R. (2008). Marketing solutions in accordance with the SD logic: Co-creating value with customer network actors. Industrial marketing management, 37(3), 270-277.
Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. (4th Edition). Pearson.
Dijk, J., Antonides, G., & Schillewaert, N. (2014). Effects of co‐creation claim on consumer brand perceptions and behavioural intentions. International Journal of Consumer Studies, 38(1), 110- 118.
Gebauer, H., Edvardsson, B., Gustafsson, A. & Witell, L. (2010). Match or mismatch: strategy-structure configurations in the service business of manufacturing companies. Journal of Service Research, 13 (2), 198-215.
Geunhee, L. (2012). Modelling Consumers’ Co-Creation in Tourism Innovation, Phd dissertation, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, United States.
Goulding, C. (2000). Grounded theory and consumer behavior: principles, practice, and pitfalls. Advances in Consumer Research, 27, 68-76.
Goulding, Ch. (2002). Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Researchers,1st Edition. Sage publication, 1-186.
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of Grounded Theory, Aldine Press, Chicago.
Hoyer, W. D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M., & Singh, S. S. (2010). Consumer cocreation in new product development. Journal of Service Research, 13(3), 283-296.
Hsiao, C., Lee, Y. H., & Chen, W. J. (2015). The effect of servant leadership on customer value co-creation: A cross-level analysis of key mediating roles. Tourism Management, 49, 45-57.
Irani, A.R., Farhangi, A.A., Mehregan, M.R., & Irani, S. (2019). Proposing a Model of CoCreative Participation in Tourism Market. Journal of Business Management, 10(4), 889-904.
Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative and mixed approaches. 3rd Edition. Los Angeles: Sage Publication.
Kiezel, M. (2015). Role of Individual Customers in Development of Banking Products in the Context of Open Innovation Concept and Demand Approach to Innovations. Journal of Economics and Management, 22(4), 96-106.
Lee, S. M., Olson, D. L., & Trimi, S. (2012). Co-innovation: convergenomics, collaboration, and cocreation for organizational values. Management Decision, 50(5), 817-831.
Litvin, S.W., Kar, G.H., & Goldsmith, R.E. (2001). Travel Innovativeness and Self-Image Congruity. Journal of Travel & Tourism Marketing, 10(4), 33-45.
Merz, M. A., Zarantonell, L., & Grappi, S. (2018). How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale. Journal of Business Research, 82, 79–89.
Pandit, N. R. (1996). The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method. The Qualitative Report, 2(2).
Prahalad, Venkat Ramaswamy (2000). Co-Opting Customer Competence, Harvard business, 78(1), 79-87.
Ritzer, G. (2015). The "New" World of Prosumption: Evolution, Return of the Same, or Revolution? Sociological Forum, 30(1), 1-17.
Shamim, A., Ghazali, Z. (2014). A Conceptual Model for Developing Customer Value CoCreation Behavior in Retailing. Global Business and Management Research: An International Journal, 6(3), 185-196.
Skaržauskaitė, M. (2016). Measuring and Managing Value Co-Creation Process: Overview of Existing Theoretical Models. social technologies research journal, 3(1), 115-129.
Strauss, A., & Corbin J.M. (1994). Grounded Theory Methodology: An Overview, in New York.
Strauss, A., & Corbin, J.M. (1990). Grounded Theory Research: procedures, canons and evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21.
Suddaby, R (2006). From the Editors: What Grouded Theory Is not. Academy of Management Journal, 49(4), 633-642.
Terblanche, N.S. (2014). Some Theoretical Perspectives of Co-Creation and Co-Production of Value by Customers. Acta Commercii, 14(2), 1-8.
Trischler, J., Pervan, S. J., & Scott, D. R. (2017). Exploring the black box of customer co-creation processes. Journal of Services Marketing,31(3), 265-280.
Tussyadiah, I., & Zach, F. (2012). Social Media Strategy and Capacity for Consumer CoCreation among Destination Marketing Organizations. Center for Tourism, Innovation and
Culture, University of Southern Denmark, 1-12.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of marketing, 68 (1), 1-17.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal of the Academy of marketing Science, 36(1), 1-10.
Velayati Shokouhi, R., Kordnaeij, A., Khodadad Hosseini, S.H., & Azar, A. (2019). Developing a Framework for the Interactive Prerequisites of Prosumption in the Banking Industry of Iran. Journal of Organizational Studies and Innovation, 6(2).
Verleye, K. (2015). The Co-Creation Experience from the Customer Perspective: Its Measurement and Determinants. Journal of Service Management, 26(2), 321-342.
Volvic Chen, Ch., Chen, Ch., & Lin, M.J. (2018). The impact of customer participation: the employee’s perspective. Journal of Business & Industrial Marketing, 30 (5), 486-497.
Westbrook, L. (1994). Qualitative research methods: A review of major stages, data analysis techniques, and quality controls. Library & Information Science Research, 16, 241-254.
World Economic Forum. (2015). The Travel & Tourism Competitiveness Report. Geneva, Switzerland.
Ziemba, E. & Eisenbardt, M. (2015). P Prosumers’ participation in business processes. Journal of Applied Knowledge Management, 3(1), 114-127.